2 item(s)

$79.00

Aktīvie projekti 2017, 2018

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonds ir apstiprinājis sešu novadu pašvaldību sadarbības projektu par godu Latvijas simtgadei

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) ir apstiprinājusi  sešu novadu pašvaldību sadarbības projektu “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” 

Projekts paredz, ka sešu novadu pašvaldības – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma, Salaspils un Stopiņu novada pašvaldība – izstrādās velomaršrutu par godu Latvijas simtgadei un īstenos dažādas aktivitātes iedzīvotāju vides izglītošanā, tādā veidā popularizējot gan vietējā, gan noslēgumā nacionālā mērogā izcilos Lejasdaugavas novadu dabas un kultūrvēsturiskos objektus Ogres upes ielejā, Daugavas labajā krastā un Mazās Juglas krastos.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts vienots velo maršruts, kas apvienos visus novadus, uzstādītas velomaršruta marķējuma zīmes, uzstādītas kulturvesturisko un dabas objektu marķējuma zīmes, rīkotas talkas novadu teritorijās, kā arī velobraucieni, lekcijas, plenērs un laivu brauciens. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada 16.novembra līdz 2018.gada 30.jūnijam. LVAFA piešķirtais finansējums – Eiro 40 000,00, kas sastāda 77% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Pārējos 23% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām sastāda visu pašvaldību līdzfinansējumi.

Aicinām sekot līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un aktīvi tajās piedalīties! 

Ingrīda Birzniece-Ezera, 
Stopiņu novada domes projektu vadītāja


Materiāls tapis ar Latvijas vides
aizsardzības fonda atbalstu
(07.02.2018.)

 

Stopiņu novadā vispārizglītojošās skolas uzsāk darbību  ESF 8.3. 2.2. projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Ar 2017.gada 1.oktobri Stopiņu novada vispārizglītojošās skolas uzsāk darbību Eiropas Socialā fonda izglītības projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Šī projekta ietvaros 2017./2018.mācību gadā un  2018./2019.mācību gadā divās Stopiņu novada skolās tiks veikti pasākumi individuālo kompetenču uzlabošanai gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan izglītojamajiem ar vidējiem un augstiem mācību  sasniegumiem stundās un nodarbībās individualizētam mācību atbalstam pēc stundām, kā arī nodrošināti ārpusstundu pasākumi .

Projekta mērķis - ilgtspējīgas un mērķtiecīgas individuālās pieejas veidošana vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot ilgtermiņā izglītības pakalpojuma daudzveidību un piemērotību izglītojamā vajadzībām un iespējām.

Šī projekta laikā no 2017.līdz 2020. gadam visā Latvijas teritorijā iecerēts 271 vispārējās izglītības iestādēs izstrādāt un ieviest individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - jaunas mācību pieejas formas (individualizētās nodarbības, nodarbību ciklus, mācību vizītes u.c.), kā arī nodrošināt alternatīvus neformālās izglītības pasākumus (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā u.c.), turklāt šīm skolām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.

