Navigācija

Pašvaldības īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām

 

 

1.

Pārupes iela 2, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 1355, platība 0.1411ha, funkcionālais zonējums:
Publiskās apbūves teritorija (P)

ATRAŠANĀS VIETA

2. 

Acones iela 17, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 0576, platība 1.04ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

ATRAŠANĀS VIETA

3.

Cekules iela 17, Cekule, kadastra apz. 8096 006 0065, kopplatība 129.72ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), degradēta teritorija (TIN8),
vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN74);
Uz zemes gabala atrodas ēkas 6 ēkas (noliktavas,darbnīcas)  

ATRAŠANĀS VIETA

4.

Dupuri , Ulbroka, kadastra apz. 8096 001 0448, platība 1.97ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN74);
uz zemes gabala atrodas ēka – noliktava (nepabeigta celtniecība)  

ATRAŠANĀS VIETA

5.

Dzilnu iela 6, Cekule, kadastra apz. 8096 006 0072, kopplatība 2.603ha, funkcionālais zonējums:
Publiskās apbūves teritorija (P)  

ATRAŠANĀS VIETA

6.

Granīta iela 13D, Rumbula, kadastra apz.8096 007 0091, platība 2.42ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)  

ATRAŠANĀS VIETA

7.

Jaunsudrabkalni, Rumbula, kadastra apz. 8096 009 0014, platība 1.7ha, funkcionālais zonējums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)  

ATRAŠANĀS VIETA

8.

“Pašv.nomas z.pie Dreimaņiem”, Ulbroka,  kadastra apz. 8096 003 0707,
platība 0.47ha, funkcionālais zonējums: Lauksaimniecības teritorija (L), mežu teritorija (M)  

ATRAŠANĀS VIETA

9.

Jaunbērziņi, Dreiliņi, kadastra apz. 80960020435, platība 2.6635ha, funkcionālais zonējums:
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)  

ATRAŠANĀS VIETA

10.

Parka iela 30, Ulbroka, kadastra apz. 8096 003 1148, platībā 0.3474ha, funkcionālais zonējums:
Publiskās apbūves teritorija (P) 

 ATRAŠANĀS VIETA

11.

Daļa no īpašuma “Jaunais karjers”, kadastra apz. 8096 008 0436, 8096 008 0282; funkcionālais zonējums:
Dabas un apstādījumu teritorija (DA)  

ATRAŠANĀS VIETA

12.

Īpašumi Lejasapsītes, kadastra apz. 8096 005 0092; Kalnapsītes, kadastra apz. 80960050509;
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS),
Dabas un apstādījumu teritorija (DA); teritorijai ir izstrādāts un spēkā esošs detālplānojums.
Detālplānojuma materiāli: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_3399  

ATRAŠANĀS VIETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