Pašvaldības īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām

 

Aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un to vēlētos piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai pašvaldības konktaktpersonai uzņēmējdarbības jautājumos uz e-pastu: planotajs@stopini.lv 

1.

Acones iela 5A, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 1355, platība 0.1411ha, funkcionālais zonējums:
Publiskās apbūves teritorija (P)

ATRAŠANĀS VIETA

2. 

Acones iela 17, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 0576, platība 1.04ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

ATRAŠANĀS VIETA

3.

Cekules iela 17, Cekule, kadastra apz. 8096 006 0065, kopplatība 129.72ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), degradēta teritorija (TIN8),
vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN74);
Uz zemes gabala atrodas ēkas 6 ēkas (noliktavas,darbnīcas)  

ATRAŠANĀS VIETA

4.

Dupuri , Ulbroka, kadastra apz. 8096 001 0448, platība 1.97ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN74);
uz zemes gabala atrodas ēka – noliktava (nepabeigta celtniecība)  

ATRAŠANĀS VIETA

5.

Dzilnu iela 6, Cekule, kadastra apz. 8096 006 0072, kopplatība 2.603ha, funkcionālais zonējums:
Publiskās apbūves teritorija (P)  

ATRAŠANĀS VIETA

6.

Granīta iela 13D, Rumbula, kadastra apz.8096 007 0091, platība 2.42ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)  

ATRAŠANĀS VIETA

7.

Granīta iela 13E, Rumbula, kadastra apz. 8096 007 0242, platība 1.96ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)  

ATRAŠANĀS VIETA

8.

Jaunsudrabkalni, Rumbula, kadastra apz. 8096 009 0014, platība 1.7ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)  

ATRAŠANĀS VIETA

9.

Kaudzīšu iela 2, Rumbula , kadastra apz. 8096 007 0118, platība 0.8955ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), transporta infrastruktūras teritorija (TR) ar perspektīvu 
autoceļu Kaudzīšu, Krustpils ielas krustojumā.  

ATRAŠANĀS VIETA

10.

“Pašv.nomas z.pie Dreimaņiem”, Ulbroka,  kadastra apz. 8096 003 0707,
platība 0.47ha, funkcionālais zonējums: Lauksaimniecības teritorija (L), mežu teritorija (M)  

ATRAŠANĀS VIETA

11.

Jaunbērziņi, Dreiliņi, kadastra apz. 80960020435, platība 2.6635ha, funkcionālais zonējums:
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)  

ATRAŠANĀS VIETA

12.

Parka iela 30, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 1148, platībā 0.3474ha, funkcionālais zonējums:
Publiskās apbūves teritorija (P) 

 ATRAŠANĀS VIETA

13.

Daļa no īpašuma “Jaunais karjers”, kadastra apz. 8096 008 0436, 8096 008 0282; funkcionālais zonējums:
Dabas un apstādījumu teritorija (DA)  

ATRAŠANĀS VIETA

14.

Īpašumi Lejasapsītes, kadastra apz. 8096 005 0092; Kalnapsītes, kadastra apz. 80960050509;
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS),
Dabas un apstādījumu teritorija (DA); teritorijai ir izstrādāts un spēkā esošs detālplānojums.
Detālplānojuma materiāli: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_3399  

ATRAŠANĀS VIETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