Stopiņu novadā  šajā projektā piedalās Ulbrokas vidusskola un Stopiņu pamatskola. Ulbrokas vidusskolā plānoti pasākumi skolēnu ar mācīšanās grūtībām integrēšanai klasē. Lai to nodrošinātu, skolā papildus no projekta līdzekļiem, tiks algoti pedagoga palīgi 5.-9.klašu  izglītojamajiem, tiks piedāvāts Brain Gym nodarbību cikls,  notiks  dažādi pasākumi STEM jomas sasniegumu paaugstināšanai – rīkots mācību cikls “ Mazajiem dabas pētniekiem “ un 7.-12.klasēm -mācību cikls “Dabas ekspertiem”, tiks organizēts konkurss jaunajiem matemātiķiem un skolā darbosies līdz šim nebijuši interešu izglītības pulciņi -multimediju un 3D  modelēšanas pulciņš, robotikas pulciņš,  tāpat paredzēts atbalsts un pasākumi valodu, sporta un multidisciplinārajās jomās. Stopiņu pamatskolā plānotas un oktobrī jau uzsāktas radošās darbnīcas, konkursi, projekti valodu jomā 4.-5. klasēm, individualizētas nodarbības latviešu valodas apmācībai 3.-6.klasēm. Ļoti svarīgs STEM izglītības saturā pamatskolā būs nodarbību cikls fizikā, kurš tiks piedāvāts 6.-9.klasēm. Abu skolu pedagogi projekta ietvaros piedalīsies pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” risina Latvijas izglītības sistēmai būtiskas pārmaiņas laikā, kad notiek gan izglītības satura izmaiņas (kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrāde), gan skolu tīkla optimizācija un vienlaikus ir aktualizēts jautājums par pedagoga lomu un vietu šajā sistēmā. Katrai no šīm pārmaiņām ir būtiska loma, lai vispārējo izglītību padarītu katram izglītojamajam pieejamu.

(30.10.2017.)

 

ESF projekts “Kompetenču pieeja izglītībā” 8.3.1.1/16/I/002

Projekta mērķis:
Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Īstenošanas laiks: 2016.gada 17.oktobris – 2021.gada 16.oktobris. Finansējuma saņēmējs šajā projektā ir Valsts izglītības satura centrs, kurš organizē seminārus pilotskolām, izglītības iestāžu vadības grupām, aicina darbā ekspertus visās izglītības pakāpēs, kuri pilnveido mācību saturu, rosinot mainīt mācīšanās pieeju, skolēnu sasniegumu vērtēšanu.

VISC ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā. Stopiņu novadā dalībai projektā tika apstiprinātas Upesleju internātpamatskola- rehabilitācijas centrs un pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”. Gandarījums, ka mūsu izglītības iestādes būs pirmās, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Vairāk informācijas par projektā  ietvaros izstrādāto jauno izglītības saturu vietnē www.skola2030.lv.

(30.10.2017.)

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

No  2017.gada 1.septembra projektā  kā izmēģinājumskola piedalās Stopiņu novada Ulbrokas vidusskola. No projekta līdzekļiem tiek finansēts pedagogs- karjeras konsultants, kurš izstrādā  karjeras atbaksta pasākumu plānu šim mācību gadam un saskaņā ar šo plānu ESF piešķirto finansējumu var izmantot dažādu, ar nākamo profesiju un karjeras izvēli saistīto, pasākumu organizēšanai  skolā, atsevišķos pasākumos piesaistot arī Stopiņu pamatskolas 7.-9.klašu audzēkņus. 2017./2018.mācību gadā izglītojamajiem paredzēti interesanti karjeras atbalsta pasākumi: “Kādas profesijas nepieciešamas ražošanas uzņēmumā?”,” Es un mana karjera”, “Vide un tai  nepieciešamās profesijas”  “Profesiju daudzveidība Latvijā” un citi Tāpat par projekta līdzekļiem plānots izglītības izstādes  “Skola 2018” apmeklējums  9.-12. klašu  audzēkņiem.

Šo projektu, pamatojoties uz dibinātājpašvaldību deleģējumu, administrē Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

(30.10.2017.)

 

Veselības veicināšanas projekts

2017. gada 30. martā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja projektu 9.2.4.2/16/I/014 “Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”, kura mērķis ir veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu paplašināšana novada iedzīvotājiem.

Projekta finansējums 108381 EUR apmērā ir 100% no Eiropas fonda. Tas paredz daudzveidīgu veselības veicināšanas un slimību primārās profilakses programmu, tai skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības, kā nūjošana, baseina apmeklējums, vingrošana, u.c.

Projektā iesaistīti dažāda vecuma iedzīvotāji, īpaša vērība tiks pievērsta personām ar trūcīgo un maznodrošināto statusu, novada senioriem un jaunām māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam. Jaunām māmiņām būs iespēja pieteikties uz speciālām fizioterapijas grupu nodarbībām un uztura speciālista konsultācijām. 

