Adrešu maiņa

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13.panta ceturtā daļa nosaka, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Tālāk noteikts,  ka pašvaldības lēmumu var izdot vispārīgā administratīvā akta veidā. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajai daļai vispārīgais administratīvais akts ir lēmums, kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde izdod attiecībā uz individuāli nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts, tai skaitā vispārīgais administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam. Adresācijas noteikumu 9.punktā noteikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.  

Stopiņu novada domes  02.12.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 97, p.2.13.) “Par adrešu maiņu Robežu ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.

p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Enkuri”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Robežu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

“Saivas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Robežu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

“Ābelītes”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Robežu iela 6, Dreiliņi, Stopiņu novads

4.

“Villijas”, Dreiliņi, Stopiņu nov.

Robežu iela 8, Dreiliņi, Stopiņu novads

 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

(15.12.2020.)

 

Stopiņu novada domes  02.12.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 97, p.2.12.) “Par adrešu maiņu Betona ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Skultes 1”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

“Skultes 1A”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

“Skultes 3”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 6, Dreiliņi, Stopiņu novads

4.

“Skultes 2”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 8, Dreiliņi, Stopiņu novads

5.

“Montas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads

6.

“Solvitas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 12, Dreiliņi, Stopiņu novads

7.

“Galiņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads

8.

“Jaungaliņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 3, Dreiliņi, Stopiņu novads

9.

“Jūras 1”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads

10.

“Jūras”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 9, Dreiliņi, Stopiņu novads

11.

“Kaijas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 11, Dreiliņi, Stopiņu novads

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu 

(15.12.2020.)

 

Stopiņu novada domes  11.11.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 96 2.5.p) “Par adrešu maiņu Ozolaines ielā, Līčos, Stopiņu novadā”

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.

p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Kokneši”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 1, Līči, Stopiņu novads

2.

“Vecpuiši”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 3, Līči, Stopiņu novads

3.

“Atmodas”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 5, Līči, Stopiņu novads

4.

“Stūrakmeņi”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 7, Līči, Stopiņu novads

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

(24.11.2020.)

 

Stopiņu novada domes  11.11.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 96, 2.4.p) “Par adrešu maiņu Lubānas ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

 Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.

p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Selgas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 156, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

“Zvirgzdi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 160, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

“Dreiliņu gāze”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 162, Dreiliņi, Stopiņu novads

4.

“Zeltiņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 166, Dreiliņi, Stopiņu novads

5.

“Vecjanuki”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 171, Dreiliņi, Stopiņu novads

6.

“Jaunjanuki”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 173, Dreiliņi, Stopiņu novads

7.

“Stūrīši”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 175, Dreiliņi, Stopiņu novads

8.

Smaidu iela 1A, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 177, Dreiliņi, Stopiņu novads

9.

Smaidu iela 1B, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 179, Dreiliņi, Stopiņu novads

10.

“Daumaņi 2”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 181, Dreiliņi, Stopiņu novads

11.

“Daumaņi 1”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 183, Dreiliņi, Stopiņu novads

12.

“Krūziņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 189, Dreiliņi, Stopiņu novads

13.

“Lieplejas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 191, Dreiliņi, Stopiņu novads

14.

“Teidas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 193, Dreiliņi, Stopiņu novads

15.

“Lieppumpuri”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 195, Dreiliņi, Stopiņu novads

16.

“Amoliņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 199, Dreiliņi, Stopiņu novads

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

(24.11.2020.)

Upesleju ciemā pašvaldības ceļiem piešķirti ielu nosaukumi

Lēmums (vispārējs administratīvais akts)  par jaunajiem ielu nosaukumiem Skolas iela (iepriekšējais nosaukums “V34-Meža skola” ) un Zahārija Stopija iela (iepriekšējais nosaukums Ceļš Upesleju ciematā) pieņemti ar Stopiņu novada domes 17.06.2020. lēmumu, protokols Nr.83. Līdz ar jauno ielu nosaukumu adreses piešķiršanu 22.07.2020. ir pieņemts lēmums mainīt adreses Skolas ielas un Zahārija Stopija ielas pieguļošajām apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām. Attiecīgais lēmums publicēts Latvijas Vēstnesī 12.08.2020., līdz ar to tas stājas spēkā 12.08.2020. 

IELU SHĒMA JAUNO ADREŠU NOSKAIDROŠANAI UPESLEJĀS

KAS JĀDARA IEDZĪVOTĀJIEM, JA TIEK MAINĪTA ADRESE?

 

Atpakaļ