Lokālplānojumu sagatavošana

 

Paziņojumi par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'' teritorijā, Ulbroka  (12.10.2018.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai ''Mazgravas'' teritorijā, Līčos (10.07.2018.) 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem, ciema robežu precizēšanai Stopiņu novada teritorijas daļā  (04.01.2018.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumam ''Smaidas'', Dreiliņos  (04.01.2018.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Zīles'' teritorijā, Dreiliņi, Stopiņu novads (30.10.2017.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Ciņi'' teritorijā, Rumbula, Stopiņu novads (30.10.2017.)

 

Paziņojumi par pilnveidotās redakcijas apspriešanu

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Palienas iela 5, Līči, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  (08.11.2018.)

Paziņojums par Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (03.02.2016.)

Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (03.02.2016.) 

Paziņojums par „Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (18.12.2015.)

Paziņojums par „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem  (18.12.2015.)

 

Lēmumi par lokālplānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Lēmums par lokālplānojuma "Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas sarkano līniju grozījumi" apstiprināšanu. Materiāli pieejami: http://stopini.lv/lv/attistiba/attistibas-planosanas-dokumenti-un-normativie-akti/lokalplanojumi

Lēmums par lokālplānojuma "Stopiņu novada ciemu sarkano līniju grozījumi - Dreiliņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upeslejas un Vālodzes ciemu daļām" apstiprināšanu. Materiāli pieejami: http://stopini.lv/lv/attistiba/attistibas-planosanas-dokumenti-un-normativie-akti/lokalplanojumi

Atpakaļ