Aicinām iesniegt priekšlikumus jaunajam Stopiņu novada Teritorijas plānojumam

04/03/2014

Stopiņu novada dome šī gada 15.janvāra sēdē pieņēma lēmumu par jauna Stopiņu novada Teritorijas plānojuma sagatavošanu, jo iepriekšējam plānojumam tuvojas darbības termiņa beigas.

Stopiņu novada pašvaldība izskata no 2010.gada iesniegtos priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem un lūdz šos priekšlikumus precizēt, aktualizēt vai atsaukt. Precizēšana nepieciešama, jo stājušies spēkā jauni Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa. noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas paredz visā valstī vienādus zonu nosaukumus, kas nesakrīt ar pašreiz spēkā esošajā Stopiņu novada Teritorijas plānojumā noteiktajām zonām un saturiskajam sastāvam. Jaunie zonu nosaukumi atrodami arī iesnieguma veidlapās pašvaldības vietnē tīmeklī www.stopini.lv un plašāka informācija par zonu izmantošanām atrodama iepriekš minētajos ministra kabineta noteikumos. Daļa no līdz šim iesniegtajiem iesniegumiem, kas saistīti ar sarkanajām līnijām, žogiem un ceļu aizsargjoslām novirzīti to risināšanai divos lokālplānojumos: Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļu lokālplānojumā un Sauriešu ciema daļas lokālplānojumā, kā arī Satiksmes infrastruktūras tematiskajā plānojumā.

Novada pašvaldība par jauna Teritorijas plānojuma uzsākšanu informēja visus Stopiņu novada nekustamā īpašuma īpašniekus, ievietojot katrā nekustamā īpašuma nodokļa rēķinā informāciju par pieņemto lēmumu un norādot priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu zonējuma maiņas gadījumā. Iesnieguma veidlapas „Fiziskās personas teritorijas plānojumam” un „Juridiskās personas teritorijas plānojumam” pieejamas novada pašvaldības vietnē tīmeklī http://www.stopini.lv/public/35684.html   teksta beigās.

Plašāku informāciju atrodama paziņojumā tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/35678.html un „Tēvzemītes” februāra izdevumā, kā arī pašvaldībā pie Attīstības un plānošanas speciālistes Ineses Pivares 67910546, 27757382, e-pasts inese.pivare@stopini.lv.

Inese Pivare, Attīstības un plānošanas speciāliste