Arhīvs

 

Publikāciju arhīvs

 

ESF, ERAF, KF projekti

Attīstās publiskie interneta pieejas punkti

Pakalpojumi virtuālajā tīmeklī aizvien vairāk ienāk mūsu sadzīvē, tie uzlabo dzīves kvalitāti un sekmē iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos.
2015. gada maijā Stopiņu novada dome īstenojusi ERAF līdzfinansētu projektu Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/013 „Publisko interneta pieejas punktu  attīstība Stopiņu novadā”, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem un informācijai.
Projekta ietvaros  izveidots viens jauns publiskā interneta pieejas punkts un pilnveidots viens esošais publiskā interneta pieejas punkts Stopiņu novadā. Projekta rezultātā uzlabosies piekļuves iespējas internetam dažādām sabiedrības grupām.
Jaunās interneta pieejas zonas ar datortehniku:
1. Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Stopiņu novads, LV-2130
2. „Upesleju dienas centrs“, Upeslejas 9, Stopiņu novads, LV-2118.

 
   
Ir iepirktas lokālā bezvadu interneta tīkla iekārtas, datorkomplekti un iekārtas dokumentu drukāšanai, kopēšanai un skenēšanai. Projekta attiecināmās izmaksas ir 12 300,00 EUR. ERAF līdzfinansējums sastāda 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām (10 455,00 EUR), valsts budžeta dotācija sastāda 1.5% no kopējām attiecināmajām izmaksām (184,50 EUR), kā arī Stopiņu novada domes finansējums sastāda 13.5% no kopējām attiecināmajām izmaksām (1 660,50 EUR).
Ar domes papildus finanšu ieguldījumu iegādātā datortehnika apdrošināta uz pieciem gadiem.
(29.04.2015.)

 

Uzsākts noslēguma posms ūdenssaimniecības attīstības projektiem Sauriešos un Upeslejās

Uzsākts noslēguma posms Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektiem: (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/131/038) par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” un (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/133/039) par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā”
Stopiņu novada Sauriešu ciems:
2015. gada 18. februārī, tika parakstīta Līguma vienošanās par Būvdarbiem ERAF projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā”. Būvniecību Sauriešu ciemā veiks SIA “Velve” reģistrācijas Nr. 40003064412, akceptētā līguma summa - 1 087 121.40 EUR/t.sk. PVN. Projekta realizācijas termiņš 2015. gada 14. augusts. Būvniecības būvuzraudzību nodrošinās SIA “LAKALME” reģistrācijas Nr. 40003379590 (Līguma datums 18.02.2015.), akceptētā līguma summa – 13 334.20 EUR/t.sk. PVN. Līguma izpildes termiņš līdz 2015. gada 28. augustam.
Stopiņu novada Upesleju ciems:
2015. gada 20. februārī, tika parakstīta Līguma vienošanās par Būvdarbiem ERAF projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā”. Būvniecību Upesleju ciemā veiks SIA “Zemgales meliorācija” reģistrācijas Nr. 43603007218, akceptētā līguma summa – 774 158.00 EUR/t.sk. PVN. Projekta realizācijas termiņš 2015. gada 14. augusts. Būvniecības būvuzraudzību nodrošinās SIA “ASMĀRA” reģistrācijas Nr. 40003345081 (Līguma datums 23.02.2015.), akceptētā līguma summa – 13 830.00 EUR/t.sk. PVN. Līguma izpildes termiņš līdz 2015. gada 28. augustam.
Šis finansējums tiks izmantots Sauriešu un Upesleju ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un jaunu tīklu izbūvēšanas darbos.
Projekta mērķi un ieguvumi: Sakārtot Sauriešu un Upesleju ciemu ūdenssaimniecības sistēmu; nodrošināt atbilstošu dzeramo ūdeni; nodrošināt komunālo notekūdeņu attīrīšanu; ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana; infiltrācijas līmeņa samazināšana; samazināt ūdens zudumus; samazināt vidē novadīto piesārņojumu; paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir PA „Saimnieks”. Projekta tehnisko, administratīvo un finanšu vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
P/A “Saimnieks”
(02.03.2015.)

Turpinās uzsāktie projekti ūdenssaimniecības attīstībā novadā

Tiek turpināti 2013. gadā uzsāktie Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētie projekti “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/131) un “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/133).
Projekta mērķi un ieguvumi: Sakārtot Sauriešu un Upesleju ciemu ūdenssaimniecības sistēmu; nodrošināt atbilstošu dzeramo ūdeni; nodrošināt komunālo notekūdeņu attīrīšanu; ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana; infiltrācijas līmeņa samazināšana; samazināt ūdens zudumus; samazināt vidē novadīto piesārņojumu; paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti.
2014. gadā tika pabeigti projektēšanas darbi un uzsākti būvniecības un būvuzraudzības iepirkumi. Projekta beigu termiņš 2015. gada 2. septembris.
Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir PA „Saimnieks”. Projekta tehnisko, administratīvo un finanšu vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
(27.01.2015.)
 
Sauriešos un Upeslejās sakārtos ūdenssaimniecības sistēmu

2013. gada 2. septembrī, tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/131/038) par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” un (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/133/039) par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā”.
Atbalsta summa katram projektam – ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 425000.00 (LVL 298 691.70). Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” projekta kopējā summa EUR 1003428.88 (LVL 705 213.83).
Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā” kopējā summa EUR 945037.14 (LVL 664 175.88).
Šis finansējums tiks izmantots Sauriešu un Upesleju ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un jaunu tīklu izbūvēšanas darbos.
Projekta mērķi un ieguvumi: Sakārtot Sauriešu un Upesleju ciemu ūdenssaimniecības sistēmu; nodrošināt atbilstošu dzeramo ūdeni; nodrošināt komunālo notekūdeņu attīrīšanu; ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana; infiltrācijas līmeņa samazināšana; samazināt ūdens zudumus; samazināt vidē novadīto piesārņojumu; paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Projekta realizācijas termiņš 19 mēneši.
2014. gada 30. janvārī tika parakstīti iepirkuma līgumi – pakalpojumi (projektēšana). Pakalpojumu (projektēšanu) nodrošināsSIA “Firma L4”. Līguma summa projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” 9 727.47 EUR (LVL 6836.50), savukārt projekta  “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā” 12 559.63 EUR (LVL 8826.95). Līgumu termiņš 5 mēneši.
Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir PA „Saimnieks”. Projekta tehnisko, administratīvo un finanšu vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
 
Sīkākai informācijai
P/A “Saimnieks” Direktors: J.Koponāns T: 67387222
(28.03.2014.)

 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā

Vienošanās Nr. 2011/0025/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/053
Upesleju internātpamatskola- rehabilitācijas centrs 2011. gada maijā Valsts izglītības attīstības aģentūrā( VIAA) iesniedza projekta pieteikumu Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē 1.2.2.4.2 „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”.
Skolas kolektīva uzrakstītais projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā” (turpmāk-Projekts) VIAA guva atbalstu un 2011.gada 14.novembrī starp VIAA un Upesleju internātpamatskolu- rehabilitācijas centru tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības  struktūrfondu līdzekļu piešķiršanu Projekta ietvaros veikto izdevumu apmaksai.
Projekta darbības laiks: divi kalendārie gadi- 2012.gada janvāris- 2013.gada decembris. Projekta kopējais finansējums Ls 149 625, 00.
Projekts paredz aktivitāšu kopumu, kurā Upesleju internātpamatskolas skolēniem un sadarbības partneriem būs iespējas attīstīt sociālās un saskarsmes prasmes, piedalīties un organizēt kultūras pasākumus, ekskursijas, vasaras nometnes; uzlabot mācību sasniegumus vairākos mācību priekšmetos ar skolotāju palīgu atbalstu, kā arī saņemt papildus apmācību vairākos mācību priekšmetos. Darbā ar skolēniem papildus tiks iesaistīti speciālais pedagogs, logopēds, sociālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits, rehabilitologs, masieris. Tiks izveidots īpašs atveseļošanās komplekss skolēniem ar somatiskajām saslimšanām, kurā speciālistu vadībā skolēniem būs iespēja uzlabot savu veselību un norūdīties.
Projekta ietvaros skolai kā sadarbības partneri piesaistīti Stopiņu novada dome, Gaismas speciālā internātpamatskola, Iecavas internātpamatskola, Rīgas 4. Speciālā internātpamatskola un biedrība Radošā apvienība jauniešiem TREPES. 
Projekta ietvaros piešķirto finansējumu skola izlietos uz Projekta laiku piesaistīto speciālistu algošanai, izejmateriālu radošajām darbnīcām un praktiskām nodarbībām iegādei, datortehnikas, videokameras un fotoaparātu nomai, kultūras un izglītojošu pasākumu organizēšanai, vasaras nometņu uzturēšanās un organizēšanas izdevumiem, kultūras pasākumu biļetēm, ekskursijām un pārgājieniem. Virknē aktivitāšu tiks piesaistīti arī sadarbības partneri.
Projekts šobrīd tikai uzsākts, bet jau tagad jūtam daudzas pozitīvas pārmaiņas. Projekta realizācija ir patiesi vērtīgs ieguvums Upesleju internātpamatskolai- rehabilitācijas centram, Stopiņu novadam un visiem projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem.
Plašāka informācija par projekta īstenošanu pieejama Upeselju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra mājas lapā www.upeslejuskola.lv

 

Projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”
 
2009.gada 14.septembrī Stopiņu novada dome noslēdza līgumu Nr. 1DP/.1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 ar Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālo filiāli par Nodarbinātības valsts aģentūras norīkoto bezdarbnieku apmācību praktisko fiziskā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajās darba praktizēšanas vietās. Projekta īstenošanas laiks no 2009.gada 15.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim.
Pašvaldība darba praktizēšanu nodrošina no jauna izveidotās darba praktizēšanas vietās, kas rada sociālo labumu sabiedrībai. Darba praktizēšana vienam bezdarbniekam ilgst ne mazāk kā divas nedēļas un ne vairāk kā sešus mēnešus viena gada laikā.
Nodarbinātības valsts aģentūra sedz izmaksas par bezdarbnieku iesaistīšanu darba praktizēšanas vietās 39 623,62 LVL apmērā. Katrs projektā nodarbinātais saņem ikmēneša stipendiju 100,00 LVL apmērā.
Uz 2010.gada 20.janvāri projekta ietvaros stipendijas saņem 93 bezdarbnieki.

 

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
 
Ulbrokas vidusskola piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas īstenotajā Eiropas Savienības 2007.-2013.gada struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” Līguma Nr.2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 īstenošanā.

Projekta mērķis ir, piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.

Projektā piedalās seši Ulbrokas vidusskolas skolotāji. Plašāka informācija par projekta īstenošanu pieejama Ulbrokas vidusskolā mājas lapā www.ulbrokas-vsk.lv.

 

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
 
Ulbrokas vidusskolas skolotāji piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas Savienības 2007.-2013.gada struktūrfondu plānošanas perioda darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanā.
Projekta mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.
Projekta ietvaros tiek sniegt atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, tai skaitā nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.
Plašāka informācija par projekta īstenošanu Ulbrokas vidusskolā pieejama mājas lapā www.ulbrokas-vsk.lv.

