2 item(s)

$79.00

Aktīvie projekti 2017, 2018

 

Projekta nosaukums

Finansējošā Programma/
Fonds

Kopējais budžets EUR

Projekta īstenošanas periods

Vadošais partneris

Eiropas Brīvprātīgā darbs Stopiņu novadā

Erasmus

30713

04.09.2015. - 04.04.2017.

JSPA

Vienotā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra darbība (VARAM)

VK

2390

01.01.2016. - 31.12.2017.

VRAA

   

Publiskais finansējums

   

Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!”” (JSPA)

ESF

32 848

30.09.2016. - 31.12.2019.

JSPA

“Stopiņu skeitparks “Palēciens pie Ulbrokas ezera”

ELFLA

13962

23.10.2016. - 30.10.2017.

LAD

Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi

ESF

108381

30.03.2017. - 31.12.2020.

CFLA

“Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21- Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve”  pieejamā Eiropas savienības līdzfinansējuma summa ir 390000 EUR.

ELFLA

390000

05.2017. - 31.12.2020.

LAD

Projekta "Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos"

ERAF

1 273 782

01.09.2017. - 31.12.2022.

CFLA

 

The project « Together we are EU » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 

Latvijas vides aizsardzības fonds ir apstiprinājis sešu novadu pašvaldību sadarbības projektu par godu Latvijas simtgadei

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) ir apstiprinājusi  sešu novadu pašvaldību sadarbības projektu “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” 

Projekts paredz, ka sešu novadu pašvaldības – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma, Salaspils un Stopiņu novada pašvaldība – izstrādās velomaršrutu par godu Latvijas simtgadei un īstenos dažādas aktivitātes iedzīvotāju vides izglītošanā, tādā veidā popularizējot gan vietējā, gan noslēgumā nacionālā mērogā izcilos Lejasdaugavas novadu dabas un kultūrvēsturiskos objektus Ogres upes ielejā, Daugavas labajā krastā un Mazās Juglas krastos.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts vienots velo maršruts, kas apvienos visus novadus, uzstādītas velomaršruta marķējuma zīmes, uzstādītas kulturvesturisko un dabas objektu marķējuma zīmes, rīkotas talkas novadu teritorijās, kā arī velobraucieni, lekcijas, plenērs un laivu brauciens. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada 16.novembra līdz 2018.gada 30.jūnijam. LVAFA piešķirtais finansējums – Eiro 40 000,00, kas sastāda 77% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Pārējos 23% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām sastāda visu pašvaldību līdzfinansējumi.

Aicinām sekot līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un aktīvi tajās piedalīties! 

Ingrīda Birzniece-Ezera, 
Stopiņu novada domes projektu vadītāja


Materiāls tapis ar Latvijas vides
aizsardzības fonda atbalstu
(07.02.2018.)

 

Stopiņu novadā vispārizglītojošās skolas uzsāk darbību  ESF 8.3. 2.2. projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Ar 2017.gada 1.oktobri Stopiņu novada vispārizglītojošās skolas uzsāk darbību Eiropas Socialā fonda izglītības projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Šī projekta ietvaros 2017./2018.mācību gadā un  2018./2019.mācību gadā divās Stopiņu novada skolās tiks veikti pasākumi individuālo kompetenču uzlabošanai gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan izglītojamajiem ar vidējiem un augstiem mācību  sasniegumiem stundās un nodarbībās individualizētam mācību atbalstam pēc stundām, kā arī nodrošināti ārpusstundu pasākumi .

Projekta mērķis - ilgtspējīgas un mērķtiecīgas individuālās pieejas veidošana vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot ilgtermiņā izglītības pakalpojuma daudzveidību un piemērotību izglītojamā vajadzībām un iespējām.

