• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Par plānotās būvniecības ieceres ''Sociālās aprūpes mājas un lapenes jaunbūve, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads'' publisko apspriešanu

Par plānotās būvniecības ieceres ''Sociālās aprūpes mājas un lapenes jaunbūve, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads'' publisko apspriešanu

03/12/2018

Stopiņu novada būvvalde 28.11.2018. sēdē (protokols Nr. 50) izskatīja būvniecības iesniegumu "Sociālās aprūpes mājas un lapenes jaunbūve, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads."  Izskatot iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā, būvvalde konstatē sekojošo:

Paredzētais Sociālās aprūpes ēkas apbūves laukums ir 213,80 kvm platībā. Projektētā teritorija projekta robežās ir paredzēta 1275 kvm platībā. Transporta autostāvvietām paredzēta teritorija zemes gabala robežās 3 automašīnām. Sociālās aprūpes ēka paredzēta esošā vienas ģimenes dzīvojamā mājā (CC kods 1110. Būves grupa - II.) Saskaņā ar projektā pievienoto skaidrojošo aprakstu ēkā izmitinās 10-11 klientus un 3 personas apkalpojošā personāla.

Ar Stopiņu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošiem noteikumiem  Nr.14/16 „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ir apstiprināts Stopiņu novada teritorijas plānojums, kurš nosaka, ka zemes gabala Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novadā atļautā izmantošana ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Minētās teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir Savrupmāju apbūve un Vasarnīcu apbūve Saskaņā ar apbūves noteikumu 188. punktu " Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta atsevišķā zemes vienībā, pirms realizācijas veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu". Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. pantu: "(5) Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. " Ņemot vērā jaunbūvējamās būves un jaunizbūvējamās transporta infrastruktūras iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi būvvaldei ir pamats pieņemt lēmumu par  plānotās būvniecības sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto būvvalde nolēma:
1. Uzsākt plānotās būvniecības “Sociālās aprūpes mājas un lapenes jaunbūve, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads." publisko apspriešanu.
2. Plānotās būvniecības publiskās  apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018.gada 20. decembra līdz 2019.gada 16. janvārim. Līdz 20.12.2018. Būvniecības ierosinātājam jāiesniedz būvvaldē MK noteikumu Nr. 671 "Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība" 10. un 11. punktā noteiktos dokumentus:
10.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. Paziņojumā ietver šādas ziņas:
10.1.1. būvniecības ieceres veidu, adresi;
10.1.2. vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību;
10.1.3. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;
10.1.4. atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;
10.1.5. informāciju par būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
10.1.6. informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
10.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietver sadaļas šādas informācijas sniegšanai:
10.2.1. vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
10.2.2. kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;
10.2.3. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;
10.2.4. cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;
10.3. būvtāfeles maketu un šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētās planšetes maketu.
11. Būvniecības ierosinātājs papildus šo noteikumu 10. punktā minētajai informācijai būvvaldē iesniedz:
11.1. ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parāda plānotās būves iespējamo izvietojumu un ārējo veidolu, kā arī norāda informāciju par attiecīgā apbūvējamā zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;
11.2. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norāda šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minēto informāciju.