 

Projekts „Ulbrokas ciemata ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība”
 
2008. gada 21. novembrī, Rīgā tika parakstīta Vienošanās par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/
037 īstenošanu starp LR Vides ministriju, Stopiņu novada domi un Stopiņu novada p/a “Saimnieks”. Projekta kopējās izmaksas LVL 5 456 846,16, īstenošanas termiņš 48 mēneši.
Vienošanās kopējās attiecināmās izmaksas LVL  3 678 874,00. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 3 678 874,00, valsts budžeta līdzfinansējums 15% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 551 831,10. P/a “Saimnieks” finansējums nepārsniedzot LVL 832 400,26 un Stopiņu pašvaldības finansējums LVL 945 571,90.
Projekta ietvaros tiks veikta Ulbrokas un Radiostacijas ciematu ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūvēšana. Projekta rezultātā tiks sakārtot Ulbrokas ciemata ūdenssaimniecības sistēma; iedzīvotāji tiks nodrošināti ar atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni; nodrošināta komunālo notekūdeņu attīrīšana; palielināta ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu pieejamības; samazināts infiltrācijas līmenis; samazināts ūdens zudumus; samazināts vidē novadīto piesārņojumu; paaugstināta sniegto pakalpojumu kvalitāte.
2009. gada 6. novembrī, Ulbrokā notika Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” darbu uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no P/a „Saimnieks”, Stopiņu novada domes, projekta būvuzraudzības uzņēmuma SIA „ASMĀRA”, kā arī projektēšanas un būvdarbu uzņēmumu pārstāvji no personu grupa „AS „K&H” un SIA „Mūsu māja””, kuri veiks projektā paredzētos darbus pa posmiem:
1.posms – Dzeramā ūdens iegūšana, sagatavošana un uzglabāšana Ulbrokā;
2.posms – Ulbrokas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI), Centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un spiedvada rekonstrukcija;
3.posms – Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ulbrokā.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” īstenošana noslēgusies

Projekta ietvaros:
-  Izbūvētas Ulbrokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI).
-  Rekonstruēts Ulbrokas ciema kanalizācijas spiedvads.
-  Iegādāta mobilā tīklu apkalpes automašīna.
Izbūvēta/rekonstruēta centralizētā kanalizācija:
-  Vālodžu ciemā: Bērzu ielā, Ošu ielā, Strautu ielā, Lakstīgalu ielā, Kalnozolu ielā, Priežu ielā, Piķurgas ielā.
-  Dzidriņu ciemā: Cepļa ielā, Dienvidu ielā, Riekstkalna ielā.
-  Ulbrokas ciemā: Institūta ielā, Peldu ielā, Vidus ielā, Ezermalas ielā, Radiostacijas ielā, Austrumu ielā, Parka ielā un Acones ielā.
Izbūvēts/rekonstruēts centralizētais ūdensvads:
-  Vālodžu ciemā: Bērzu ielā, Ošu ielā, Strautu ielā, Lakstīgalu ielā, Kalnozolu ielā, Priežu ielā, Piķurgas ielā.
-  Dzidriņu ciemā: Dienvidu ielā un Riekstkalna ielā.
-  Ulbrokas ciemā: Institūta ielā, Peldu ielā, Vidus ielā, Ezermalas ielā, Radiostacijas ielā, Austrumu ielā, Parka ielā un Acones ielā.
Izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS):
-  Vālodžu ciemā: Liepu ielā.
-  Dzidriņu ciemā: Dienvidu ielā un Asaru ielā.
-  Ulbrokas ciemā: Institūta ielā, Parka ielā (2 gb.).
Izbūvēta ūdensapgādes stacija (ŪAS): Ulbrokas ciema Institūta ielā, Vālodžu ciema Ziemeļu gatvē.
Rekonstruēts artēziskais urbumsUlbrokas ciema Acones ielā, Vālodžu ciema Ošu ielā un Dzidriņu ciemā.
Izbūvēts artēziskais urbums Ulbrokas ciemā.
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts – 3287, saņemot Eiropas Savienības un Latvijas standartiem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni.
Papildus informācija:
Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir PA „Saimnieks”. Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

P/A „Saimnieks”
(27.08.2013.)

 

Projekts „Stopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Stopiņu novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātes 1.5.2.2.3.”Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projektu „Stopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/053).
Projekta mērķis ir celt Stopiņu novada pašvaldības darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu  palīdzības līdzfinansēto projektu rakstīšanā, īstenošanā un starptautisku partneru piesaistē un kopīgu sadarbības projektu realizācijā.
Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks rīkotas apmācību kurss „Projektu vadība” un „Starptautisko partneru piesaiste un kopīgo projektu izstrāde”.
Projekta kopējās izmaksas ir 10 562,00 LVL, Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmām izmaksām.
Projekta mērķa grupa – 56 Stopiņu novada pašvaldības darbinieki.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 10 mēneši, no 2011.gada decembra līdz 2012.gada septembrim.
(17.09.2012.)

 

Projekts „Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde”

2010. gada 22. decembrī Stopiņu novada dome noslēdza vienošanos Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/015/043 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta  „Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde” īstenošanu. Projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna Stopiņu novada attīstības programma. Šobrīd spēkā esošā Stopiņu pagasta teritorijas attīstības programma ir apstiprināta 2003.gada 17.decembrī. Kopš 2003.gada būtiski ir mainījusies gan situācija novadā, gan vispārējās attīstības tendences Latvijā. Notikušās izmaiņas prasa to saturisko atspoguļojumu un vidēja termiņa prioritāšu izvērtēšanu. Ņemot vērā minēto un lai ievērotu attīstības plānošanas dokumentu atbilstību normatīvajos aktos par attīstības plānošanas sistēmu noteiktajām prasībām teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, nepieciešams izstrādāt jaunu Stopiņu novada vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu – Stopiņu novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam.
Stopiņu novada dome 2011.gada 2.novembrī (protokols Nr.61) nolēma nodot publiskai apspriešanai Stopiņu novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam no 2011.gada 4.novembra līdz 4.decembrim un par Vides pārskatu līdz 2011.gada 14.decembrim. Plašāku informāciju par publisko apspriešanu skatīt šeit.
Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt jaunu Stopiņu novada attīstības programmu 2012.-2018. gadam. Projekta rezultātā tiks izstrādāta un apstiprināta Stopiņu novada attīstības programmu 2012.-2018. gadam, tādējādi paaugstinot Stopiņu novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti. Projekta tiešā mērķa grupa ir Stopiņu novada pašvaldība. Projekta īstenošanas laiks - no 2011.gada janvāra līdz 2012.gada aprīlim. Īstenošanas vieta – Stopiņu novads. Projekta kopējās izmaksas sastāda 9300,00 Ls.
(informācija atjaunota 02.11.2011.)

 

Projekts „Informācijas tehnoloģiju speciālista piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai”

2010.gada 16.novembrī Stopiņu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Informācijas tehnoloģiju speciālista piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai” (vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/054). Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros. Projekta ietvaros piesaistītā programmēšanas inženiera izstrādātā datu bāze būtiski paaugstinās Stopiņu novada domes administratīvo kapacitāti un sekmēs efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti Stopiņu novadā.
Projekta „Informācijas tehnoloģiju speciālista piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai” ietvaros, tika piesaistīts speciālists informācijas tehnoloģiju jomā – programmēšanas inženieris.
2011.gada novembrī Stopiņu novada domes administrācijā uzsākta izstrādātās vienotās lietvedības sistēmas testēšana - dokumentu uzskaites sistēmas (saņemto un nosūtāmo dokumentu) testēšana un sekretāru apmācīšana darbam ar to, kā arī būvvaldes lietvedības sistēmas testēšana, papildinot un labojot izstrādāto sistēmu.
Projekta īstenošanas termiņa beigās 2012.gada 31.janvārī programmēšanas inženieris ir izstrādājis vienotu lietvedības sistēmu, kas tiek pielāgota Stopiņu novada domes prasībām. No 2012.gada 31.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam notiks vienotās lietvedības sistēmas ieviešana Stopiņu novada domes darbā.
Projekts tika īstenots Stopiņu novada pašvaldībā no 2010.gada novembra līdz 2012.gada 31. janvārim, projekta kopējās attiecināmās izmaksas 13 295.36 Ls, kuras 100% apmērā sastāda Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Sākot no 2012.gada 31.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam, Stopiņu novada dome nodrošinās programmēšanas inženiera darba algu no Stopiņu novada pašvaldības budžeta.
(informācija aktualizēta 07.02.2012.)

 

Projekts „Juglas sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija”
 
2010.gada 19.janvārī Stopiņu novada dome parakstīja vienošanos Nr. 2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/007 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 2007.-2013.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes projekta „Juglas sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija” Nr.3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/007 īstenošanu Juglas sanatorijas internātpamatskolā.
Projekta mērķis ir veikt Juglas sanatorijas internātpamatskolas 6.korpusa renovāciju, lai uzlabotu mācību vidi audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. Projektā plānota viena galvenā aktivitāte – Juglas sanatorijas internātpamatskolas 6.korpusa renovācija. Aktivitātē ietilpst gan sagatavošanās darbi renovācijas veikšanai, gan tādu uzdevumu veikšana, kā esošo korpusa elementu demontāža, sienu apdare, logu un durvju nomaiņa, kāpņu renovācija, korpusa ārējā apdare un apkures sistēmas renovācija.
Projekta rezultātā tiks renovēts Juglas sanatorijas internātpamatskolas 6.korpuss, tajā skaitā divas mācību klases un internāta telpas, tādējādi uzlabojot mācību un sadzīves apstākļus skolēniem ar speciālām vajadzībām.
Projekts tiks īstenots deviņus mēnešus, sākot no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.septembrim. Projekta kopējās izmaksas sastāda 97 884 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 83 201 LVL un Stopiņu novada līdzfinansējums – 14 683 LVL
2010.gada 14.jūlijā projekta ietvaros ir noslēgs līgums par būvniecības veikšanu ar SIA "Armostil". Būvniecības darbus paredzēts pabeigt 2010.gada 26.augustam.
Projekta beigu termiņš pagarināts līdz 2011.gada 30.jūnijam, jo tehnisku problēmu dēļ Juglas sanatorijas internātpamatkolas ēkas nav nodotas Stopiņu novada īpašumā.
(aktualizēts 01.08.2010.)

2010.gada 11.augustā tika noslēgta vienošanās pie būvdarbu līguma par darbu apturēšanu, jo būvniecības darbu rezultātā bija atklājušies neparedzēti papildus darbi. 2010.gada 15.septembrī tika izsludināts iepirkums par papildus darbu veikšanu. Pēc minētā iepirkuma noslēgšanās tiks atjaunota pamatlīguma būvniecības darbu veikšana.
(aktualizēts 15.09.2010.)

2010.  gada 15.  novembrī tika parakstīts akts par Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra (Juglas sanatorijas internātpamatskolas) 6. korpusa nodošanu ekspluatācijā. Kopš 2010. gada jūlija Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centrā notika 6. korpusa renovācija. Renovācija notika ERAF projekta “Juglas sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija” ietvaros. Korpusa renovāciju veica SIA “Sestais stils”. Projekta mērķis bija veikt Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra renovāciju, lai uzlabotu mācību vidi audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. Pirms renovācijas minētais korpuss bija gan fiziski, gan morāli novecojis. Korpusa mācību un dzīvojamās telpas ziemā bija vēsas, jo ēkā nebija veikta renovācija un siltināšana kopš tās būvēšanas. Korpusa logi un durvis bija novecojuši, apkures cauruļvadi bija sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī bija bojāta korpusa siltumizolācija. Līdz šim ziemas periodā vismaz reizi trijās nedēļās notika avārija apkures un ūdens piegādes sistēmā, līdz ar to pasliktinājās internātpamatskolas skolēnu sadzīves apstākļi. Šī korpusa uzturēšanas izmaksas ir vairāk nekā par trešdaļu lielākas nekā citiem skolas korpusiem. Korpusa renovācijas rezultātā pirmajā stāvā tiks renovētas mācību telpas  – mūzikas 
un vizuālās mākslas kabineti. Korpusa otrajā un trešajā stāvā tika pilnībā renovētas skolēnu internāta telpas, tostarp dzīvojamās telpas un sanitārās telpas. Telpas tagad ir gaišas, mājīgas un siltas. Liela daļa skolēnu dzīvo internātā pastāvīgi, tādēļ šīm telpām jābūt īpaši mājīgām, lai pēc iespējas mazāk liktu skolēniem skumt pēc mājām. Korpusa 
otrais stāvs ir pilnībā pielāgots skolniekiem ar funkcionāliem traucējumiem. No pirmā uz otro stāvu ierīkots īpašs ratiņkrēslu pacēlājs, likvidēti sliekšņi, kā arī durvju platumi nodrošina ērtu pārvietošanos personām ratiņkrēslos. Arī sanitārās telpas ir pilnībā pielāgotas, lai tajās labi varētu justies skolēns ar funkcionāliem traucējumiem. Gan otrais, gan trešais korpusa stāvs ir aprīkots ar autonomu siltā ūdens padevi, tā netiek pieļauta iespēja, ka internāts avārijas 
situācijā varētu palikt bez siltā ūdens. Skolnieku dzīvojamās istabas tiks aprīkotas ar iebūvētām mēbelēm, kas ir izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma. Līdzko internāta telpas būs aprīkotas, tajās ievāksies skolēni. Būvniecība projekta ietvaros ir noslēgusies, bet tikai tagad varēs tos līdz galam novērtēt, redzot prieku un apmierinātību internāta iedzīvotāju sejās. 
(aktualizēts 07.01.2011.)

 

Stopiņu novada izglītības iestādes tiks aprīkotas ar jaunu datortehniku.

2009.gada 10.decembrī Stopiņu novada dome parakstīja vienošanos Nr.2009/0255/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/511 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 2007.- 2013.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes projekta „Stopiņu novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu.
Projekta ietvaros divas Stopiņu novada skolas – Ulbrokas vidusskola un Stopiņu pamatskola – tiks apgādātas ar 21 stacionāro un četriem portatīvajiem datoriem, iegādāti divi multimediju tehnikas komplekti (divas interaktīvās tāfeles un divi projektori), kā arī attīstīti divi lokālie datortīkli. Iegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā, bet attīstītie lokālie tīkli tiks savienoti ar skolās jau esošajiem lokālajiem tīkliem. Līdz ar to Ulbrokas vidusskola un Stopiņu pamatskola  tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Jau 2010.gada vasarā Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu papmatskolā tika ierīkoti lokālie tīkli un savienoti ar skolās jau esošajiem lokālajiem tīkliem. 2010.gada 5.jūlijā Stopiņu novada dome noslēdza līgumu ar SIA "SPX" par lokālo datortīklu attīstīšanu Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu pamatskolā. 2010.gada 13.jaugustā darbi ir veiksmīgi pabeigti.
 
