Aptaujas

 

Aicinām Dreiliņu iedzīvotājus izteikt viedokli par plānoto bērnu rotaļlaukuma iekārtojumu

Stopiņu novada pašvaldība šogad plāno izbūvēt rotaļlaukumu bērniem Dreiliņos un vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par rotaļu elementiem un to izvietojumu. Ir plānots izbūvēt arī piebraucamo ceļu, automašīnu stāvvietu un volejbola laukumu. Plānotā atrašanās vieta – Ozolu ielā, Dreiliņos, Dreiliņupītes krastā.

Rotaļu laukumā ir paredzēts izvietot rūpnieciski ražotus, sertificētus, atšķirīgu funkciju rotaļu elementus dažādām bērnu vecuma grupām (1-4; 1-8; 1-12; 3-12 gadi). Katrai interešu grupai (mazuļiem, lielākiem bērniem, jauniešiem) ir plānoti vismaz 3 rotaļu elementi. 

Ir sagatavoti divi varianti rotaļelementu piedāvājumam – apaļkoku un klasiski rotaļelementi. 

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar piedāvājumiem un izteikt savu viedokli līdz šā gada 30. aprīlim, informāciju sūtot Stopiņu novada ainavu arhitektei Sandrai Sarkanbārdei uz e-pastu: sandra.sarkanbarde@stopini.lv .

Pēc visu viedokļu pakopošanas tiks izstrādāts galīgais rotaļlaukuma elementu piedāvājums un izvietojums.

1.variants:

2.variants:

(14.04.2021.)

 

Aptauja par Sporta un aktīvās atpūtas iespējām un pasākumiem Stopiņu novadā

Ulbrokas sporta komplekss, izstrādājot Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2021.- 2027. gadam, veica novada iedzīvotāju aptauju par patreizējo situāciju sporta un aktīvās atpūtas jomā Stopiņu novadā, kā arī aicināja iedzīvotājiem izteikt savu viedokli par prioritātēm un nepieciešamību sporta un aktīvās atpūtas attīstībai. Aptauja notika elektroniski no 04.01.2021.-15.01.2021. Aptaujas rezultāti izmantoti Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2021.- 2027. gadam sagatavošanai.

(20.01.2021.)

 

Noslēgusies aptauja STOPIŅU NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVAI 2020

No 2020.gada 2.novembra līdz 20.novembrim notika aptauja, lai noteiktu tos uzņēmējus, kuri 2020.gadā savā jomā bijuši labākie un veiksmīgākie, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un veicinājuši uzņēmumu izaugsmi. Aptauja ir noslēgusies, paldies visiem par dalību. Rezultāti tiks paziņoti Uzņēmēju gada balvas pasniegšanas pasākumā.

Stopiņu novada dome

(08.12.2020.)

 

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti par gājēju/veloceliņa Ulbroka-Dreiliņu aplis būvprojektu

Lai realizētu būvprojektu “Gājēju/veloceliņš gar autoceļu P4 posmā no Rīgas pilsētas robežas līdz regulējamai gājēju pārejai Stopiņu novadā” un izbūvētu gājēju/veloceliņu no Ulbrokas līdz Dreiliņu aplim, pašvaldība aicināja iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, par koku ciršanu gar autoceļu P4.

Būvprojektā paredzēts, ka, lai realizētu būvniecību paredzētajā apjomā, nepieciešams kopumā cirst 181 koku, no tiem ar celma diametru >20cm – 49 kokus. Būvprojektā iecerētās apbūves teritorija ar kadastra apzīmējuma Nr 80960020407 gar reģionālo autoceļu Rīga–Ērgļi (P4)  ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” īpašums. Būvprojektā paredzētais gājēju/veloceliņš ir plānots valsts reģionālā autoceļa autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) aizsargjoslā, Dreiliņu ciema teritorijā, tādejādi ietilpstošas sarkano līniju robežās.

Aptauja norisinājās no 2020.gada 6.-19.oktobrim, elektroniski aizpildot aptaujas formu Stopiņu novada pašvaldības mājaslapā. Informācija par aptauju bija publicēta Stopiņu novada pašvaldības mājaslapā, sociālo mediju Facebook un Twitter pašvaldības kontos. Planšetes par publisko apspriešanu izvietotas publiski pieejamās vietās Stopiņu novada domē un Dreiliņos pie novada kartes stenda.

Elektroniski saņemtas 552 atbildes. 493 respondenti - atbalsta koku ciršanu, 17 respondenti – daļēji atbalsta koku ciršanu, 4 respondenti - neatbalsta koku ciršanu.

11 anketas iesniegtas anonīmi, 33 respondenti atbildes iesnieguši vairāk kā 1 reizi, 3 anketas atzīmētas kā nederīgas – nebija atzīmēts neviens no atbilžu variantiem. 372 respondenti pamatojuši savu viedokli.

(08.12.2020.)

 

Stopiņu novada domes lēmums par ielas nosaukumu Zahārija Stopija ielai Upeslejās, apkopojot veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātus

2020.gada 11.novembra Stopiņu novada domes sēdē pēc iedzīvotāju iesnieguma un veiktās iedzīvotāju aptaujas, atkārtoti tika skatīts jautājums par ielas nosaukumu Zahārija Stopija ielai Upeslejās.

Stopiņu novada domē tika saņemts Upesleju ciema iedzīvotāju kolektīvs iesniegums, kurā lūdza vēlreiz izskatīt Domes sēdē jautājumu par Zahārija Stopija ielas nosaukuma priekšlikumu Upeslejas ciema galvenajai ielai. Iesniegumā tiek norādīts, ka "iedzīvotājos ir liela neapmierinātība ar ielas nosaukuma izvēli. Ja runa ir par patriotismu Z. Stopija ielas izvēlē, tad jāsaka gan, ka daktera Kārļa Segliņa nopelni ir tie, ka šeit vispār ir slimnīca un šis ciemats, citādi te šalkotu tikai mežs. Mēs nepastāvam uz personāliju ielas nosaukumu, bet nevaram piedāvāt arī variantus, jo nav pieejami ielu, nosaukumi, kādi ir Stopiņu novadā, lai tie neatkārtotos. Lūdzu ņemt vērā mūsu iedzīvotāju domas par Zahārija Stopija ielas nosaukuma maiņu. Iedzīvotāji pašreiz ir izteikuši vēlmi par kādu no šiem ielas nosaukumiem: Segliņa iela, Ūdens iela, Puķu iela, Kastaņu iela u.c.".

Lai noskaidrotu Upesleju ciema iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar Upesleju ciema galvenās ielas nosaukumu, 2020.gada 2.septembrī Stopiņu novada domes sēdē (protokols nr.90) tika pieņemts  lēmums 6.2.p.  rīkot Upesleju ciema iedzīvotāju aptauju. Aptaujas norise noteikta no 15.09.2020. līdz 15.10.2020. Lēmumā tika noteikts, lai aptauja nebūtu anonīma, aptaujā piedalās Upesleju ciemā deklarētie iedzīvotāji, respondentiem jānorāda personas dati un dzīvesvieta. Aptaujas anketas varēja aizpildīt RAC “Upeslejas” papīra formātā un elektroniski.

Aptaujas rezultātā 261 anketa ir derīga un iekļauta aptaujas rezultātu kopsavilkumā. Aptaujas norisies laikā kopā saņemtas 327 anketas, no tām 66 anketas nav iekļautas aptaujas rezultātos: 13 anketas aizpildītas nepilnīgi, 28 gadījumos iesniedzējs nav deklarēts Upeslejās, 25 anketas iesniedzējs iesniedzis vairāk kā 1 reizi.

Apmierināti ar pašreizējo ielas nosaukumu — Zahārija Stopija iela ir 12, bet neapmierināti — 237 aptaujas dalībnieki. No iedzīvotāju iesniegumā piedāvātajiem ielu nosaukumiem visvairāk aptaujas dalībnieku ir atzīmējuši Kastaņu iela — 91, Kārļa Segliņa iela — 76, Puķu iela — 44, Ūdens iela —29.

Kopējais iedzīvotāju skaits Upeslejās – 2146, 15 gadus un vecāki iedzīvotāji -1884.

Aptaujā viedokli ir izteica  261 iedzīvotājs jeb 12.2% no kopējā iedzīvotāju skaita (13.9% no 15 gadus un vecākiem iedzīvotājiem). 

Aptaujā viedokli ar iebildumiem par apstiprināto ielas nosaukumu izteikušo iedzīvotāju skaits ir 237  jeb  12.6% no Upesleju  iedzīvotājiem (15 gadus un vecākiem), kas nereprezentē kopējo iedzīvotāju viedokli Ar Stopiņu novada domes 17.06.2020. lēmumu, protokols Nr.83., galvenajai Upeslejas ciema ielai jau ir noteikts nosaukums -   Zahārija Stopija iela (bijušais nosaukums "Ceļš Upesleju ciematā").

Pēc deputātu diskusijām uz balsošanu tika virzīti divi priekšlikumi un ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums atstāt spēkā Stopiņu novada domes 17.06.2020. lēmumu, protokols Nr.83. par ielu nosaukumiem Upeslejās - Skolas iela (bijušais nosaukums "V34-Meža skola") un Zahārija Stopija iela (bijušais nosaukums "Ceļš Upesleju ciematā").

Lēmums par ielu nosaukumiem Skolas iela (bijušais nosaukums “V34-Meža skola”) un Zahārija Stopija iela (bijušais nosaukums “Ceļš Upesleju ciematā”) pieņemts ar Stopiņu novada domes 17.06.2020. lēmumu, protokols Nr.83. Kas bija Zahārijs Stopijs un kāpēc Upesleju ciema galvenā iela tika nosaukta viņa vārdā var uzzināt šeit: https://stopini.lv/lv/jaunumi/pasvaldiba/stopinu-novada-upeslejas-kur-16gadsimta-dzivojis-arsts-un-astrologs-zaharijs-stopijs-vina-varda-nosaukta-iela-4796

(08.12.2020.)

 

Stopiņu novada iedzīvotāju 2019.gada aptaujas rezultāti

Stopiņu novada iedzīvotāju aptauja 2019. gadā notika no 3.oktobra līdz 1. novembrim. 

Bija radīta iespēja, lai dažāda vecuma un iespēju iedzīvotāji varētu aizpildīt aptaujas anketas ērtāk pieejamā veidā – drukātā veidā aptaujas anketa bija publicēta Stopiņu novada informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, drukātas anketas tika izvietotas pašvaldības iestādēs: domē, dienas centros, bibliotēkās, elektroniski aptauju varēja aizpildīt tiešsaistē pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un pašvaldības Facebook kontā https://www.facebook.com/stopinunovadapasvaldiba/ .

Kopā tika saņemtas 292 anketas no tām 270 bija derīgas (korekti aizpildītas), elektroniski saņemtas 239 anketas, 47 anketas papīra formātā, tai skaitā 6 anketas no izdevuma “Tēvzemīte”. Aptauja bija anonīma un aptaujas rezultāti tiek izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātu apkopojumu varat iepazīties ŠEIT.

 (28.11.2019.)

 

Noslēgusies pieteikumu iesniegšana "STOPIŅU NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVAI" 2019. gadā

Paldies visiem, kuri piedalījās un aizpildīja aptaujas anketu. Uzņēmēju apbalvošana notiks 14.decembrī Ulbrokas kultūras namā, Ziemassvētku koncerta laikā.

(19.11.2019.)

 

Aptauja jauniešiem

2019. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Valsts programmas ietvaros organizētā atklātā projekta konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” ietvaros, tika apstiprināts Stopiņu novada pašvaldības projekts “Plānošanas dokumenta “Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam” izstrāde”. Esam izskatījuši esošo Stopiņu novada Jaunatnes jomas plānošanas dokumentu un vēlamies noskaidrot novada jauniešu viedokli par svarīgiem notikumiem un viņiem aktuālajiem jautājumiem, lai ņemtu to vērā, turpmāk plānojot darbu ar bērniem un jauniešiem mūsu novadā. Aptauja ir noslēgusies, aptaujas rezultāti iekļauti “Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam” sagatavošanā.

Informāciju sagatavoja:
Gita Getaute-Šveicare
Stopiņu novada Jaunatnes lietu speciāliste

(14.11.2019.)

 

Aptaujas rezultāti par bērnu rotaļlaukuma ieceri Upeslejās 

Kā nākotnē izmantot vecā skeitparka teritoriju Ulbrokā?

Stopiņu novada uzņēmēju 2018. gada aptaujas rezultāti

Stopiņu novada iedzīvotāju 2018. gada aptaujas rezultāti

Aptaujas rezultāti par autobusu pieturas rekonstrukciju Upeslejās

Aptaujas rezultāti par Ulbrokas apļa labiekārtojumu

Aptauja par krāsu salikumu Stopiņu novada tautastērpam

Stopiņu novada iedzīvotāju 2016.gada aptaujas rezultātu apkopojums​

Stopiņu novada iedzīvotāju 2014.gada aptaujas rezultāti

Aptaujas apkopojums situācijas veselības aprūpes pakalpojumu un ģimenes ārstu pieejamībā Stopiņu novadā, 2012.gads

Stopiņu novada iedzīvotāju 2012.gada aptaujas rezultāti

Atpakaļ