Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākums

25/03/2013

Atbalsta pasākumā iesaistītajiem cilvēkiem kompensēs transporta tēriņus braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ vai dzīvokļa īres izdevumus. Paredzēts, ka atbalsta saņēmējs pirmajos četros darba mēnešos varēs saņemt kopā ne vairāk kā 280 latus. Par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi - avanss 100 latu apmērā, par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem - finanšu atlīdzība, kas nav lielāka par 60 latiem mēnesī.

Finanšu atlīdzību var saņemt Nodarbinātais, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām:

·         līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus;

·         darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis pie darba devēja, kurš pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar Nodarbināto vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bijis reģistrējis Aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā Nodarbinātais;

·         darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;

·         norādītājā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;

·         darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;

·         darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā desmit darba dienas pirms finanšu atlīdzības pieprasīšanas dienas.

Pasākumu īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā uzsākt darba tiesiskās attiecības vienlaicīgi ar vismaz 25 Aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem.

Iesniegumus, kam pievienota darba devēja izziņa iesniedz Rīgas reģionālajā filiālē šādos veidos:

·         klātienē - Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, 202. kabinetā;

·         elektroniski, sūtot vēstuli uz adresi - rigasfiliale@nva.gov.lv; iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

·         izmantojot pasta pakalpojumus, sūtot vēstuli uz adresi - Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga, LV-1050.

Papildus informāciju var saņemt Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, 202. kabinetā, tālr. 67507858, e-pasts: Konstantins.Mihailovs@nva.gov.lv, vai arī NVA mājas lapā (www.nva.gov.lv) sadaļā „Klientiem - Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”.