2011.gada 23.augustā noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātais iepirkums, un drīzmā Stopiņu novada izglītības iestādēm sāks piegādāt projektā plānoto aprīkojumu - stacionāros un portatīvos datorus, kā arī multimediju tehniku.
Projektu plānots īstenot līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 23 601,05 LVL, tai skaitā 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
(informācija papildināta 28.11.2011.)

Piegādāta pirmā datortehnika 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros

2012.gada 31.janvārī projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros SIA „Lattelecom” Ulbrokas vidusskolai piegādāja multimediju tehnikas komplektu, kurā ietilpst portatīvais dators, digitālā interaktīvā tāfele ar projektoru un iebūvētu audio nodrošinājumu, digitālā datu kamera, sensori un vienots programmnodrošinājums. Papildus ir piegādāts skolotāja portatīvais dators ar tajā instalētu programmatūru.
Projekta ietvaros Ulbrokas vidusskola tiek nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicina plašāku informācijas tehnoloģiju izmantošanu ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas stundās, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Piegādāto preču kopējās izmaksas ir 5 712,04 LVL.
Vienošanās Nr.2009/0255/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/511 starp Stopiņu novada domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru parakstīta 2009.gada 10.decembrī.
Projektu plānots īstenot līdz 2012.gada 30.jūlijam.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 26 001,86 LVL, tai skaitā 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
 (ievietots 2012.gada 17.februārī)

Piegādāti datorkomplekti 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros

2012.gada 25.jūlijā projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros Ulbrokas vidusskolai un Stopiņu pamatskolai tika piegādāti datorkomplekti ar programmnodrošinājumu, kas turpmāk veicinās izglītības kvalitātes kāpumu.
Piegādāto preču kopējās izmaksas ir 14494,15 LVL.
Vienošanās Nr.2009/0255/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/511 starp Stopiņu novada domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru parakstīta 2009.gada 10.decembrī.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 26 001,86 LVL, tai skaitā 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
(07.08.2012.)

 

Projekts "Sociālā darbinieka piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai"

2011.gada 10.maijā Stopiņu novada dome parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/010/117 par Eiropas Savienības fonda projekta "Sociālā darbinieka piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai" īstenošanu.
Projekta „Sociālā darbinieka piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai” ietvaros paredzēts Stopiņu novada domes Sociālajam dienestam piesaistīt sociālo darbinieku, tādējādi paaugstinot tā kapacitāti. Projekta rezultātā ieguvējs būs Stopiņu novada domes Sociālais dienests, jo tiks atvieglota Sociālā dienesta darbība, kā arī ieguvēji būs visi Stopiņu novada iedzīvotāji, jo uzlabosies viņu iespējas saņemt kvalitatīvus pašvaldības nodrošinātos pakalpojumus. Projekta ieviešana sekmēs darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes mērķa „paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti” sasniegšanu.
2011.gada 18.jūlijā tika noslēgts darba līgums, ar kuru Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā darbu uzsāka sociālais darbinieks. Sociālā darbinieka galvenie darba pienākumi projekta laikā:
1) palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmā trūcīgās un mažnodrošinātās personas/ģimenes, personas/ģimenes, garantētā minimālā ienākuma (GMI) saņēmējas, personas vai ģimenes, kurās ir bezdarbnieki, personas no ieslodzījuma;
2) pieņemt klientu iesniegumus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem atbilstoši Stopiņu novada Domes saistošajiem noteikumiem "Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību";
3) izveidot klientu personīgās lietas, kurās tiek apkopota informācija par klienta sociālo vēsturi un problēmas risināšanas gaitu;
4) novērtēt personas vai ģimenes atbilstību trūcīgās ģimenes statusam, kā arī iesniegt, izsniegt izziņas un atzinumus pēc pieprasījuma, u.c.pienākumi.
Projekts tiks īstenots Stopiņu novada pašvaldībā no 2011.gada jūlija līdz 2012.gada decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 5 204,28 Ls, kuras 100% apmērā sastāda Eiropas Sociālā fonda finansējums.

(informācija atjaunota 20.07.2012.)

 

Projekts „Gaismas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”
 
2010.gada 19.janvārī Stopiņu novada dome parakstīja vienošanos Nr. 2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/020 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 2007.-2013.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes projekta „Gaismas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” Nr.3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/020 īstenošanu Gaismas speciālajā internātpamatskolā.
Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kā arī veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu audzēkņiem Gaismas speciālajā internātpamatskolā, izveidojot praktisko darbu apmācību telpas un nodrošinot, lai audzēkņi ar kustību traucējumiem varētu tām piekļūt, mācīties un uzturēties tajās.
Lai realizētu projekta mērķi, tiks pilnībā renovēta Gaismas speciālās internātpamatskolas saimniecības ēka, pilnībā nomainīta tās infrastruktūra, kā arī rekonstruētās telpas tiks īpaši pielāgotas un aprīkotas, lai tajās varētu uzturēties un mācīties audzēkņi ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem.
Projektu plānots īstenot septiņus mēnešus, sākot no 2009.gada 15.decembra līdz 2010.gada 15.augustam. Projekta kopējās izmaksas sastāda 98 392 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 83 633 LVL un Stopiņu novada līdzfinansējums – 14 759 LVL.
2010.gada 15.augustā projekts ir veiksmīgi noslēdzies. 2010.gada 24.augustā paredzēts projekta rezultātu prezentācijas pasākums.
2010.gada 24.augustā plkst. 11:00 visi interesenti bija aicināti Gaismas speciālajā internātpamatskolā iepazīties ar projekta „Gaismas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” rezultātiem. Pasākumā bija pulcējušies gan skolas darbinieki, gan novada pašvaldības pārstāvji, gan būvnieki. Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projekta ietvaros renovēto Gaismas speciālās internātpamatskolas saimniecības ēku, kā arī rekonstruētajām telpām, kas īpaši pielāgotas un aprīkotas, lai tajās varētu uzturēties un mācīties audzēkņi ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem.

(aktualizēts 27.08.2010)

 

Informācija par Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda projektu Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās.

2011.gada janvārī tika pabeigti būvdarbi Stopiņu novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Upeslejās. Līdz ar būvdarbu pabeigšanu ir noslēgusies projekta „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās” realizācija. Šobrīd notiek vēl notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieregulēšanas darbi.
Rezultātā, izbūvējot un pabeidzot ieregulēšanas darbus, tiks nodrošināta atbilstošas kvalitātes notekūdeņu attīrīšana ar pietiekamu iekārtu jaudu visiem ar centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem nodrošinātiem iedzīvotājiem gan Upesleju ciemā, gan arī Sauriešu ciemā.
Projekta realizācijā ir piesaistīts Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda, Valsts budžeta līdzfinansējums un Stopiņu novada pašvaldības finansējums.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir P/A „Saimnieks”, uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, atbildīgā iestāde LR Vides Ministrija.
Realizētā projekta vēsturisks apskats:
Projekts tika uzsākts 2009. gada 2. novembrī, kad P/A „Saimnieks” parakstīja Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu, projekta realizācijas termiņš tika noteikts līdz 2011. gada 01. maijam.
2010. gada 16. aprīlī tika parakstīta Līguma vienošanās – Līgums: „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās” (Nr. 2010/01-ERAF) par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās” Nr. 3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CLFA/016/035 būvdarbu veikšanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu, pakalpojumus (būvdarbus) nodrošināja SIA „YIT Celtniecība”. (Akceptētā līguma summa (t.sk. PVN) 725443,40 LVL. Līguma termiņš 9 mēneši.)
2010.gada 16. aprīlī tika parakstīts Līgums par „Upesleju Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības būvuzraudzību” (nr. 2010/02-ERAF). Būvniecības būvuzraudzību nodrošināja SIA „ASMĀRA”. (Akceptētā līguma summa (t.sk. PVN) 12 463,00 LVL. Līguma termiņš 10 mēneši.) Sakarā ar PVN likmes maiņu, 2011.gada janvārī veikti līguma grozījumi, nosakot līguma summu 12 520,32 LVL (t.sk. PVN).
Autoruzraudzību būvdarbiem veica SIA „Drafts vides tehnoloģijas” saskaņā ar 2010.gada 26.aprīlī noslēgto līgumu. (Akceptētā līguma summa (t.sk. PVN) 2 662,00 LVL).
Projekta ieguvumu īss apraksts:
Realizējot projektu, ir panākti vairāki ieguvumi vides un iedzīvotāju interešu nodrošināšanai, kā piemēram, ir panākts nepietiekami attīrītu notekūdeņu ietekmes samazinājums uz mazās Juglas upītes ūdeni un līdz ar to uz potenciālo peldvietu rekreācijas zonu; samazināts kopējais elektroenerģijas patēriņš; ir samazināta infiltrācija, tādējādi samazinot arī notekūdeņu plūsmu un uzlabota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitāte; ir sekmēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ilgtspējīga attīstība, sakārtojot attīrīšanas iekārtu infrastruktūru un uzlabojot iekārtu darbības kvalitāti.

(ievietots 07.02.2011.)

 

ELFLA, EZF projekti

Jauni ritma instrumenti Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 

Ulbrokas mūzikas un mākslas skola saņēmusi jaunus mūzikas instrumentus projektā “Karla Orfa ritma instrumentārija iegāde”, kas īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piesaistīto finansējumu 3707.90 EUR.  
Iegādātie Karla Orfa ritma instrumenti ir dažādu un daudzveidīgu ritma instrumentu kopa. Tā palīdz īstenot plaši atzīta un visā pasaulē pielietotā vācu komponista, pedagoga un mūzikas metodiķa K. Orfa izstrādāto muzikālās apmācības metodi. Pedagoga metodiskie pamatprincipi balstīti uz atziņām, ka bērna muzikālā attīstība ir ciešā saistībā un iet paralēli ar bērna psihes attīstību. K. Orfs uzskatīja, ka mūziku saprast un mīlēt var tikai tad, ja pats to prot radīt.


Attēlā – 1.septembra svētku koncerts.

Galvenā nozīme tajā piešķirta ritmam un improvizācijai, kā arī rotaļām un spēlēm. To vidū ir arī pavisam vienkāršās, ikdienā sastopamas darbības – pastaiga, lēkāšana, skriešana, šūpošanās utt. Skolēnu muzikāli ritmiskās izjūtas attīstībā mūzikas stundās sevišķi iecienīts ir K.Orfa ,,skanošo” žestu pielietojums. ,,Skanošie’’ žesti ir metroritmiskas darbības, kuru izpildīšanā kā instruments ir iesaistīts cilvēka ķermenis.
Mūzikas instrumenti Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā jau kļuvuši par iemīļotiem muzicēšanā skolēnu un pedagogu rokās. 
(02.09.2015.)

Radošās šūšanas darbnīcas dienas centros

Stopiņu novada Ulbrokas, Sauriešu, Līču un Upesleju dienas centri saņēmuši jaunas šujmašīnas un overloku iekārtas.
Projekts “Radošā šūšanas darbnīca Stopiņu novadā” atbalstīts  projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. Tā īstenošanai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piesaistīts finansējums 1600.66 EUR. Tā kā kopējās izmaksas sastāda 2152 EUR, Stopiņu novada dome atbalstījusi šujmašīnu un overloku iekārtu iegādi ar līdzfinansējumu 551.34 EUR.
Ar projektā “Radošā šūšanas darbnīca” iegādātām overloka iekārtām un šujmašīnām novada dienas centri piedāvā šūšanas prasmju apmācību, kā arī paplašina esošo pakalpojumu klāstu.
(23.07.2015.)

 

Uzstādīti āra trenažieri Cekulē

Projekta „Cekules ciema sporta aktivitāšu pieejamības uzlabošana” (Nr.14-04-LL39-L413201-000003) ietvaros tika iegādāti un uzstādīti jauni āra trenažieri. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3541,50 EUR, ar pievienotās vērtības nodokli 4761, 35 EUR, tai skaitā ELFLA līdzfinansējums 90 % un Stopiņu novada domes finansējums 10 %.


Kopumā uzstādīti trīs atšķirīgi trenažieri, ar nosaukumiem “Slēpošana”, “Kāpējs”, “Zirdziņš”, kas orientēti uz dažādu fizisku kustību trenēšanu. Sportiskie ieguvumi  paredz dažādu ķermeņu muskuļu grupu stiprināšanu, ķermeņa koordinācijas uzlabojumus un attīstītu lokanību.
Trenažieru konstrukcijās izmantotie materiāli ir dažādi metāla sakausējumi, ieskaitot nerūsējošo tēraudu, alumīniju un cinkotu metālu, kas nodrošina aizsardzību pret koroziju, nolietojumu un vandālismu, krāsojuma pārklājums veicina metālu aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
(18.06.2015.)

Sauriešu dienas centram papildināts aprīkojums

Stopiņu novada pašvaldība ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu “Aprīkojuma iegāde Sauriešu ciemata iedzīvotāju brīvā laika dažādošanai” (nr.14-04-LL39-L413201-000007).

Projekta ietvaros iegādāts tenisa galds, biljarda galds, kā arī divi spēļu galdi ar 13 dažādām spēlēm. Jauniegādātais aprīkojums paredzēts Sauriešu un blakus esošo ciematu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai. Spēles iespējams izmantot dienas centrā, kā arī organizējot aktivitātes brīvā dabā.
Projekta attiecināmās izmaksas – 1296.69 EUR, no kurām publiskais finansējums – 1167.02 EUR. Stopiņu novada pašvaldības finansējums – 401.98 EUR.

 
   
(21.01.2015.)

 

Pabeigta takas būvniecība pie Ulbrokas ezera

Apstiprināts Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” 2009.-2013.gadam iesniegtais projekts„Takas izveide pie Ulbrokas ezera” (Nr.13-04-ZL19-Z401101-000001). Projekta ietvaros tiks izbūvēta taka gar Ulbrokas ezera piekrasti. Taku plānots veidot no meža takām piemērotas cietas pamatnes ar koka bortiem, kā arī vietās, kur taka šķērso koku saknes, izveidot koka dēlīšu laipas, lai pastaigas iedzīvotājiem būtu ērtākas un vienlaicīgi netiktu bojātas koku saknes.

Taka veicinās Ulbrokas ezera piekrastes sakopšanu un labiekārtošanu, jo šobrīd teritorija gar ezeru ir fiziski degradēta. Dažviet ezera piekraste ir piemēslota ar sadzīves atkritumiem un aizaugusi ar krūmiem, tādēļ takas izbūve būtiski uzlabos publiskās teritorijas kvalitāti pie ezera un padarīs to pieejamu iedzīvotāju rekreācijai. Projekts palīdzēs nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot un atpūsties tīrā un sakārtotā vidē. Laika gaitā plānots taku pagarināt līdz Vālodžu ciematam, tādējādi izveidojot promenādi gan ezera piekrasti un veidojot vienotu rekreācijas zonu.

Pēc projekta noslēguma izveidotā taka tiks apsaimniekota no pašvaldības līdzekļiem, tādējādi nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju.

(08.08.2013.)

2014. gada nogalē izveidota un ekspluatācijā nodota taka gar Ulbrokas ezera piekrasti. Taka veidota no meža takām piemērotas cietas pamatnes ar koka bortiem, vietās, kur taka šķērso koku saknes, izveidotas koka dēlīšu laipas, lai pastaigas būtu ērtākas un vienlaicīgi netiktu bojātas koku saknes.

Projekts “Takas izveide pie Ulbrokas ezera” (Nr.13-04-ZL19-Z401101-000001) īstenots ar Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansējumu - 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām ir EZF līdzekļi un 10 % Stopiņu novada domes finansējums.
Būvdarbus veica SIA “V Service”, pamatojoties uz 2014. gada 19. martā noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 6.1-1/84/14.
(08.01.2015.)

Stopiņu novadā izveidots jauns pakalpojums iedzīvotājiem 

Stopiņu novada pašvaldība ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu “Kokapstrādes pieejamība” (nr.14-04-LL39-L413201-000004).
Projekta mērķis – veicināt iedzīvotāju prasmju attīstīšanu kokapstrādē.
Projekta ietvaros iegādāts kokapstrādei nepieciešamais aprīkojums: virpošanas mašīna, urbjmašīna, šķērszāģis, putekļu savācējs, siksnas un diska slīpētājs, frēzēšanas mašīna. Visiem interesentiem Ulbrokas vidusskolā iespējams attīstīt prasmes koka priekšmetu izgatavošanā. Darbnīcā iespējams papildināt zināšanas kokapstrādes darbgaldu pielietošanā, kā arī iespēja iemācīties izgatavot dažādus sadzīves priekšmetus no koka, apgūt mēbeļu atjaunošanas un remonta prasmes. Iespējams arī apgūt koka rotu izgatavošanu, virpošanu, kokgriezumu un citus kokapstrādes darbus. 

 
Projekta attiecināmās izmaksas – 1069.64 EUR, no kurām publiskais finansējums – 962.68 EUR. Stopiņu novada pašvaldības finansējums – 331.57 EUR.
(17.12.2014.)

Kultūrvēsturisko vietu un apskates objektu informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā

Stopiņu novada pašvaldība 2014. gada novembrī ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu “Kultūrvēsturisko vietu un apskates objektu informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā” (nr.14-04-LL39-L413101-000004).
Projekta ietvaros novadā uzstādīti astoņi informatīvie stendi, kuros lasāma informācija par kultūrvēsturiskajām vietām un apskates objektiem: Ulbrokas meža kapu kapliča, Represēto piemineklis, Barikāžu akmens, 1905. gada piemineklis, Baltais krusts, Stopija piemineklis, Līgo parks un Lāčplēša akmens.

 
Projekta mērķis – veicināt tūrisma pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Stopiņu novadā.
Projekta attiecināmās izmaksas – 3490 EUR, no kurām publiskais finansējums – 3141 EUR un Stopiņu novada pašvaldības finansējums – 349 EUR.
(17.12.2014.)

 

„Sporta laukuma atjaunošana Stopiņu pamatskolā”

2013.gada sākumā tika pabeigta projekta „Sporta laukuma atjaunošana Stopiņu pamatskolā” (Nr.11-04-LL39-L413101-000001) īstenošana. Projekta ietvaros tika atjaunots sporta laukums pie Sauriešu pamatskolas, uzstādot žogu, izveidojot laukuma klāju un uzstādot divus basketbola grozus. Tagad gan pamatskolas skolēni, gan skolas pirmsskolas grupu bērni, gan ciemata iedzīvotāji var pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, rīkot sadraudzības sacensības dažādās grupu spēlēs. Projekta kopējās izmaksas sastāda 10 043,00 Ls, tai skaitā ELFLA līdzfinansējums 7 470,00 Ls un Stopiņu novada domes finansējums 2 573,00 Ls.
(20.12.2013.)

 

„Multifunkcionāla sporta seguma iegāde Ulbrokas sporta kompleksam”

Projekta „Multifunkcionāla sporta seguma iegāde Ulbrokas sporta kompleksam”  (Nr.13-04-LL39-L413201-000002)ietvaros Ulbrokas sporta kompleksa zālē ir iegādāts un uzstādīts multifunkcionāls, augstas kvalitātes grīdas segums, kas atbilst FIBA, FIVB, IFF, IHF (starptautiskie sporta veidi) standartiem. Līdzšinējās sporta kompleksa zāles grīdas konstrukcijas un segmateriāla ieklājums vairs nespēja pilnvērtīgi pildīt savu ekspluatācijas režīmu vienlīdz veiksmīgi visiem sporta veidiem (rokas bumba, basketbols, volejbols, florbols, futbols u.c.), kas noris sporta zālē. Jaunā grīdas seguma ieklāšana uzlabos treniņu kvalitāti, sportistu apmierinātību un paaugstinās sporta sasniegumus, kā arī palielinās iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm Ulbrokas sporta kompleksā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 23 286,45 Ls, tai skaitā ELFLA līdzfinansējums 17 321,04 Ls un Stopiņu novada domes finansējums 5966,14 Ls.
(20.12.2013.)

 

„Stopiņu pamatskolas jaunās piebūves iekštelpu labiekārtošana”

Projekta „Stopiņu pamatskolas jaunās piebūves iekštelpu labiekārtošana” (Nr.13-04-LL39-L413101-000003) ietvaros tika labiekārtotas Stopiņu pamatskolas jaunās piebūves telpas: datorklasei iegādāti četri jauni datori un attiecīga datorprogrammatūra, pieci datorgaldi, kā arī dīvāns un trīs ērti krēsli uzgaidāmajai telpai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3000,00 Ls, tai skaitā ELFLA līdzfinansējums 2231,41 Ls un Stopiņu novada domes finansējums 768,59 Ls.
(20.12.2013.)

 

Sākot ar šā gada decembra mēnesi, darbu sāks Stopiņu novada Sociālā dienesta Interaktīvais kabinets

Interaktīvajā kabinetā Stopiņu novada iedzīvotājiem būs iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, piemēram, psihologa konsultācijas, kas ietver smilšu terapijas metodi,  darbosies atbalsta un pašpalīdzības grupas, kā arī izglītojošās un informatīvās grupas. Kabineta telpās ir veikts kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles, un tas ir aprīkots ar nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu pakalpojumu sniegšanai.
Kabineta tehniskais nodrošinājums un mēbeles iegādātas projekta „Interaktīvā kabineta labiekārtošana Stopiņu novada iedzīvotājiem sociālās funkcionēšanas uzlabošanai” ietvaros. Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu - 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām ir ELFLA līdzekļi un 10 % Stopiņu novada domes finansējums. Kabineta kosmētiskā remonts veikts par  Stopiņu novada dome finansējumu.

 
Interaktīvā kabineta darbība uzlabos Sociālā dienesta publisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, ka arī tiks veicināta sadarbība starp NVO un pašvaldību. Tiks pieaicināti lektori grupu vadīšanai gan no valsts un pašvaldību, gan NVO institūcijām. Papildus uzmanība tiks vērsta arī uz cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītošanu, rīkojot viņu vajadzībām atbilstošas izglītojošās lekcijas un seminārus. Šādu grupu apmācība un grupu vadīšana veicinās Stopiņu novada iedzīvotāju iesaistīšanos dažādos sabiedriskos procesos un veicinās iedzīvotāju interesi par novadā notiekošajām aktivitātēm.
(29.11.2013.)

 

 Ulbrokas ezera apkārtnes uzlabošana

Apstiprināts Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” 2009.-2013.gadam iesniegtais projekts „Ulbrokas ezera apkārtnes uzlabošana”(Nr.12-04-ZL19-Z401101-000001). Projekta ietvaros tiks izbūvēta laipa Ulbrokas ezerā, kā arī laipas vidū paredzēts jumtiņš, kur makšķerniekiem un citiem Stopiņu novada iedzīvotājiem patverties no lietus. Papildus ezera piekrastes teritorijā tiks uzstādīti soliņi un atkritumu tvertnes. Projekts palīdzēs nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot un atpūsties tīrā un sakārtotā vidē. Izbūvētā laipa ezerā un soliņi gar ezera krastu Stopiņu novada iedzīvotājiem, kas aizraujas ar makšķerēšanu, dos iespēju izbaudīt pilnvērtīgāk savu vaļasprieku, kā arī citiem Stopiņu novada iedzīvotājiem un ciemiņiem būs iespēja pavadīt savu brīvo laiku tuvāk dzīvesvietai sakārtotā vidē un kvalitatīvāk izbaudīt Ulbrokas ezeru.
Pēc projekta noslēguma laipa un soliņi tiks apsaimniekoti no pašvaldības līdzekļiem, tādējādi nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju.
(08.08.2013.)

2013.gada 1.novembrī tika pabeigta laipas būvniecība, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana pie Ulbrokas ezera. Projekts tika īstenots ar Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansējumu - 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām ir EZF līdzekļi un 10 % Stopiņu novada domes finansējums.
Ulbrokas ezera apkārtnes uzlabošanas darbi tika veikti pēc SIA „Minku miga” izstrādātā tehniskā projekta. Laipas būvniecību un ezera apkārtnes uzlabošanu veica SIA „Daldehog Latvia”. Laipa ir pieejama iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai, makšķerēšanai, gulbju un pīļu barošanai, dabas vērošanai.
Aicinām Stopiņu novada iedzīvotājus un viesus atpūsties atbildīgi, būt saudzīgiem pret apkārtējo vidi, sakopt aiz sevis un cienīt citu darbu!

 
(27.11.2013.)

 

 

Projekta ietvaros, korim „Madara” iegādāti tautas tērpi

2012.gadā tika nodibināta Biedrība "Koris Madara". Biedrības dibinātājas un dalībnieces ir Stopiņu novada sieviešu kora "Madara" dalībnieces. Biedrības mērķi ir:
1. Atbalstīt Stopiņu novada kora „Madara” māksliniecisko darbu un organizatorisko jautājumu risināšanu;
2. Piedalīties kultūras pasākumos un to organizēšanā;
3. Popularizēt kora „Madara” darbību, Stopiņu novada, latviešu un citu tautu kultūru tradīcijas un paradumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.
Sieviešu koris "Madara" savu darbību ir sācis 1973.gada rudenī kā republikāniskā prettuberkulozes dispansera sieviešu koris. 1979.gada 12. decembrī E.Melngaiļa tautas mākslas nams apstiprina korim nosaukumu "Madara". Patreiz korī dzied 30 dalībnieces.
2012.gadā Biedrība "Koris Madara" iesniedza projekta pieteikumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", ko atbalstīja Lauku atbalsta dienests un piešķīra līdzfinansējumu.


Projekta ietvaros tika iegādāti 30 komplekti Vidzemes novada etnogrāfiskie tautas tērpi kora „Madara” dziedātājām. Tērpušās jaunajos tautas tērpos koris „Madara” piedalījās koncertā „Dziesma un deja manam novadam ceļā uz dziesmu un deju svētkiem” Līgoparkā, kā arī XXVdziemu un XV deju svētku koncertos Mežaparka estrādē.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6 396,06 LVL, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 90 % no kopējām attiecināmām izmaksām, bet 10% no kopējām attiecināmām izmaksām finansēja Stopiņu novada pašvaldība.
S.Spravņika

(23.08.2013.)

 

Projekts „Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā”

Laika posmā no 2010.gada 18. jūnija līdz 2012.gada 31.maijam Stopiņu novadā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 7706,50. Atbalsta intensitāte no ELFLA ir 75%, pārējos 25% līdzfinansē Stopiņu novada pašvaldība.
Projekta ietvaros dažādās Stopiņu novada vietās ir uzstādīti 11 apgaismoti virziena rādītāji uz dažādiem objektiem, kā arī 4 informatīvie stendi ar Stopiņu novada karti, kur novada iedzīvotāji un viesi var redzēt dzelzceļa un autoceļu tīklu, apbūvi, pasta, policijas, pašvaldības iestāžu un citus Stopiņu novadam nozīmīgu objektu atrašanās vietas.
Stopiņu novada dome aicina iedzīvotājus nebojāt uzstādītās norādes un informatīvos stendus, kā arī ziņot par veiktajiem postījumiem. Par huligāniskām darbībām personas tiks sauktas pie likumā paredzētās atbildības.

 
     
(28.06.2012.)

 

Projekts „Informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde kultūrizglītības programmu apgūšanai Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā”

Laika posmā no 2011.gada 9.novembra līdz 2012.gada 31.maijam Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts
„Informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde kultūrizglītības programmu apgūšanai Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā”
Projekta ietvaros ir uzlabots Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un Mūzikas nodaļas īstenoto profesionālās ievirzes izglītības mācību programmu tehniskais nodrošinājums, iegādājoties 3 iMac datorus, Production Premium 5.5 Multiple Platforms EDU un Sibeliuss programmu, mācību materiālu pavairojamo tehniku - skaneri, printeri un kopētāju. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 7087,83. Stopiņu novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10% apmērā.
Uzlabojot Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas (UMMS) tehnisko nodrošinājumu ar jauniem datoriem, programmām, perifēro tehniku (printeri, skaneri un kopētāju), audzēkņiem ir nodrošināta iespēja apgūt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās ievirzes kultūrizglītību. Ir rastas iespējas apgūt datorgrafikas un animācijas profesionālās ievirzes mācību programmas un kolektīvo muzicēšanu. Uzlabojusies pavairoto mācību materiālu kvalitāte, līdz ar to arī mācību procesa efektivitāte. Audzēkņi tiks sagatavoti atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām dažādās radošo industriju nozarēs, piemēram, grafiskais dizains, reklāma, animācija, kā arī dažādas mūzikas ierakstu un apstrādes programmas.
Uzlabojot UMMS izglītības programmu tehnisko nodrošinājumu ir radīta materiālā bāze, lai arvien veiksmīgāk (ar datorgrafikas darbiem - izstāžu, koncertu afišām, ielūgumiem, atklātnēm, plakātiem, kā arī animācijas filmām, koncertiem, jaunām kompozīcijām) audzēkņi popularizētu un reprezentētu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu un Stopiņu novadu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, ļaujot ikvienam just lepnumu un gandarījumu par piederību šai skolai un vietai, veicināt savas identitātes apziņu.

(28.06.2012.)

 

Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zāles aprīkojuma uzlabošana

Stopiņu novada pašvaldība no 2011.gada 10.maija uzsākusi īstenošanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zāles aprīkojuma uzlabošana” (Nr.11-04-LL39-L413101-000004) ietvaros.
Projekta mērķis – iegādāties un uzstādīt jaunus trenažierus Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zālē, lai nodrošinātu Stopiņu un Salaspils iedzīvotājiem sporta pakalpojumu uzlabošanu.
Projekta īstenošanas laiks no 2011.gada 10.maija līdz 2012.gada 31.jūlijam.
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 8593.59 LVL, publiskais finansējums 90% un pašvaldības finansējums 10%.
(30.01.2012.) 

 

Pakalpojumu uzlabošana Stopiņu novada sabiedrisko aktivitāšu centros

Stopiņu novada pašvaldība no 2011.gada 10.maija uzsākusi īstenošanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Pakalpojumu uzlabošana Stopiņu novada sabiedrisko aktivitāšu centros (Nr.11-04-LL39-L413101-000002) ietvaros.
Projekta mērķis – veicot logu un durvju nomaiņu, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti  vietējiem iedzīvotājiem Sauriešos, Upeslejās un Ulbrokā un nodrošinot sabiedrisko centru kvalitatīvāku darbību rudens un ziemas mēnešos.
Patlaban ir pabeigta logu un durvju nomaiņa dienas centros Sauriešos un Upeslejās, ir uzsākti logu nomaiņas darbi sabiedrisko aktivitāšu centrā Ulbrokā.
Logu un durvju nomaiņas darbus sabiedrisko aktivitāšu centros veic SIA „Aleksija”.
Šo ziemu dienas centru apmeklētāji varēs aizvadīt omulīgos un patīkamos apstākļos, pilnveidojot savas zināšanas un radošās spējas, kā arī sportojot, piedaloties dažādos centru rīkotajos pasākumos un nodarbībās. Projekta rezultātā tiks uzlabota arī ēku energoefektivitāte un samazināti apsaimniekošanas izdevumi.
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 7 117,96 LVL, publiskais finansējums 90% un pašvaldības finansējums 10%.
(informācija ievietota 28.11.2011.)

 

„Teritorijas labiekārtošana pie Stopiņu novada Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un kultūras nama”

Projekts uzsākts  10.10.2010, pabeigts 31.08.2011
Projekta mērķis: Gājēju celiņa labiekārtošana, lai nodrošinātu Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un Ulbrokas kultūras nama sniegto pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas ēka vēsturiski celta 20 gadsimta 60. gadu beigās, kad Latvijas lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskajam institūtam bija nepieciešamas jaunas telpas, lai varētu paplašināties. Ēka atrodas blakus Ulbrokas kultūras namam. Gar abām ēkām ir gājēju celiņš no dzelzsbetona, kurš laika gaitā ir nokalpojis. Ir izņemtas salauztās flīzes, sašaurināts celiņš ar dzelzsbetona flīzēm, gar malu atstājot tikai granti. Pirms neilga laika tika atjaunots braucamās daļas segums. Ja braucēji tagad var justies droši, tad gājējiem jārēķinās ar nepārvaramām peļķēm un dubļiem, kā arī ar jaunām plaisām dzelzsbetona flīzēs. Šāds gājēju celiņš neļauj iedzīvotājiem ar baudu doties uz kultūras pasākumiem. Aktīvākais pasākumu laiks abās iestādēs ir no septembra līdz maijam, kad Latvijas klimata apstākļi nav īpaši labi. Ar šī projekta palīdzību tiktu veikta teritorijas labiekārtošana - nobruģēts gājēju celiņš vajadzīgā platumā un labiekārtota velosipēdu novietne un blakus piegulošā teritorija, izlīdzināts līmenis ar brauktuvi, līdz ar to ūdens nokļūtu ūdens savācējā, neveidotos peļķes un dubļi.
Projekta kopējās izmaksas: 2085,00 LVL  ELFLA finansējums 1292,35 LVL

 

Stopiņu novada dome, Ulbrokas vidusskola projekts „Ēnu izglītībai un kultūrai”

Projekts uzsākts  04.11.2010, pabeigts 15.06.2011
Projekta mērķis: Uzlabot Ulbrokas vidusskolas aktu zāles izmantošanas iespējas, nodrošinot aptumšošanu lieliem semināriem, kā arī pasākumiem, kuros būtu nepieciešams izmantot projekcijas tehniku. Aprīkojot skolas aktu zāli ar divdesmit vienu žalūziju komplektu, uzlabosies zālē organizēto publisko pasākumu kvalitāte. Iegādājoties žalūzijas visiem aktu zāles logiem, būs iespējams aptumšot, kā arī telpa kļūs vēsāka, kas ir ļoti būtiski publiskiem pasākumiem ar lielu dalībnieku skaitu. Aktu zāle būtu kā jauns resurss iedzīvotāju kultūras un izglītības dzīvei, kurš līdz šim bija nepietiekoši izmantots. Mūsdienās organizējot pasākums, arvien lielāka nozīme ir dažādu tehniku iespējām. Žalūziju uzstādīšana aktu zālei, dotu iespēju zāli izmantot jebkādos laika apstākļos. Šobrīd saulainā dienā skolas projicēšanas tehniku nav iespējams izmantot.
Projekta kopējās izmaksas: 2990,00 LVL  ELFLA finansējums 1 853,30 LVL

 

Stopiņu novada dome, projekts „Skaņu dzīvespriekam”

Projekts uzsākts 4.11.2011, pabeigts 15.06.2011
Projekta mērķis: Attīstīt Stopiņu novadā sabiedriskās aktivitātes, kas saistās ar kultūras, izglītības un sporta dzīvi un kuru nodrošināšanai būtu nepieciešams izmantot audio tehniku.
Ulbrokas vidusskolas audio tehnika līdz šim tika izmantota bērnu un pieaugušo deju kolektīvu mēģinājumiem un koncertiem, kā arī dažādiem pasākumiem. Šobrīd skolas aktu zāles telpās ikdienā mēģina septiņu bērnu un pieaugušo deju kolektīvu grupas, kopā 150 cilvēki. Esošā tehnika, kura ir aptuveni desmit gadus veca, ar skolas resursiem vairākkārt ir labota. Šobrīd dejotāju vajadzībām tehnika ir praktiski neizmantojama, jo pie mazākām grīdas vibrācijām tehnika nepilda savas funkcijas. Ikdienā tiek izmantots CD atskaņotājs un koncertmeistars. Ja netiks iegādāta audio tehnika, pastāv augsts risks par deju kolektīvu pastāvēšanu skolas telpās, kā arī nav iespējams skolas telpas piedāvāt gan tautisko deju kolektīviem, gan moderno deju studijai koncertu organizēšanai, ja nav piemērota tehnika. Šī tehnika būtu arī nepieciešama citiem kultūras pasākumiem zāle, piemēram, koru mēģinājumiem un koncertiem, kā arī varētu izmantot Stopiņu novada ikmēneša sporta pasākumos. Projekta ietvaros tiks iegādāts atskaņotājs, pults, tumbas un koru kondensatormikrafonu komplekts. Tādejādi novadā turpināsies moderno un tautisko deju kolektīvu un koru tradīcijas. Tā kā audio tehniku būs iespējams pārnēsāt, tad to varēs izmantot maksimāli liels Stopiņu un Salaspils Partnerības iedzīvotāju skaits dažādos publiskos pasākumos.  Ir paredzams, ka pirmajā gadā tiešu labumu - iespēju darboties pasākumos un aktivitātēs, kuros tiks izmantota tehnika, saņems 1000 iedzīvotāji, katru gadu šis skaits turpinās pieaugt. 
Projekta kopējās izmaksas  2990,00 LVL, ELFLA finansējums 1853,30 LVL.

 

Sauriešu bibliotēkā bērniem un jauniešiem sava pasaule

2010.gadā Stopiņu novada dome iesniedza projektu „Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde” biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludinātajā projektu konkursāLEADER pieejas īstenošanai partnerības teritorijā063. Projekta vispārējais mērķis bija Stopiņu novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana Stopiņu novada publiskajā bibliotēkā Sauriešu ciematā, tiešais mērķis – bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde Stopiņu novada Saurieši bibliotēkai. Augustā projekts tika atbalstīts.
Bērni un jaunieši no Sauriešu un tuvējiem ciematiem – Upeslejas, Līči, Cekule bibliotēkā pavada brīvo laiku izmantojot viņiem pieejamās aktivitātes. Bibliotēka ir vieta, kur viņi tiekas ar draugiem, izmanto pieeju modernajām tehnoloģijām, zīmē, krāso, risina dažādus atjautības uzdevumus no tematiskajām mapēm, liek mozaīkas (Puzzle), spēlē galda spēles, pilda mājas darbus, uz vietas bibliotēkā lasa gan žurnālus, gan grāmatas, ar lielu interesi skatās dažādas enciklopēdijas un interaktīvās grāmatas, apspriež iegūto informāciju. Bibliotēkā ir ļoti svarīgi veidot lasītājiem draudzīgu vidi, īpaši bērniem un jauniešiem ar viņu vecumam atbilstošu aprīkojumu.
Šogad projekts ir realizēts un 10.maijā Stopiņu novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs, simboliski pārgriežot lenti, atvēra bērniem un jauniešiem ieeju pasaulē, kurā viņi varēs justies ērti, omulīgi un vienmēr gaidīti. Projekta noslēguma pasākumā gan jaunākie bibliotēkas lasītāji, gan pieaugušie ar interesi apskatīja jauno bērnu stūrīša aprīkojumu, novērtēja tā praktiskumu un atbilstību mērķauditorijai, kā arī priecājās, īpaši bērni, ka būs iespēja skatīties izglītojošus un izklaidējošus raidījumus un DVD videoierakstus, jo bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojumā ir televizors ar DVD atskaņotāju. Pasākumu kuplināja rakstnieces un dzejnieces Ineses Zanderes lasītie dzejoļi un pasakas, stāstījumi par interesantām lietām, kas notiek visapkārt, iespējams arī bibliotēkā.
Bibliotēkas vadītāja izsaka lielu pateicību par sadarbību un atbalstu Stopiņu novada domes priekšsēdētājam J.Pumpuram, priekšsēdētāja vietniecei V.Paulānei, projektu vadītājai I.Birzniecei, biedrības „Stopiņu – Salaspils partnerības” pārstāvjiemun visiem, kuri bija iesaistīti projekta tapšanā un realizācijā.
Aicinām lasītājus, bibliotēkas draugus un interesentus iepazīties ar jauno un skaisto bērnu stūrīti un izmantot bibliotēkā pieejamos pakalpojumus.

Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa (24.05.2011.)

 

Stopiņu novada dome „Logu nomaiņa Stopiņu novada Ulbrokas kultūras nama izstāžu zālē”

Projekts uzsākts  01.11.2010, pabeigts 1.05.2011
Projekta mērķis: Uzlabot Ulbrokas kultūras nama sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot izstāžu zāles darbību rudens un ziemas mēnešos.
Ulbrokas kultūras nams vēsturiski veidojies 1950. gados, kad Latvijas lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskajam institūtam piederošā mašīnu traktoru tehniskās apkopes stacija - noliktava tika pārbūvēta par kultūras nama zāli. Zāle ar nelielu foajē bija savienota ar Institūtam piederošo zinātniskās bibliotēkas ēku. Caurstaigājamā telpa, kas ved uz kultūras nama zāli,  saglabājusies joprojām, kaut arī Institūta bibliotēkas ēkā kopš 1998.gada saimnieko Ulbrokas mūzikas un mākslas skola. Telpa ar lieliem viena stikla logiem ilgus gadus kalpoja kā saimniecības lietu glabātuve, 2003.gadā par pašvaldības līdzekļiem tā tika izremontēta un aprīkota ar izstāžu telpai piemērotu apgaismojumu, inventarizēta un reģistrēta zemes grāmatā kā izstāžu telpa. 2008.gadā savesta kārtībā arī apkures sistēma. Pašlaik tā kalpo kā neliela izstāžu zālē, bet to iespējams izmantot tikai gada siltajos mēnešos, jo plašie vienas rūts logi nespēj nodrošināt siltumu un mākslas darbu eksponēšanai nepieciešamo mitrumu sākot no oktobra vidus līdz aprīļa vidum. Tieši rudens un ziemas mēneši ir aktīvākais kultūras dzīves pasākumu laiks kultūras namā: Lāčplēša dienas pasākums; 18.novembra Valsts svētku koncerts; Ziemassvētku koncerti; Jaungada nakts karnevāls, kā arī citi pasākumi, Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas koncerti - izstādes, citu Latvijas mūzikas skolu koncerti, viesmākslinieku koncerti un izstādes, Tautas lietišķās mākslas studijas "Ulbroka" izstādes; teātru viesizrādes; pasākumi bērniem; represēto sarīkojumi, Ulbrokas pensionāru padomes sarīkojumi, Stopiņu novada pašdarbības kolektīvu un viņu draugu koncerti, Atpūtas vakari (balles), Jauniešu diskotēkas. Visi šie pasākumi ir ļoti apmeklēti, vidēji 100 - 200 cilvēki. Izstāžu zāles pieejamība rudens un ziemas mēnešos sniegtu iespēju bagātināt kultūras nama sniegtos pakalpojumus ar tematiskām izstādēm, pasākumiem atbilstošām radošam aktivitātēm bērniem utt., kā arī ļautu vienlaicīgi piedāvāt divus pasākumus - kultūras nama zālē un izstāžu zālē.
Projekta kopējās izmaksas: 2000,00 LVL,  ELFLA finansējums 1239,67 LVL.

 

Stopiņu novada dome „Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana”

Projekts uzsākts 1.03.2010, pabeigts 1.3.2011.
Projekta mērķis: Stopiņu novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās aprīkojuma nodrošināšana Stopiņu novada iedzīvotājiem.  Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana.
Lai nodrošinātu Stopiņu novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas, socializēšanas un neformālās izglītības iespējas, Stopiņu novadā ir izveidoti četri dienas centri - Ulbrokas, Upesleju, Cekules un Sauriešu ciematos (dienas centri atrodas Stopiņu novada domei piederošās telpās). Dienas centri dod iespējas Stopiņu novada iedzīvotājiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, piedāvā dažādus radošus un izglītojošus pasākumus. Dienas centri ir publiski pieejami un to apmeklēšana ir bez maksas. Tādējādi dienas centrus apmeklē visu vecumu un visu sociālo slāņu Stopiņu novada iedzīvotāji. Kopumā Stopiņu novadā dzīvo 9796 iedzīvotāji, tai skaitā Ulbrokas ciemā - 2947, Upesleju ciemā - 1181, Sauriešu ciematā - 1594, Cekules ciematā - 226 (dati uz 2010.gada 6.maiju).
Ņemot vērā lielo dienas centru apmeklētāju skaitu, tajos pieejamais aprīkojums tiek lietots nepārtraukti, kamēr dienas centrs ir pieejams apmeklētājiem, tādēļ tas ātri nolietojas un vairs nav pilnvērtīgi izmatojams. Dienas centru vadītāji, ņemot vērā dienas centru apmeklētāju paustos viedokļus, kā arī racionāli izvērtējot dienas centru vajadzības, pauž viedokli, ka  nepieciešama dienas centru aprīkojuma atjaunošana, kā arī pieejamo aprīkojumu, piedāvājot arvien jaunas saistošas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Projekta tiešais mērķis ir Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana. Projekts tiks īstenots Stopiņu novada dienas centros. Lai sasniegtu projekta mērķi, plānots papildināt dienas centru aprīkojumu ar šādu inventāru:
* strītbola grozs - Ulbrokas dienas centrā;
* viens novusa galds (tai skaitā 8 novusa kijas) Cekules dienas centrā;
* viens novusa galds (tai skaitā 8 novusa kijas) Sauriešu dienas centrā:
* viens galda futbols Upesleju dienas centrā.
Projekta ietvaros iepirktais dienas centru aprīkojums tiks glabāts dienas centru telpās (izņemot strītbola grozs, kas tiks novietots Stopiņu novada domei piederošajā teritorijā blakus Ulbrokas dienas centram) un tam tiks nodrošināta atbilstoša apkope, uzturēšana un vajadzības gadījumā aprīkojuma labošana.  Aprīkojuma lietošana tiks atļauta tikai dienas centru telpās un dienas centra vadītāja uzraudzībā, tādējādi nodrošināt aprīkojuma maksimālu ilgtspēju (Ulbrokas dienas centrs atrodas iežogotā teritorijā. Strītbola grozs tiks uzstādīts Ulbrokas dienas centra teritorijā un tas lietošanai būs pieejams tikai dienas centra darbības laikā).
Projekts kopējās izmaksas 670,00 LVL, ELFLA  finansējums 415,29 LVL

 

Citi projekti

Stopiņu novada jauniešiem ir iespēja piedalīties jauniešu apmaiņā Ungārijā

2013.gada 11.-18.jūnijā Ungārijas pilsētā Pápa notiks jauniešu apmaiņa (apmaiņa, tas ir tas pats, kas nometne) We Brake For Nobody!, uz kuru būs iespēja doties pieciem Stopiņu novada jauniešiem vecumā no 18 gadiem. Tāpat apmaiņā piedalīsies jaunieši no Ungārijas, Čehijas, Turcijas, Itālijas un Lietuvas.
Apmaiņas tēmas – personības attīstība un āra dzīve (dažādas sportiskas aktivitātes, kas notiek dabā). Apmaiņas laikā tiks izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes - iepazīšanās un grupas veidošanas aktivitātes, starpkultūru vakars, piedzīvojuma parka apmeklējums, braukšana ar kanoe laivām, cīņas māksla, diskusijas - veselīgs dzīvesveids un veselīga pārtika, sports kā sociālās mācīšanās sastāvdaļa, personības un sabiedrības attīstība u.c. Apmaiņas laikā dzīvošana notiks teltīs.
Projekta ietvaros tiek segtas dzīvošanas un ēdināšanas izmaksas, pašam dalībniekam ir jāsedz tikai 30% no ceļa izmaksām. Ja jaunieties veic brīvprātīgo darbu Stopiņu novadā un līdz apmaiņas sākumam ir saņēmis sertifikātu par veikto brīvprātīgo darbu, tad 30% ceļa izdevumu sedz Stopiņu novada pašvaldība. 
Ja vēlies piedalīties jauniešu apmaiņā Ungārijā, savu dalību vari pieteikt jau tagad rakstot uz jauniesi@stopini.lv
Projekts tiek realizēts programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas jauniešu apmaiņas ietvaros www.jaunatne.gov.lv.
"Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."

(14.01.2013.)

 

Eiropas brīvprātīgais dienas centrā „Saurieši”

2012.gada 1.oktobrī programmā „Jaunatne darbība” iesniegtais Eiropas brīvprātīgā darba projekts „Be volunteer” tika apstiprināts. Projekta ietvaros Sauriešu dienas centrā laikā no 2013.gada 1.februāra līdz 30.septembrim  jaunietis no Spānijas veiks brīvprātīgo darbu.
Ja esi jaunietis vecumā no 18-30 gadiem un vēlies veikt brīvprātīgo darbu kādā Eiropas Savienības valstī, tad ar aktuālajiem piedāvājumiem Tu vari iepazītieshttp://www.draugiem.lv/jauniesistopini/. Ja vēlies piedalīties kāda projektā- raksti jauniesi@stopini.lv un atbildēsim uz Tevi interesējošiem jautājumiem.
"Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu." 

(19.12.2012.)

 

Eiropas komisijas programma vistrūcīgākajām personām

Latvijas Sarkanais Krusts 2009.gadā ir iesaistījies Eiropas komisijas programmas vistrūcīgākajām personām realizācijā. Šīs programmas īstenošanā piedalās arī Stopiņu novada Sociālais dienests. Sociālais dienests ir apzinājis novada teritorijā esošās trūcīgās personas/ģimenes un personas bez noteiktas dzīvesvietas un informējis par iespēju saņemt pārtikas produktu komplektus. Līdz 2010.gada janvārim pārtikas produktu komplektus bija saņēmušas 240 Stopiņu novada trūcīgās personas. 2010.gadā Stopiņu novada Sociālais dienests plāno turpināt darboties programmā sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu. 
2012.gadā Sociālais dienests turpina dalību Latvijas Sarkanā Krusta un Eiropas komisijas programmā - pārtikas paku realizācijā vistrūcīgākajām personām. Līdz 2012. gada decembrim ir izsniegtas 1750 pārtikas pakas. Arī 2013. gadā ir plānots piedalīties pārtikas paku izsniegšanā vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem.

