• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Par detālplānojuma īpašuma ''Ziemeļi'' 2.zemes vienībai un ''Ziedkalni'' 3.zemes vienībai atcelšanu daļā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960030985 (adrese – Piķurgas iela 14, Vālodzes, Stopiņu novads)

Par detālplānojuma īpašuma ''Ziemeļi'' 2.zemes vienībai un ''Ziedkalni'' 3.zemes vienībai atcelšanu daļā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960030985 (adrese – Piķurgas iela 14, Vālodzes, Stopiņu novads)

17/08/2020

Stopiņu novada dome 05.08.2020. sēdē pieņēma lēumumu, protokols Nr.88, 3.8.punkts “Par detālplānojuma īpašuma “Ziemeļi” 2.zemes vienībai un “Ziedkalni” 3.zemes vienībai atcelšanu daļā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960030985 (adrese – Piķurgas iela 14, Vālodzes, Stopiņu novads)”, ar kuru atcelti Stopiņu novada domes 20.04.2005. saistošie noteikumi Nr.3/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamiem īpašumiem “Ziemeļi” (kadastra Nr.80960030396) 6.72 ha un “Ziedkalni” (kadastra Nr.80960030582) 6.36 ha grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā - īpašuma Piķurgas iela 14, Vālodzes, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960030985 teritorijā.

05.08.2020. izdoti saistošie noteikumi Nr.20/20 “Par Stopiņu novada domes 20.04.2005. saistošo noteikumu Nr.3/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamiem īpašumiem “Ziemeļi” (kadastra Nr.80960030396) 6.72 ha un “Ziedkalni” (kadastra Nr.80960030582) 6.36 ha grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu daļā - īpašuma Piķurgas iela 14, Vālodzes, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960030985 teritorijā”.

Ar detālplānojumu īpašuma “Ziemeļi” 2.zemes vienībai un “Ziedkalni” 3.zemes vienībai un saistošajiem noteikumiem Nr.20/20 var iepazīties Stopiņu novada domes mājas lapā www.stopini.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikā.