Navigācija

Tematiskie plānojumi

 

Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematiskais plānojums

Stopiņu novada dome 2015.gada 19.augusta  sēdē, protokols Nr.56, 2.1.2 p. pieņēma lēmumu  par Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematiskā plānojuma apstiprināšanu.

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras   tematiskais plānojums” materiāli:

Tematiskais plānojums, paskaidrojuma raksts                                                

Reģistrēto ceļu parametri                                        

Tipveida profili:  tipveida profili-1; tipveida profili-2; tipveida profili-3                                                         

Ceļu un ielu tīkls (karte)                                            

Ceļu aizsargjoslas un sarkanās līnijas (karte)   

Sabiedriskā transporta shēma (karte)                 

Transporta infrastruktūras attīstības perspektīva (karte)             

Veloceliņu shēma (karte)                                         

Lēmums par plānojuma apstiprināšanu 

 

Stopiņu novada tūrisma un rekreācijas temtiskais plānojums

Stopiņu novada tūrisma un rekreācijas temtiskais plānojums, galveno stratēģisko attīstības virzienu noteikšana līdz 2030. gadam

1. pielikums. Stopiņu novada tūrisma un rekreācijas infrastruktūra un resursi, piekļuve.

2. pielikums. Stopiņu novada tūrisma un rekreācijas piesaistes.

3. pielikums. Stopiņu novada tūrisma un rekreācijas piesaistes – organizētie pasākumi.

4. pielikums. Sauriešu ūdenskrātuves un tai pieguļošās teritorijas rekreatīvā slodze.

5. pielikums. Tūristu piesaistes un to apmeklētība Daugavas lejtecē.

Atpakaļ