 

 

 

Comenius partnerības projekts ‘’Eiropas bērni dzied un dejo’’

Ideja  par šāda veida sadarbības projektu ar Eiropas valstu izglītības iestādēm mūsu pedagogiem radās jau vairākus gadus iepriekš, jo tautas dziesma un deja ir, ne tikai kā bērnu radošās darbības izpausme, bet arī labs komunikācijas veids, kas neprasa padziļinātas svešvalodas zināšanas. Šī projekta koordinatorvalsts ir Bulgārija. Draudzīgas attiecības un kontaktus ar Bulgārijas pirmsskolas iestādes vadītāju nodibināja mūsu  izglītības iestādes „Pienenīte” mūzikas skolotāja  Līga Kurzemniece, kas pagājušā gada septembrī piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātē -Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide, kas notika Maltā. Līga uz Vidusjūras pērli Maltu devās, lai ne tikai iepazītos ar šīs mazās valstiņas kultūras mantojumu, vietējām tradīcijām un folkloru, bet arī lai atrastu līdzīgus interešu partnerus un tas izdevās. Šā gada 1. augustā, pateicoties mūsu aktīvajam koordinatoram Bulgārijas Vratsas pilsētas pirmsskolas iestādei un pārējiem partneriem - Slovēnijai, Turcijai un Igaunijai tika uzsākta projekta „The children of Eirope sing and dance" darbība.
Projekta mērķis ir caur bērnu dziesmu, mūziku, deju un skatuvisko darbību iepazīt citu tautu kultūru un tradīcijas, uzzināt par šo valstu gadskārtu ieražām un svētku norisi, gūt priekšstatu par sociālo un dabas vidi. Dažādās  projekta aktivitātēs tiks iesaistīti audzēkņi divu gadu garumā un izstrādātie materiāli vēlāk tiks izmantoti izglītības programmas īstenošanā pie atbilstošajām tēmām. Bērnu aktivitātes tiks vērstas šādās izglītības jomās: mūzika, māksla un sociālās zinības un rotaļas, kur sadarbība vērsta, strādājot kopīgi bērniem, pedagogiem un vecākiem, apkopojot un popularizējot materiālus par tēmām - tautas dejas, bērnu dziesmas, tradicionālie mūzikas instrumenti, slaveni mūzikas izpildītāji, tradicionālie svētki - Lieldienas un Ziemassvētki. Kā gala rezultāts katrā dalībvalstu skolā vai bērnudārzā būs dziesmu kopums četros tematiskajos blokos - Mana ģimene, Daba, svētki un folklora, prezentācija par katras valsts mūzikas instrumentiem, video ieraksts ar tradicionālajām tautas dejām un tērpiem, izveidota brošūra par katras valsts slavenajiem dziedātājiem. Ļoti ceram, ka  projekts veicinās sadarbību starp iestādes pedagogiem un vecākiem, kā arī radīs iespēju  pieredzes apmaiņai un sadraudzībai starp Latvijas, Bulgārijas, Turcijas, Slovēnijas un Igaunijas izglītības iestādēm. Projekta dalībnieki dosies apmaiņas vizītēs pie sadarbības partneriem visās šajās valstīs. Mūsu PII ‘’Pienenīte’’ jau ir izveidota projekta dalībnieku komanda. Tie ir 12 pedagogi, kuri ar savu iniciatīvu ir izrādījuši vēlmi darboties projektā un kuriem ir labas komunikācijas spējas, kā arī svešvalodu zināšanas. Jau 2012. gada maijā visu šo valstu delegācijas būs jāuzņem pie mums Ulbrokā Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ un jāprezentē sava iestāde, novads un arī latviešu tautas deja un dziesma, kas ir mūsu nācijas spēks un lepnums jau gadsimtiem ilgi.
Projekts tiks  īstenots no 2011.gada augusta- 2013. gada jūlijam. 

L.Sturme, PII "Pienenīte" vadītāja un  E.Kubile, metodiķe

 

Apstiprināts Comenius Regio partnerības projekts

„A book is our friend – developing reading educaion between adults and students”
Stopiņu novada dome ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras 2010.gada 22.jūlija vēstuli, kurā informēts, ka  Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Comenius Regio partnerība” ir atbalstīts Ulbrokas vidusskolas, Stopiņu novada domes un Ulbrokas bibliotēkas izstrādātais projekts „A book is our friend – developing reading educaion between adults and students”. Projekta mērķis ir attīstīt lasītprasmi un lasītprieku Polijas un Latvijas reģionos. Projekts veicinās sadarbību un pieredzes apmaiņu starp Latviju un Poliju. Kā partneri no Latvijas projektā piedalīsies Ulbrokas vidusskola, Stopiņu novada dome un Ulbrokas bibliotēka, savukārt kā sadarbības partneri no Polijas būs Piekoszow  Urząd Gminy (Piekoszow pašvaldība) , Szkoła Podstawowa  (Podstawowas skola)  un Gminna Biblioteka Publiczna (Piekoszow rajona publiskā bibliotēka).  Projekta ietvaros tiks rīkotas „Lasītprieka dienas”, atvērto durvju dienas bibliotēkās, mākslas darbu izstādes, ātrlasīšanas kursi un pedagogu apmācības; projekta dalībnieki dosies apmaiņas vizītēs pie sadarbības partneriem, tiks rīkoti apmācību semināri un konferences. Projektu plānots īstenot sākot no 2010.gada septembra līdz 2012.gada jūnijam.

(ievietots 19.08.2010.)

 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekts „Viegli būt kopā”

Kopš 2009.gada septembra Gaismas speciālā internātpamatskola piedalās Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projektā „Viegli būt kopā”. Projekts vērsts uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, galvenokārt - garīgas veselības problēmām. Projekta finansējumu 42 440,50 Eiro apmērā (85% no kopējā projekta finansējuma) nodrošina Eiropas reģionālās attīstības fonds.
Projekts tiek īstenots Viru Ezera skolai (Igaunija) sadarbojoties ar Gaismas speciālo internātpamatkolu. Projekta mērķis ir atbalstīt un veicināt jaunus pārrobežu kontaktus, pieredzes apmaiņa izglītības jomā. Projekta ietvaros notiks apmācības skolotājiem un vecākiem, kā arī tiks kopīgi izstrādāti speciālie mācību materiāli latviešu un igauņu valodās. Projekta rezultātā tiks izstrādāti un tipogrāfiski iespiesti mācību materiāli, pieredzes apmaiņas braucieni un lekcijas pedagogiem, vecākiem un skolēniem.
Projekts tiks īstenots līdz 2011.gada 30.jūnijam.
Plašāka informācija pieejama interneta saitē: http://www.estlat.eu/informacija-latviski/apstiprinatie-projekti/

 

Valsts budžeta atbalstīti projekti

 

Uzsākti Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

2014.gada 30.jūnijā parakstot līgumu Nr. KPFI- 15.3/43  uzsākta projekta „Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Upesleju internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā” .  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”. Kā līdzfinansētājs piedalās  Stopiņu novada dome.
Projekta īstenošanas gaitā paredzēti skolas ēku energoefektivitātes paugstināšanas renovācijas darbi – ārsienu remonts un  siltināšana, logu nomaiņa, kā arī  jumtu remonts. Kopējās projekta izmaksas pārniedz 400 000 eiro, no kuriem 84% ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi. Ar 16% līdzfinansējuma piedalās Stopiņu novada dome.
Darbi jāpabeidz līdz 2015. gada 31.janvārim.

 

 

 

Tiks īstenots Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu”

Stopiņu novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 19.novembra lēmumu Nr.15.2/141 par Stopiņu novada domes projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu” ar identifikācijas Nr. KPFI-15.2/141 iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” (turpmāk – Projekts) mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumu kopumu Ulbrokas vidusskolā, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu, tādejādi samazinot oglekļa dioksīda emisijas daudzumu. Lai sasniegtu Projekta mērķi, tiks īstenotas šādas aktivitātes:
· ārsienu papildus siltināšanaar cieto akmens vati,
· lietus ūdens noteksistēmas sakārtošanas pasākumi,
· ēkas logu un durvju aiļu papildus siltināšana,
· cokola papildus siltināšana,
· jumta papildus siltināšana,
· pārseguma virs galvenās ieejas un caurbrauktuves papildus siltināšana,
· durvju nomaiņa.
Iepriekš minēto aktivitāšu īstenošanas rezultātā plānots sasniegt enerģijas kopējā patēriņa ietaupījumu 294 266,11 kWh/gadā. Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0.655406776 kgCO²/Ls gadā.
Kopējais Projekta rezultātā sasniegtais CO² ietaupījums 77 686.25 kgCO²/gadā. Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās izmaksas sastāda 357 119,46 Ls, tai skaitā attiecināmās izmaksas 217 811,21 Ls, no kurām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 118 531,35 Ls, un Stopiņu novada domes līdzekļi 92 279,86 Ls.
Šobrīd Projekta ietvaros ir izstrādāts un saskaņots būvniecības darbu tehniskais projekts Stopiņu novada Būvvaldē, kā arī drīzumā publiskā iepirkuma ietvaros tiks sludināts atklāts konkurss un izvēlēts būvnieks būvniecības darbu veikšanai.

(19.12.2013.)

Pabeigta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu” īstenošana

2014.gada 30.jūnijā noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu” (vienošanās Nr.KPFI -15.2/141) īstenošana.

     
Projekta ietvaros tika siltinātas Ulbrokas vidusskolas ārsienas, sakārtota lietus noteces sistēma, papildus siltināti ēkas logi, durvju ailes, jumts, cokols, pārsegums virs galvenās ieejas un caurbrauktuve, kā arī nomainītas durvis. Būvniecības darbus veica SIA „I.K.Būve”, būvuzraudzību nodrošināja – SIA „Būves un Būvsistēmas”. Iepriekš minēto aktivitāšu īstenošanas rezultātā plānots sasniegt enerģijas kopējā patēriņa ietaupījumu 294 266,11 kWh/gadā, tādējādi būtiski samazinot izmaksas par Ulbrokas vidusskolas siltumenerģijas patēriņu. Projekta ietvaros Ulbrokas vidusskola ir ne tikai kļuvusi siltāka, bet arī vizuāli pievilcīgāka, tādēļ ceram, ka arī skolēniem atsākot savas skolas gaitas septembrī, tās būs daudz patīkamākas un priecīgākas!

(25.07.2014.)

 

Stopiņu novada dome ir saņēmusi pozitīvu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 12.augusta lēmumu nr.13.1/12 par Klimata pārmaiņu instrumenta līdzfinansēta (KPFI) projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Stopiņu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot gaismekļu nomaiņu Stopiņu novada publiskajā teritorijā, kopumā nomainot 143 gaismekļus, papildus, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojuma līmeni starp esošajiem balstiem tiks uzstādīti 2 gaismekļi, kā arī nomainīti 107 balsti. Projekta ietvaros plānota esošo dzīvsudraba gaismekļu ar nominālo jaudu 176 W (gaismas avota jauda 150 W un balasta jauda 26 W) un dzīvsudraba gāzizlādes spuldžu (DRL) gaismekļu ar nominālo jaudu 283 W (gaismas avota jauda 250 W un balasta jauda 33 W) nomaiņu uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
1) Gaismekļu ar nominālo jaudu 80 W (gaismas avota un balasta jaudas summa) iegāde – 145 gabali;
2)  Esošo dzīvsudraba gaismekļu demontāža – 143 gabali;
3) Jauno gaismekļu montāža – 145 gabali;
4) Esošo balstu nomaiņa – 107 gabali.
Pēc projekta īstenošanas:
1)     Gaismekļu plānotais darbības laiks ir vidēji 2920 stundas gadā;
2)     CO2 samazinājums gadā būs 36,18 tCO2/gadā;
3)     attiecība starp CO2 samazinājumu gadā un projektam pieprasīto KPFI līdzfinansējumu ir 0,000455 tCO2/Ls;
4)     attiecība starp CO2 samazinājumu gadā un projektā plānoto uzstādāmo apgaismojuma jaudu ir 3118,61 tCO2/MW.
Projekta kopējās izmaksas ir 121 498,55 Ls. Kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 111 765,29 Ls, no kurām78 235,70 Ls (70 %) ir KPFI, bet Stopiņu novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 33 529,59 Ls (30%). Projekts tiks realizēts līdz 2013. gada 30.augustam.
(16.08.2013.)

 

Uzsākta projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ulbrokas sporta kompleksā” īstenošana

Stopiņu novada pašvaldība 2011.gada 19.septembrī parakstījusi trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fondu”  par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ulbrokas sporta kompleksā” (Nr.KPFI-12/16) īstenošanu.
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzstādot saules kolektoru sistēmu Ulbrokas sporta kompleksa ēkā, peldbaseina ūdens sildīšanai no atjaunojamiem energoresursiem.
Specifiskie mērķi:
Oglekļa dioksīda emisijas samazināšana par 32,21 tCO2/gadā;
Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,65 kg CO2/Ls gadā;
Plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms 122,01 MWh/gadā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 66 178,98 LVL, no tām:
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) ir 75% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 49 634,23 LVL;
Stopiņu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 25% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 16 544,75 LVL.
Projekta īstenošanas beigu datums 2012.gada 31.jūnijs.


 (informācija ievietota 28.11.2011.)

 

Izstrādāts Ulbrokas Meža kapu koka kapličas restaurācijas tehniskais projekts

2012.gadā guļbūves kapliča Stopiņu novadā, Ulbrokas Meža kapos tika iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Kapličas ēka datēta ar 1849.gadu, un ir viens no diezgan retajiem guļbūves kapliču paraugiem, kas saglabājies Latvijā. Kapliča atzīta par unikālu guļbūves arhitektūras pieminekli.
Valsts Kultūrkapitāla fonds ir finansējis projektu “Ulbrokas Meža kapu koka kapličas tehniskā projekta izstrāde”, kā rezultātā izstrādāts kapličas restaurācijas-renovācijas projekts, kas saskaņots ar Valsts pieminekļu aizsardzības inspekciju. Projekta ietvaros veikta topogrāfiskā uzmērīšana, izstrādāts restaurācijas darbu organizācijas projekts, ugunsdrošības plāns, veiktas fotofiksācijas, kā arī veikta konstrukciju uzmērīšana un marķēšana un detalizēti izstrādāti kapličas restaurācijas risinājumi.
Ulbrokas Meža kapu koka kapliča ir viens no diviem kultūras pieminekļiem Stopiņu novadā. Turklāt tā ir ne tikai vēstures piemineklis, bet pilnībā funkcionējoša ēka, kurā iespējams veikt bēru ceremonijas. Kapličas restaurācija paredzēta tās kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanai nākamajām paaudzēm. Ulbrokas Meža kapu koka kapliča ir iekļauta Stopiņu novada tūrisma kartē un nākotnē to plānots iekļaut Daugavas lejteces tūrisma reģiona tematiskajā tūrisma piedāvājumā.

