Navigācija

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

 

Par Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam apstiprināšanu

Stopiņu novada dome 2013.gada 10.jūlijā (protokola izraksts Nr.4) ir pieņēmusi lēmumu:

Apstiprināt  Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam galīgo redakciju. Stratēģija stājas spēkā līdz ar lēmuma par apstiprināšanu pieņemšanu.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir viens no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, tās izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti. Stratēģija ir ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, attīstības projektu, u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

12.07.2013.

 

Informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam sagatavošanu

 

Atpakaļ