Navigācija

Bērnu reģistrācijas rinda uz vietu PII

 

2018.gada 6.oktobrī spēkā stājās Stopiņu novada domes 2018.gada 13.jūnija saistošie noteikumi Nr. 8/18 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

Bērna vecāki var:

 • reģistrēt elektroniski (attālināti) bērnus rindā pirmsskolas izglītības iestādē www.epakalpojumi.lv un norādīt pašvaldības iestādes prioritārā secībā, kuras vēlas apmeklēt – PII “Pienenīte”, PII  Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, vai PII Stopiņu pamatskolā. Iestādes var norādīt prioritārā kārtībā – kuru vēlas apmeklēt kā pirmo prioritāti un kuras nākamās, ja pirmajā nav brīvas vietas. 
 • reģistrēt klātienē personīgi Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā.

Turpmāk pirmsskolas vecuma bērnus, arī obligātās izglītības vecuma sasniegušos (5 gadi), reģistrēt Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bērna vecāks varēs:

 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai
 • klātienē personīgi Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā.

Noskaties VIDEO PAMĀCĪBU KĀ ELEKTRONISKI PIETEIKT BĒRNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ.

Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks) pirmsskolas vecuma bērnus rindā var reģistrēt tikai klātienē personīgi Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā.

Bērnu uzņemšana speciālās izglītības pirmsskolas izglītības programmās notiek iesniedzot iesniegumu izglītības iestādes vadītājam klātienē. Šādu kārtību nosaka Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 ”Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

Bērni pirmsskolas izglītības iestādē tiek uzņemti šādā prioritārā secībā: 

 1. bērni obligātajā izglītības vecumā, ja bērna un vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 2. ārējos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības (Militārā dienesta likuma 53.pantā noteiktais, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 43.1. pantā noteiktais, Robežsardzes likuma 46.1.punktā noteiktais u.tml.), ja vecāks iesniedzis dokumentus, kas apliecina priekšrocības;
 3. bērns ar invaliditāti, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 4. Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, ja bērns ir no sociāli nelabvēlīgas ģimenes un ir pašvaldības Sociālā dienesta ieteikums. Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, ja bērna ārpuskārtas uzņemšanai saņemts Bāriņtiesas pamatots ieteikums (pirmsadopcijas periods, bērna ārpusģimenes aprūpe vai cits pamatots gadījums, kad bērna interesēs ir būt uzņemtam pirmsskolas izglītības iestādē).
 5. Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni), kur viens no bērna vecākiem un bērns ir deklarēts Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no iepriekšējā gada 1.septembra;
 6. ja bērnam nodibināta aizbildnība vai adopcija un aizbildnis vai adoptētājs ir deklarēts Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un ir iesniegti priekšrocību apliecinoši dokumenti;
 7. izglītības iestādes darbinieku bērnus, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un ja darbinieks strādā tajā pašā izglītības iestādē, kurā bērns ir uzņemšanas rindā un ir iestādes vadītāja pamatots iesniegums par bērna uzņemšanu;  
 8. bērni, kuru dzīvesvieta un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 9. bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 10. bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

 

Atpakaļ