• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Dzidriņās, īpašumos Lielsišu ielā un Jaunsišu ielā, Stopiņu novadā

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Dzidriņās, īpašumos Lielsišu ielā un Jaunsišu ielā, Stopiņu novadā

30/07/2020

Stopiņu novada dome 22.07.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.87 p.4.5. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Dzidriņās, īpašumos Lielsišu ielā un Jaunsišu ielā, Stopiņu nov.”

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: mainīt Stopiņu novada teritorijas plānojumu, izveidojot jaunu funkcionālā zonējuma apakšzonu, kurā noteiktu minimālo zemes vienības lielumu 600 kv.m. no jauna veidojamām zemes vienībām, paredz priekšnosacījumus blīvākas apbūve veidošanai esošajā apbūves teritorijā un nav pretrunā ar Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030.gadam.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv). 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2020.gada 22.septembrim.

Ar lokālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17954