Šī projekta laikā no 2017.līdz 2020. gadam visā Latvijas teritorijā iecerēts 271 vispārējās izglītības iestādēs izstrādāt un ieviest individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - jaunas mācību pieejas formas (individualizētās nodarbības, nodarbību ciklus, mācību vizītes u.c.), kā arī nodrošināt alternatīvus neformālās izglītības pasākumus (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā u.c.), turklāt šīm skolām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.

Stopiņu novadā  šajā projektā piedalās Ulbrokas vidusskola un Stopiņu pamatskola. Ulbrokas vidusskolā plānoti pasākumi skolēnu ar mācīšanās grūtībām integrēšanai klasē. Lai to nodrošinātu, skolā papildus no projekta līdzekļiem, tiks algoti pedagoga palīgi 5.-9.klašu  izglītojamajiem, tiks piedāvāts Brain Gym nodarbību cikls,  notiks  dažādi pasākumi STEM jomas sasniegumu paaugstināšanai – rīkots mācību cikls “ Mazajiem dabas pētniekiem “ un 7.-12.klasēm -mācību cikls “Dabas ekspertiem”, tiks organizēts konkurss jaunajiem matemātiķiem un skolā darbosies līdz šim nebijuši interešu izglītības pulciņi -multimediju un 3D  modelēšanas pulciņš, robotikas pulciņš,  tāpat paredzēts atbalsts un pasākumi valodu, sporta un multidisciplinārajās jomās. Stopiņu pamatskolā plānotas un oktobrī jau uzsāktas radošās darbnīcas, konkursi, projekti valodu jomā 4.-5. klasēm, individualizētas nodarbības latviešu valodas apmācībai 3.-6.klasēm. Ļoti svarīgs STEM izglītības saturā pamatskolā būs nodarbību cikls fizikā, kurš tiks piedāvāts 6.-9.klasēm. Abu skolu pedagogi projekta ietvaros piedalīsies pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” risina Latvijas izglītības sistēmai būtiskas pārmaiņas laikā, kad notiek gan izglītības satura izmaiņas (kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrāde), gan skolu tīkla optimizācija un vienlaikus ir aktualizēts jautājums par pedagoga lomu un vietu šajā sistēmā. Katrai no šīm pārmaiņām ir būtiska loma, lai vispārējo izglītību padarītu katram izglītojamajam pieejamu.

(30.10.2017.)

2017./2018.mācību gadā mūsu novada divās vispārizglītojošajās skolās ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros skolotāji organizēja dažādas aktivitātes izglītojamajiem, lai realizētu individuālo pieeju skolēnu mācību sasniegumu pilnveidošanai.

Lai  veicinātu interesi par STEM mācību priekšmetiem, Ulbrokas vidusskolā skolotāju Valdas Rūtiņas un Ivetas Lāces vadībā tika organizētas vairākas mācību vizītes -1.-6.klašu izglītojamie devās mācību vizītēs uz Daugavas mežniecību (4.d klase), uz Energoefektivitātes centru (2.c klase), uz Baldones observatoriju (6.b klase) http://www.ulbrokas- vsk.lv/uploads/2018/21/3wlmszmv1eyokk88c0cw0sswsgogksk0wk84sk44o4o48sw08w.pdf, apmeklēja izstādi “Iepazīsties-koks” (3.b klase), piedalījās mācību nodarbībās Rīgas Dabaszinību skolā (1.b klase), Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā (5.b klase) un Latvijas Dabas muzejā (2.d klase), savukārt 7.-12.klašu audzēkņiem  katru mēnesi notika pasākums, kura mērķis bija pilnveidot, padziļināt un aktualizēt kādas ar bioloģiju saistītas jomas sasniegumus- mācību vizītēs gada laikā  devās 276 skolēni http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/news/post/459   Šīs mācību vizītes skolēnos raisīja patiesu interesi un vēlmi labāk, izprotot redzēto un dzirdēto, mācīties bioloģijas stundās, kā arī dažiem audzēkņiem- iespēju saprast, vai  savu nākotnes profesiju saistīt ar kādu no bioloģijas apakšzinātnēm vai nozarēm.  Skolotājas Vijas Fiļipenokas vadībā skolā no oktobra notika praktiskās  nodarbības matemātisko zināšanu, prasmju pielietojuma nostiprināšanai.  Skolotāja Silvija Spriņģe  strādāja papildus ar tiem ar 5. un 6. klašu skolēniem kuriem bija vajadzīga  palīdzība gatavojoties pārbaudes darbiem vai nepieciešams atbalsts konkrētās tēmas apgūšanā. Skolotāja  Juta Bernāne strādāja ar skolēniem, kurus interesē slēpņošana-tika izveidota geokešinga spēle “Iepazīsti Stopiņu novadu!” 5.- 12. klašu skolēniem. Tika izveidoti 30 slēpņi, kas skolēniem ļāva labāk iepazīt savu novadu, tā vēsturi un ievērojamus cilvēkus, kā arī interesanti pavadīt brīvo laiku. Stopiņu pamatskolā STEM jomās skolēni bija ieinteresēti nozarēs, kuras saistītas ar elektroenerģijas ražošanu un transportēšanu lielos attālumos- 6.-9.klašu skolēni apmeklēja Ķeguma HES, tāpat nodarbību ciklā visu mācību gadu veica dažādus eksperimentus skolotājas Gaļinas Gerasimovas vadībā. 

Dažādas aktivitātes mācību gada laikā projekta ietvaros notika arī kultūrizglītības, valodu, sporta, multidisciplinārajā jomā. Stopiņu pamatskolas skolotāja Valentīna Greiškāne darbojās ar 3.-6.klašu skolēniem valodas jomā, iesaistot skolēnus interesantās nodarbībās, kurās projekta dalībnieki attīstīja radošās spējas, kritisko domāšanu, pilnveidoja savas  sadarbības prasmes. Ulbrokas vidusskolā valodu jomā ar bērniem papildus strādāja Daila Andersone un Sintija Supe-mācību procesā daudz tika diskutēts, sasaistīta valodas izpratne ar reālo dzīvi, izprasts konkrētas tēmas pielietojums ikdienā. Tas tika paveikts, izmantojot  dažādas metodes – gan interaktīvos testus, gan prāta vētras, demonstrēšanu, vizualizāciju, zīmēšanu .  Skolotāja Sintija kopā ar skolotāju Kristīni Plūmi darbojās kultūrizglītības jomā- vadīja  mācību vizītes “Jaunajiem literātiem” un “Jaunajiem aktieriem”. Mācību gada laikā ar skolēniem apmeklēja teātri, skatījās teātra izrādes, diskutēja, aktualizēja, izspēlēja darbu sižetus, lasīja un analizēja lugu un stāstu fragmentus, skatījās video no teātra izrādēm, intervijām un publikācijām par aktieriem.  Ar 8.,9.,11.klasi apmeklēja divas teātra izrādes klātienē: Valmieras teātra iestudēto “Labie bērni”, kurš viesojās Rīgā – mūzikas namā “Daile” un Dailes teātra izrādi “ART”.  

Angļu valodas skolotāja Olga Margolfa piedāvāja apmeklēt angļu valodas diskusiju klubu skolēniem no 9.-12.klasei. Mērķis – sasniegt labākus rezultātus angļu valodas eksāmena runāšanas daļā skolēniem ar zemu un vidēju  līmeni. Apmeklējot diskusijas klubu izglītojamie varēja  nostiprināt runāšanas prasmes -diskutēt angļu valodā par dažādām dzīves jomām. Sporta un veselīga dzīvesveida jomā skolotāja Džuljeta Āboliņa vadīja speciālo Brain Gym® 26 kustību vingrinājumu programmu, 1.-4. klašu un 5.-9.klašu audzēkņiem. Skolotāja secinājusi, ka reāli uzlabojumi skolēniem ir pamanāmi jau pēc dažām nodarbībām - uzlabojas  koncentrēšanās  spējas  stundās,  skolēni ilgāk spēj noturēt uzmanību, uzlabojas lasītprasme  un , veicot visu šo vingrinājumu  kopumu,  skolēniem  ļoti  uzlabojas  koordinācija. Savukārt skolotāja Zanda Valciņa organizēja nodarbības, kurās skolēni tikās  ar sertificētu fizioterapeiti, kas sniedza priekštatu par pareizu stāju un tās veidošanas iespējām.  Skolotāja Inese Puhova projekta ietvaros rīkoja pēcpusdienu radošo  darbnīcu ar mērķi ir iesaistīt kolektīvās radošās aktivitātēs, attīstīt sadarbības prasmes, radošās prasmes un intereses 4., 5. klašu skolēniem, kas nav iesaistīti citos skolas pulciņos.

Skolotāja  Neila Krave  vadīja debašu klubu- aktīvākie kluba dalībnieki bija 9.a un 11.klases skolēni. Mācību gada garumā tika apgūtas pareizas argumentācijas prasmes, uzstāšanās un publiskās runas iemaņas, kā arī skolēni vingrinājās strādāt komandā. 

No 18.-22 jūnijam 40  Ulbrokas vidusskolas audzēkņi- vecumposmā no 10 – 18 gadiem, piedalījās vasaras nometnē “Talantu salidojums.” Skolēniem tika dotas talanta izpausmes iespējas,  nostiprinātas sadarbības prasmes un komandas darba iemaņas, tāpat tika strādāts  pie prasmes iegūtās zināšanas un iemaņas izmantot mācību procesā, rodot sasaisti starp mācību priekšmetiem. Nometni organizēja biedrība Arimondi sadarbībā ar Ulbrokas skolas administrāciju. Veicot nometnes dalībnieku aptauju noslēgumā, izrādījās, ka par interesantākajām aktivitātēm nedēļas laikā tika atzītas : Ekskursija Rīgas Kinostudijā ar organizēto foto sesiju “Iejušanās tēlos” arī pārējās nometnes ekskursijas,  foto orientēšanās ar uzdevumiem, iepazīšanās ar Stopiņu novada ūdens krātuvēm, dažādu mērīšanas sistēmu izpēte un visas aktivitātes, kurās varēja aktīvi darboties (Nometnes novērtējuma anketu apkopojums)

Izglītojamo ieguvums, darbojoties  projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” šajā mācību gadā, bija iespēja saņemt savām spējām,  vajadzībām, interesēm pielāgotu mācību saturu, apgūt mācību saturu citā, ne tik formālā veidā kā līdz šim. Savukārt skolotāji varēja dažādot mācību metodes, meklēt jaunus pedagoģiskos risinājumus, ieviest alternatīvas mācību organizācijas formas. Esam gatavi darboties projektā arī nākamajā mācību gadā un īstenot jaunas idejas.

(29.06.2018.)

 

 

ESF projekts “Kompetenču pieeja izglītībā” 8.3.1.1/16/I/002

Projekta mērķis:
Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Īstenošanas laiks: 2016.gada 17.oktobris – 2021.gada 16.oktobris. Finansējuma saņēmējs šajā projektā ir Valsts izglītības satura centrs, kurš organizē seminārus pilotskolām, izglītības iestāžu vadības grupām, aicina darbā ekspertus visās izglītības pakāpēs, kuri pilnveido mācību saturu, rosinot mainīt mācīšanās pieeju, skolēnu sasniegumu vērtēšanu.

VISC ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā. Stopiņu novadā dalībai projektā tika apstiprinātas Upesleju internātpamatskola- rehabilitācijas centrs un pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”. Gandarījums, ka mūsu izglītības iestādes būs pirmās, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Vairāk informācijas par projektā  ietvaros izstrādāto jauno izglītības saturu vietnē www.skola2030.lv.

(30.10.2017.)

PII “Pienenīte” projekta 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja izglītībā” aprobācijas norise, realizējot caurviju “Sadarbība un līdzdalība”

Šajā mācību gadā iestādes  pedagogu pilotkomanda 8 cilvēku sastāvā  sāka aktīvi  darboties kompetenču projektā. 2017./2018.mācību gadam tika apmeklētas visas plānotās mācības Skola2030 kompetenču komandai, kā arī vadības komandai. Dalījāmies pieredzē, materiālos, radījām prezentācijas. Tika veikta jaunā mācību standarta izpēte un izzināšana, salīdzinot ar šī brīža spēkā esošo IZM pirmsskolas mācību programmu. Iestādē ikdienas darbā notiek aktīva mācīšanās iedziļinoties ar pedagogiem par aktivitātēm, galvenajiem virzieniem “Kompetenču pieejā mācību saturā”. Pedagogi šīs aktivitātes sāk ieviest un cenšas integrēt, izmantot un izmēģināt ikdienas mācību procesā. Mēs dalāmies pieredzē, uzņēmām delegācijas no Pierīgas PII ‘’Bitīte’’ Rīgas PII ‘’Kadiķītis’’ u. c. Dalījāmies savā pieredzē ar Stopiņu novada kolēģiem, sadarbojamies ar projektā iesaistītajām iestādēm no visa Latvijas. Aktīva sadarbība ar mūsu projekta kuratori I.Irbi. Apmeklējām privāto PII “Viršu dārzs”, kur guvām pozitīvu  pieredzi par jaunajām kompetenču darba metodēm. Ar savu iestādes pedagogu darba grupu  vēl papildus izstrādājām ieteikumus jaunajā mācību saturā, par to ko vēlams mainīts un iekļaut. Par iegūto pieredzi, kopā ar mūzikas skolotāju A.Ušacku izveidojām prezentāciju, ko demonstrējām metodiskajā sanāksmē. Mūzikas skolotāja A.Ušacka organizēja svinīgu pasākumu – veltītu Latvijas dzimšanas dienai sešām grupām. Tika akcentēta sadarbība, (līdzdalība un pašvadība, jo pasākumā piedalījās sešas grupas. Lielākā grupa “Spārītes” paši vadīja svētku koncertu un visu grupu bērni paši gatavoja dekorācijas skolai.

Mēs guvām izpratni, ka projekts līdz šim nav sasniedzis augstu rezultātu. Tikai šā gada 10. maijā publiskajā telpā parādījās mazākā daļa aprobējamie materiāli pirmsskolai, un programma ir tapšanas stadijā. Kolektīvi atbalstām valdības lēmumu 6 gadīgo bērnu mācību uzsākšanu 1. klasē atlikt uz vēl vienu gadu, lai pa gadu varētu piestrādāt pie projekta nepilnībām un veiksmīgi novadīt līdz galam jaunā mācību satura programmas aprobāciju pirmsskolas iestādēs.  Turpinām mācīties iedziļinoties un iesaistīt pedagogus mācīšanās procesā, rosinām ar praktiskām idejām, dotajiem materiāliem, censties plānot mācību saturu “pa jaunam”, mācīties kritiski domāt. Lai plānošana katram pedagogam būtu jēgpilna, jāizvirza jēgpilns sasniedzamais rezultāts, jāizdomā – kā es zināšu, ka tas ir sasniegts, jāsaprot – kas man jādara, lai to sasniegtu, jāsagatavo vadmotīvs kā vajadzētu plānot mācību procesu katram skolotājam.

Uzsākot jauno 2017./2018.mācību gadu konferences informācija dominēja kā viela pārdomām pirms jaunā mācību gada, kā arī rosināja izvirzīt mācību gada galvenos uzdevumus mūsu iestādē, balstoties uz valsts norādītajām tendencēm un prioritātēm Skola2030, daudz informācijas no arodbiedrības projektiem, ko plāno panākt sadarbojoties ar Saeimu. Prieks dzirdēt un redzēt diagrammās visu Pierīgas izglītības iestāžu panākumus mācībās un interešu izglītībā, kā arī ieguvām vērtīgu un jēgpilnu lekciju pārdomām “BrainGym” ar Pēteri Urtānu. Visi apkopotie ierosinājumi salīdzinot ar IZM spēkā esošo pirmsskolas mācību programmu iesūtīti Skola2030. Pedagogi šīs aktualitātes cenšas un sāk ieintegrēt, izmantot un izmēģināt ikdienas mācību procesā, dalīties pieredzē, uzņemt delegācijas no Pierīgas PII, Stopiņu novada kolēģus un sadarboties ar projektā iesaistītajām iestādēm. Mūsu iestādes pedagogu kolektīvs ir uz pārmaiņu ceļa un optimistiski noskaņots strādāt tālāk, lai realizētu projekta aprobācijas gaitā mūsu iestādes izvirzīto  mērķi: ‘’Palīdzi citam un pieņem cita palīdzību’’, kas ietver sevī daudz un dažādas sadarbības formas, spēju ieklausīties otrā, uztvert cita viedokli, aizstāvēt savas un cita idejas, praktiski kopā darboties pa pāriem vai grupās, kā arī apgūt jaunas nezināmas prasmes, eksperimentēt un veidot dažādus projektus. Šīs  uzskaitītās prasmes un vēl daudzas citas kompetences ir nepieciešamas 21. gadsimta karjeras izglītībai un katras personības attīstībai.

PII ‘’Pienenīte’’ vadītāja: L. Sturme

(05.07.2018.)

Atsaucoties uz Valsts izglītības satura centra (VISC) aicinājumu Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs piedalās mācību satura aprobācijā projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs realizē daudzveidīgas programmas: specialās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, pamatizglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, pirmsskolas izglītības programmu. Projekts piedāvāja veidot izpratni par zināšanu būtību un spēju tās lietot mainīgās dzīves situācijās dažādā vecumā sākot no pusotra gada līdz pilngadībai. Tā kā projektā tika plānots izstrādāt un aprobēt kompetenču pieejā veidotu mācību saturu, uzskatījām, ka skolas pedagogiem realizējot visas minētās mācību programmas būtu ļoti lietderīgi un tālredzīgi jau laicīgi iesaistīties projekta norisē un stiprināt skolā esošās pieejas, kopīgi ar pārējiem projekta dalībniekiem piedaloties mācību satura analīzē, izstrādē, aprobācijā. 

Skolas uzdevumi uzsākot projektu bija izveidot kopīgu skolas komandu, kura sadarbojas, plāno un ievieš mūsdienīgu skolēnus iesaistošu pieeju mācīšanai, izmēģināt jaunas mācību darba organizācijas formas, aktivizēt pedagogu sadarbību, veikt skolotāju aptauju, uzsākt veidot kopēju materiālu uzkrāšanas bāzi.

Projekta ietvaros notika vadības kursi un ideju ieviešana skolā, kursi pedagogiem «Efektīva mācību stunda», projekta aprobācijas mācības, pedagogu sadarbība mazajās grupās, savstarpēja stundu vērošana, analīze, darba uzlabošana, regulāras aprobācijas komandas, MK un kopīgas kolektīva tikšanās.

Skolas ieguvumi projektā:

  1. izveidota kopīga skolas komanda 1-.6.klašu deviņu pedagogu sastāvā, kura sadarbojas, plāno un ievieš mūsdienīgu skolēnus iesaistošu pieeju mācīšanai, akcentējot skolēnu, pedagogu sadarbību un līdzdalību mācību procesā, 
  2. izmēģinātas jaunas mācību darba organizācijas formas, izvērti skolas resursi un pieejamie līdzekļi, kuri tiek izmantoti projektā, kopīgs metodiskais darbs- mācību saturs, metodes, vērtēšana, skolas mācību darba organizācija, 
  3. dalīšanās pieredzē ar citiem interesentiem- semināri skolā projektā neiesaistītajiem kolēģiem, savas pieredzes prezentēšana VISC organizētajā seminārā citu Latvijas skolu pedagogiem,
  4. saņemts atbalsts no projekta komandas- regulāri apmācību un pieredzes semināri skolu komandām gan klātienē, gan izmantojot e-mācību vidē pieejamos materiālus.

Skolas komandas uzdevumi turpmākajam darbam- jāatrod vairāk laika, lai izstrādātu darba materiālus un organizētu regulāras tikšanās, aktīvāk jāiesaista pedagogi, kuri nepiedalās projektā, jāpalielina vecāku interese.

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktores vietniece mācību jomā N.Stauža

(11.07.2018.)

 

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

No  2017.gada 1.septembra projektā  kā izmēģinājumskola piedalās Stopiņu novada Ulbrokas vidusskola. No projekta līdzekļiem tiek finansēts pedagogs- karjeras konsultants, kurš izstrādā  karjeras atbaksta pasākumu plānu šim mācību gadam un saskaņā ar šo plānu ESF piešķirto finansējumu var izmantot dažādu, ar nākamo profesiju un karjeras izvēli saistīto, pasākumu organizēšanai  skolā, atsevišķos pasākumos piesaistot arī Stopiņu pamatskolas 7.-9.klašu audzēkņus. 2017./2018.mācību gadā izglītojamajiem paredzēti interesanti karjeras atbalsta pasākumi: “Kādas profesijas nepieciešamas ražošanas uzņēmumā?”,” Es un mana karjera”, “Vide un tai  nepieciešamās profesijas”  “Profesiju daudzveidība Latvijā” un citi Tāpat par projekta līdzekļiem plānots izglītības izstādes  “Skola 2018” apmeklējums  9.-12. klašu  audzēkņiem.

Šo projektu, pamatojoties uz dibinātājpašvaldību deleģējumu, administrē Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

(30.10.2017.)

 

Veselības veicināšanas projekts

2017. gada 30. martā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja projektu 9.2.4.2/16/I/014 “Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”, kura mērķis ir veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu paplašināšana novada iedzīvotājiem.

Projekta finansējums 108381 EUR apmērā ir 100% no Eiropas fonda. Tas paredz daudzveidīgu veselības veicināšanas un slimību primārās profilakses programmu, tai skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības, kā nūjošana, baseina apmeklējums, vingrošana, u.c.

Projektā iesaistīti dažāda vecuma iedzīvotāji, īpaša vērība tiks pievērsta personām ar trūcīgo un maznodrošināto statusu, novada senioriem un jaunām māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam. Jaunām māmiņām būs iespēja pieteikties uz speciālām fizioterapijas grupu nodarbībām un uztura speciālista konsultācijām. 

Bērniem 6 gadu vecumā un 4.klasē tiks sniegta informācija par dažādiem veselīga uztura aspektiem. 2.klases skolēni uzzinās risinājumus problēmām kas parasti ir aktuālas viņu vecumā (garīgās/emocionālās veselības jautājumi, informācija par pozitīvām, draudzīgām, iecietīgām un cieņas pilnām savstarpējām attiecībām un uzvedību). 4.klases skolēniem paredzētas nodarbības par viņu vecumā bieži izplatīto atstumtību. Savukārt 7.klases pusaudžiem būs iespēja atklāti runāt par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas jautājumiem.

Pusaudžiem 15-17 gadu vecumā no Stopiņu novada izglītības iestādēm tiks organizēta dienas nometne, kurā vairākas nodarbības paredzētas primārās profilakses pasākumi.

Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus Veselības dienas pasākumā.

Projekts sāksies 2017.gada maijā un turpināsies līdz 2019.gada decembrim.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

Jauniešu integrācija

No 2016.gada 20.septembra līdz 2018.gada 31. oktobrim Stopiņu novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda 100 % finansētu projektu “PROTI un DARI!”. Projekta Nr. 8.3.3.0./15/I/001.

Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.

Kopējais pieejamais finansējums EUR 32 848,20, kas paredzēts, lai  katram jaunietim izstrādātu individuālu programmu  un nodarbības.

Ar dažādām audzinošām un izglītojošām aktivitātēm tiek attīstīta mērķa grupas jauniešu motivācija, prasmes, kas veicina viņu iesaisti izglītības sistēmā vai stāšanos darbā,  tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos

Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Laikā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada aprīlim projektā iesaistīti četri novada jaunieši.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

“Palēciens pie Ulbrokas ezera”

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Stopiņu novada domes projekta iesniegumu 16-04-AL25-A019.2202-000001 “Stopiņu skeitparks “Palēciens pie Ulbrokas ezera””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  

Jauna moderna skeitparka būvniecības nepieciešamību Stopiņu novadā izvirza jaunieši, kuri aktīvi izmanto šobrīd nepiemēroto infrastruktūru. Pirms jaunā skeitparka projekta uzsākšanas notika tikšanās ar aktīvākajiem skeitparka lietotājiem. Jaunajam skeitparkam atvēlēta vieta pie Ulbrokas ezera, kas atrodas Stopiņu novada centrā un ir tāpēc ir pieejams visiem. Jau šobrīd daudzi vietējie novada iedzīvotāji pavada savu brīvo laiku pie Ulbrokas ezera gan makšķerējot, gan izbaudot dabu, gan pastaigājoties gar ezeru. Šeit izveidota trenažieru vieta, smilšu pludmales volejbola laukums, pastaigu taka.

Ar šā gada 23. novembra Lauku atbalsta dienesta lēmumu projekta “Palēciens pie Ulbrokas ezera” būvniecībai būs iespēja saņemt Eiropas fonda finansējumu EUR 13962.23 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi eiro un 23 eirocenti) apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Šobrīd notiek iedzīvotāju aptauja par skeitparka vīziju un gatavots tehniskā projekta iepirkums.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

Ceļu asfaltēšana Līču un Ulbrokas ciemos

Stopiņu novada pašvaldības projektā "Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos" plānota ielu asfaltēšana Līču ciemā (Dambja iela un Polderu iela) un Ulbrokas ciemā (Dauguļupes iela). Projektam piešķirtā Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda summa 1 273 782 EUR sastāda 85 % no projekta izmaksām ar vismaz 15 % pašvaldības līdzfinansējumu. 

Projekts īsteno Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķi Nr. 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām". 

Projektā iesaistīti novada 14 uzņēmumi, kas nodrošina projekta rezultatīvos rādītājus – jaunas darba vietas un privāto investīciju ieguldījumus vismaz 4 326 000 EUR apjomā.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

Ceļa pārbūve

Stopiņu novada pašvaldība piedalās Lauku attīstības programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Lai apgūtu piešķirto summu 390 000 EUR, pašvaldība ir noteikusi novada ceļu vērtēšanas kritērijus un organizējusi apspriedi ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par novada ceļu attīstības jautājumiem. Ceļu un ceļu posmu prioritāro secību nosaka atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā. 

Pēc iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem par prioritāru izvirzīts ceļš Lielkājas – Kalves un ceļa posms C21 – Grīvas, par ko viedokli izteica lielākais skaits novada iedzīvotāji un uzņēmēji.  

Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts “Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 – Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve”, ko vērtē būvvalde. 

Plānots ceļa pārbūves darbus veikt 2017.gadā.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī.)

 

 

Atpakaļ