Institūciju un kaimiņu pašvaldību pārstāvju tikšanās Ulbrokā

03/12/2013

Uzaicināti piedalīties seminārā tika nosūtīti kaimiņu novadu – Garkalnes,Ropažu,Salaspils, un Rīgas pilsētas attīstības departamentam un SIA „Rīgas mežiem”. Kaimiņu pārstāvji bija ļoti atsaucīgi, no uzaicinātajiem nepiedalījās vienīgi Garkalnes novada pašvaldības pārstāvji. Seminārā līdzdarbojās pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona, AS Sadales tīkli, Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Seminārā piedalījās un diskusiju vadīja Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniece V.Paulāne un Attīstības un plānošanas speciāliste I.Pivare, kā arī citi ar attīstību saistītie novada pašvaldības speciālisti.

DSC_0034 ml.jpg

Semināra darba kārtībā bija diskusijas par divām aktuālām tēmām - par šobrīd apzinātām kopējām interesēm ar kaimiņu pašvaldībām, reģionālo un nacionālo interešu attīstības teritorijas Stopiņu novadā.

Tika pārrunātas arī institūciju un pašvaldību aktuālākās intereses un kopdarbības iespējas un rīcības. Atsevišķas konkrētu objektu, problēmu un interešu teritorijas tika ieskicētas arī Telpiskās perspektīvas izstrādes vajadzībām.

Aktīvu ieinteresētību izraisīja V.Paulānes informācija par 2013.gadā pašvaldības finansēto projektu „Stopiņu novada Piķurgas, Ķivuļurgas applūduma izpēte Stopiņu novada ūdensteču (Mazās Juglas un Piķurgas) hidroloģiskā modeļa izveidošana, dažādas atkārtojamības palu caurplūdumu aprēķināšana, hidroloģisko aprēķinu veikšana palu situācijām, plūdu riska teritoriju noteikšana un paredzamo pretplūdu pasākumu ietekmes izpēte uz applūstošajām teritorijām.”

Ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem diskusijas notika par transporta jautājumiem - E22 ievada realizācijai plānoto teritoriju, „Rail Baltica” ievadu Rīgā pa Ērgļu dzelzceļa līnijas trasi no ātrgaitas maģistrāles un pašreiz aktuāliem jautājumiem. Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta vecākā referente Daiga Dolģe informēja par „Rail Baltica” projekta virzību.

V.Paulāne aktualizēja jautājumus par pasākumiem iedzīvotāju drošībai, palielinoties smagā transporta plūsmai caur Vālodzēm un Ulbroku pēc jaunās Koknese - Tīnūži posma atklāšanas, par apļveida kustību valsts reģionālo autoceļu krustojumā Ulbrokā, gājēju un velo celiņiem gar valsts ceļiem, transporta organizāciju pie lielveikala „DEPO” un Garās ielas krustojumu, kā arī citus sasāpējušus jautājumus.

Ar Rīgas pārstāvjiem Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta, Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas galvenais telpiskās attīstības plānotāju Andri Ločmani un SIA „Rīgas meži” Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas galveno speciālistu Mārtiņu Ulānu diskusija notika par ļoti dažādiem jautājumiem, kas skar Stopiņu novada intereses un galvaspilsētu: transporta plūsmas optimizāciju pierobežā sastrēguma stundās, piekļūšana īpašumiem, Rīgas pašvaldībai piederošo mežu izmantošana iedzīvotāju rekreācijai – mežu iespējamā labiekārtošana un celiņu izveide, inženiertehniskās apgādes, rūpniecības zonas izmantošana un attīstība, Dreiliņupītes un Piķurgas apsaimniekošana un zaļo koridoru izveide. M.Ulāns informēja par Stopiņu novada pašvaldībai aktuālo SIA „Rīgas meži” lēmumu, kas atrisinās Ulbrokas kapu attīstības iespējas novadā. Stopiņu novada Būvvaldes vadītājs A.Rībenis aktualizēja projektu saskaņošanu pašvaldību pierobežu teritorijās, kas būtu tikai loģiski.

Salaspils novada pašvaldības teritorijas plānotāja Līga Villere - Madzule ieteica ieskatīties tālākā perspektīvā un informēja par jauno Salaspils novada teritorijas plānojumu, saskaņā, ar kuru Salaspils novada pašvaldība jau strādā jau mēnesi. Salaspils pašvaldības interesēs ir veidot veloceliņu no Rīgas uz Salaspili, kas varētu būt lietderīgs arī Stopiņu novada Rumbulas iedzīvotājiem.

Stopiņu novada ar Ropažu un Garkalnes novadu kopējās intereses nosaka kopējā pašvaldību robeža, ko veido ūdensteces un līdz ar to hidroloģiskais režīms šajās upēs risināms visu trīs pašvaldību ietvaros. L. Villere - Madzule papildināja, ka M.Juglas upes applūduma prognozes un risinājumi ir svarīga arī Salaspils novada iedzīvotājiem. Rīgas plānošanas reģiona vecākais speciālists Rūdolfs Cimdiņš atzina, ka šī problēma aktualizējama arī Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, kas tiek pašreiz izstrādāta.

DSC_0036 ml.jpg

Speciālisti atzina, ka kaimiņu pašvaldībām nepieciešams uzturēt saikni starp speciālistiem un veicināt reālu sadarbība, kā arī vienoties par abās pusēs robežai jaunceļamo objektu saskaņošanu ar blakus esošo pašvaldību, kas būtu abu pušu iedzīvotāju interesēs.

AS Sadales tīkli pārstāvis Salvis Krīgers atzinīgi novērtēja rezervēto teritoriju transformatora izvietošanai Cekulē, kas ir pamats ciema tālākai attīstībai.

Stopiņu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare pastāstīja par izaicinājumiem, ka sagaida Stopiņu novadu līdz 2030. gadam: ne tikai ievērtēt nacionālās intereses, bet būtiskākais novada iedzīvotāju interešu pārstāvniecība nacionālos un kaimiņu novadu attīstības plānos un projektos, jauno autotransporta koridoru realizācijā, svarīgas ir attīstāmo transporta koridoru pieguļošo teritoriju izmantošana, Sauriešu karjera teritorijas transformēšana dažādu interešu iedzīvotāju vajadzībām, rūpniecisko teritoriju attīstība, reizē kvalitatīvas atpūtas iespējas Rīgas  mežos un to saudzīga izmantošana un citi. Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam telpiskās attīstības perspektīva iekļaus arī vadlīnijas jaunajam Stopiņu novada teritorijas plānojumam, kura sagatavošana tiks uzsākta nākošā gadā.

Inese Pivare, Stopiņu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas speciāliste