(29.01.2015.)

 

No 2009.gada gada 1.novembra līdz 28.decembrim dienas centrā „Saurieši” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Stopiņu novada domes atbalstu notika projekts „Lai smaržo sveces gadumijā”. Projekta ietvaros notika astoņas nodarbības, kurās piedalījās 22 bērni un skolēni no Sauriešu un Upesleju ciematiem. Projekta dalībnieki apguva sveču liešanas tradīcijas, sveču liešanas tehnikas un to vēsturi. 2009.gada 23.decembrī dienas centrā notika bērnu un skolēnu izlieto sveču, izgriezto, un zīmēto darbu izstāde. Kopā tika minētas mīklās, stāstītas pasakas teikas, skaitīti dzejoļi, kā arī stāstīti stāsti par bitēm, dravniekiem un sveču liešanas tradīcijām. 2009.gada 28.novembrī dienas centrā adventi iedziedāja sv. Damiāna jauniešu kora grupa. Izlietās sveces tika dāvinātas visiem koncerta dalībniekiem. 

 

 

Ulbrokas vidusskolai un Upesleju internātpamatskolai-rehabilitācijas centram iegādās jaunu inventāru sporta nodarbībām

Ulbrokas vidusskola un Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs ir saņēmušas apstiprinājumu projektu īstenošanai, kas tika iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Konkursa galvenais mērķis bija iegādāties kvalitatīvu un skaitliski pietiekamu inventāru mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs.
Apstiprināto projektu „Sportiskā Ulbrokas vidusskola” un „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrā” ietvaros tiks iegādāts aprīkojums peldēšanas nodarbībām, futbola, basketbola un volejbola spēlei, augstlēkšanai, vieglatlētikas nodarbībām un citām sporta nodarbību aktivitātēm.
50% no projekta finansējuma sedz Izglītības un zinātnes ministrija, un 50% Stopiņu novada pašvaldība. Projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2013.gada 15.novembris.

(28.08.2013.)

 

Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā uzstādīta jauna ugunsdrošības sistēma

2014.gada 29.janvārī Stopiņu novada Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā Valsts reģionālās attīstības aģentūras, SIA „Moduls-Rīga”, kā arī izglītības iestādes un novada pārstāvji pieņēma Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros uzstādīto ugunsdrošības sistēmu un parakstīja pieņemšanas – nodošanas aktu.
Projekta mērķis ir uzlabot ugunsdrošību pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs. Lai izglītības iestādēs nodrošinātu drošu mācību vidi, jābūt ierīkotām ugunsaizsardzības sistēmām saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Projekta ietvaros finansējuma saņēmēji ir Latvijas novadu pašvaldības, izņemot Latvijas Republikas pilsētas. Projekta attiecināmās izmaksas izvēlētas atbilstoši izvērtētajai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotajai statistikai un ietver ugunsaizsardzības sistēmu iegādi un uzstādīšanu.
Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā tika uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, izvietotas izgaismotas izejas un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes un darbojas balss izziņošanas sistēmas, kā arī veikta apmācība sistēmas lietošanā par ugunsdrošību atbildīgajām personām. Tie ir būtiski tehnoloģiskie risinājumi, kas ļauj savlaicīgi atklāt un novērst ugunsnelaimes postošās sekas.
Ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas darbus pusgada garumā veica SIA „Moduls-Rīga”. Darbi tika veikti augstā profesionālā līmenī un kvalitatīvi, netraucējot skolas ikdienas darbam.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 102 544,75 Eur, no kuriem 10% līdzfinansē Stopiņu novada dome, bet atlikusī daļa tiek segta no Latvijas - Šveices sadarbības programmas līdzekļiem.

(04.02.2014.)

 

 

Apstiprināts projekts "Zivju resursu atjaunošana Ulbrokas ezerā"

Stopiņu novada dome ir saņēmusi Zemkopības ministrijas (ZM) vēstuli „Par Zivju fonda padomes lēmumu” ar kuru ZM informē, ka apstiprina Stopiņu novada domes Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” iesniegto projektu „Zivju resursu atjaunošana Ulbrokas ezerā”, atbalstot projektā iekļauto pozīciju „līdaku mazuļu iegāde 250,00 kg”, un piešķir tam finansējumu 875,00Ls apmērā.
Projekts tiks īstenots no 2010.gada septembra līdz 2010.gada oktobrim.
(ievietots 19.08.2010.)

   

Lai novērstu ekosistēmas izmaiņu ietekmi uz zivju resursu atražošanos un uzlabotu ezera zivju sugu sastāvu, kā arī lai radītu labvēlīgus apstākļus makšķerēšanas attīstībai, šī gada 22.septembrī Ulbrokas ezerā tika ielaisti 250 kg līdaku un 100 kg līņu mazuļu.  Līdaku mazuļu iegāde tika veikta Zemkopības ministrijas apstiprinātajā Zivju fonda pasākuma  „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” projekta „Zivju resursu atjaunošana Ulbrokas ezerā” ietvaros. Līņu mazuļi tika iepirkti par Stopiņu novada pašvaldības finansējumu.
Zivju  mazuļu piegāde tika veikta no zivjaudzētavas „Purviņi” un zivju mazuļu ielaišana Ulbrokas ezerā notika Stopiņu novada domes priekšsēdētāja, zivjaudzētavas „Purviņi” pārstāvja, Valsts vides dienesta vecākā inspektora, pašvaldības aģentūras „Saimnieks” direktora un Stopiņu novada domes projektu vadītājas klātbūtnē. Zivju mazuļu ielaišana Ulbrokas ezerā notiek pirmo reizi.
(ievietots 23.09.2010.)

 

 

Dzīvnieki palīdz iepazīt cilvēkus

Četru mēnešu garumā no augusta līdz novembrim Stopiņu novada domes sociālais dienests realizēja “Pozitīvās mijiedarbības ar dzīvnieku programmu”, kas tika organizēta projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros, kas tiek finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta, kur Stopiņu novads ir viena no 63 projekta partneru pašvaldībām, kas piedalās projekta realizācijā. Stopiņu novads iesaistīts sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla (T2) darbības grupā.
Viena no spilgtākajām un arī inovatīvākajām aktivitātēm, kas tika realizēta projekta ietvaros ir programma, kurā bērni no ģimenēm, kas sadarbojas ar pašvaldības sociālo dienestu, tika iesaistīti “Pozitīvās mijiedarbības ar dzīvnieku programmā”.
Jau izsenis pasaulē tika atklāta pozitīvā cilvēka mijiedarbība ar dzīvnieku – caur saskarsmi ar dzīvniekiem var attīstīt ne tikai komunikācijas prasmes, bet arī rūpes par citiem, pacietību, empātiju, atbildības sajūtu, kā arī var redzēt, ka šīs saskarsmes rezultātā var piedzīvot ne tikai dzīvnieka tiekšanos pēc cilvēka, bet arī savrupību, kad tas, piemēram, jūtas slikti, noguris vai vienkārši dotajā brīdī netiecas pēc kontakta. Situāciju dažādība, ko bērns sastop saskarsmē ar dzīvniekiem, nereti var tikt transformēta arī uz cilvēku pasauli – apgūtās pozitīvās iemaņas ļauj labāk un veiksmīgāk izprast citu cilvēku vēlmes, vajadzības, ierobežojumus un iespējas.
Programmas mērķis bija attīstīt bērnu dzīves prasmes caur pozitīvu mijiedarbību ar dzīvniekiem. Iesaistīto bērnu vecums programmā bija no 7-11 gadiem. Programma tika realizēta sadarbībā ar piemājas zoo “Brieži”, kas deva iespēju programmas dalībniekiem un sociālā dienesta darbiniekiem uzturēties zoo teritorijā, kā arī aktīvi iesaistījās dažādu aktivitāšu un pasākumu nodrošināšanā.
Programmas laikā bērniem bija iespēja iepazīties ar zoo dzīvojošajiem trušiem, jūras cūciņām, ponijiem, ēzelīti, kaziņām, dažādu sugu vistām, briežiem, aitām un daudziem citiem dzīvniekiem. Bērni tika iesaistīti teritorijas uzkopšanas darbos, aploku sakopšanas aktivitātēs, kā arī dzīvnieku barošanas un dzīvnieku labturības pasākumos.
Programma tika noslēgta ar pikniku piemājas zoo “Brieži” teritorijā, kur bērni, viņu vecāki un darbinieki ņēma dalību našķu gatavošanā, galda klāšanā, zoo zvēru barošanā u.c. interesantās aktivitātēs.
Uzklausot programmas dalībnieku iespaidus par dalību projektā, var secināt, ka šādas aktivitātes bērniem patīk, tie labprāt iesaistās dažādu uzdevumu izpildē, kā arī  labprāt dalās ar saviem iespaidiem ar vecākiem.
Sociālais dienests izsaka pateicību piemājas zoo “Brieži” par nesavtīgu dalību projektā!
Marika Smirnova, projekta vadītāja
(12.2015.)

 

Projekts „Ulbrokas vidusskolas kapacitātes veicināšana”

No 2009.gada oktobra Ulbrokas vidusskola ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu īsteno projektu ”Ulbrokas vidusskolas kapacitātes veicināšana” „Izglītotai un konkurētspējīgai sabiedrībai” un „Brīvprātīgo omīšu dienests” realizēšanai.
Projekts tiks īstenots Sorosa fonda - Latvija programmas “Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. Tā galvenā ideja ir Latvijas mazo skolu un pašvaldību iedzīvotāju izglītības un sociālo vajadzību atbalsts. Projekta “Pārmaiņu iespēja skolām” mērķis ir veicināt mazo skolu pārveidi par daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centriem, veidojot partnerības starp pārvaldes, izglītības, uzņēmējdarbības un nevalstiskā sektora organizācijām. Sorosa fonds – Latvija projektu īstenos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Lauku forumu. Līdzekļi mazo skolu atbalstam tiks piešķirti no Dž. Sorosa izveidotā Ārkārtas palīdzības fonda.
Ulbrokas vidusskola projekts sastāv no divām daļām: „Izglītotai un konkurētspējīgai sabiedrībai” un „Brīvprātīgo omīšu dienests”.
Projekta „Izglītotai un konkurētspējīgai sabiedrībai” ietvaros:
1) četrās grupās, divos dažādos apguves līmeņos trīsdesmit divi cilvēki apgūs angļu valodu (katrā grupā astoņi cilvēki).
2) divpadsmit cilvēku grupai, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, notiks latviešu valodas apmācība.
3) uzņēmējdarbības un mārketinga pamatzināšanas un pamatelementus apgūs divpadsmit cilvēku grupa.
4) pašražošanas prasmes (interjera priekšmetu izgatavošana, dažādu materiālu apgleznošana un apdruka, filcēšana, rotaslietu izgatavošana) apgūs divpadsmit cilvēki.
Projekta otras daļas, „Brīvprātīgo omīšu dienests”, ideja radās izmainoties valsts pensiju politikai. Daudzi pensijas vecuma cilvēki ir pārtraukuši savas aktīvās darba gaitas, bet labprāt turpinātu darboties. Tajā pašā laikā, ģimenēs, kurās ir mazi bērni, var rasties gadījumi, kad bērna nestrādājošam vecākam jādodas darba meklējumos, uz darba pārrunām vai tālākizglītības kursiem, kā arī ir kāda cita nepieciešamība. Var izveidoties situācija, ka bērns, kas apmeklē bērnudārzu, negaidīti saslimst un vecākiem jāmeklē risinājums šādā situācijā.

 

No 2009.gada oktobra līdz 2010.gada jūnijam dienas centrā „Saurieši” tiek īstenots projekts „Integrācijas projekts sociāli mazturīgajiem - Rīgas rajonā Stopiņu novada Dienas centrā “Saurieši””. Projektu finansē Vācijas katoļu labdarības organizācija „RENOVABIS” sadarbībā ar Caritas Latvija un Stopiņu novada domi (Caritas Latvija projekta Nr. LV017951). Projekta ietvaros 2009.gadā norisinājušies dažādi kursi pieaugušajiem, piemēram, rotu darināšanas, floristikas, konfekšu pušķu darināšanas un dāvanu iesaiņošanas kursi, kā arī radošās darbnīcas bērniem, piemēram, eņģelīšu izgriešana no finiera, dekupāžas tehnikas apguve, utt. 2010.gadā projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādas aktivitātes, tai skaitā, zīda apgleznošanu, floristikas kursus, stikla apgleznošanu, utt.  

 

Atpakaļ