Bērniem 6 gadu vecumā un 4.klasē tiks sniegta informācija par dažādiem veselīga uztura aspektiem. 2.klases skolēni uzzinās risinājumus problēmām kas parasti ir aktuālas viņu vecumā (garīgās/emocionālās veselības jautājumi, informācija par pozitīvām, draudzīgām, iecietīgām un cieņas pilnām savstarpējām attiecībām un uzvedību). 4.klases skolēniem paredzētas nodarbības par viņu vecumā bieži izplatīto atstumtību. Savukārt 7.klases pusaudžiem būs iespēja atklāti runāt par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas jautājumiem.

Pusaudžiem 15-17 gadu vecumā no Stopiņu novada izglītības iestādēm tiks organizēta dienas nometne, kurā vairākas nodarbības paredzētas primārās profilakses pasākumi.

Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus Veselības dienas pasākumā.

Projekts sāksies 2017.gada maijā un turpināsies līdz 2019.gada decembrim.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

Jauniešu integrācija

No 2016.gada 20.septembra līdz 2018.gada 31. oktobrim Stopiņu novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda 100 % finansētu projektu “PROTI un DARI!”. Projekta Nr. 8.3.3.0./15/I/001.

Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.

Kopējais pieejamais finansējums EUR 32 848,20, kas paredzēts, lai  katram jaunietim izstrādātu individuālu programmu  un nodarbības.

Ar dažādām audzinošām un izglītojošām aktivitātēm tiek attīstīta mērķa grupas jauniešu motivācija, prasmes, kas veicina viņu iesaisti izglītības sistēmā vai stāšanos darbā,  tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos

Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Laikā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada aprīlim projektā iesaistīti četri novada jaunieši.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

“Palēciens pie Ulbrokas ezera”

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Stopiņu novada domes projekta iesniegumu 16-04-AL25-A019.2202-000001 “Stopiņu skeitparks “Palēciens pie Ulbrokas ezera””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  

Jauna moderna skeitparka būvniecības nepieciešamību Stopiņu novadā izvirza jaunieši, kuri aktīvi izmanto šobrīd nepiemēroto infrastruktūru. Pirms jaunā skeitparka projekta uzsākšanas notika tikšanās ar aktīvākajiem skeitparka lietotājiem. Jaunajam skeitparkam atvēlēta vieta pie Ulbrokas ezera, kas atrodas Stopiņu novada centrā un ir tāpēc ir pieejams visiem. Jau šobrīd daudzi vietējie novada iedzīvotāji pavada savu brīvo laiku pie Ulbrokas ezera gan makšķerējot, gan izbaudot dabu, gan pastaigājoties gar ezeru. Šeit izveidota trenažieru vieta, smilšu pludmales volejbola laukums, pastaigu taka.

Ar šā gada 23. novembra Lauku atbalsta dienesta lēmumu projekta “Palēciens pie Ulbrokas ezera” būvniecībai būs iespēja saņemt Eiropas fonda finansējumu EUR 13962.23 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi eiro un 23 eirocenti) apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Šobrīd notiek iedzīvotāju aptauja par skeitparka vīziju un gatavots tehniskā projekta iepirkums.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

Ceļu asfaltēšana Līču un Ulbrokas ciemos

Stopiņu novada pašvaldības projektā "Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos" plānota ielu asfaltēšana Līču ciemā (Dambja iela un Polderu iela) un Ulbrokas ciemā (Dauguļupes iela). Projektam piešķirtā Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda summa 1 273 782 EUR sastāda 85 % no projekta izmaksām ar vismaz 15 % pašvaldības līdzfinansējumu. 

Projekts īsteno Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķi Nr. 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām". 

Projektā iesaistīti novada 14 uzņēmumi, kas nodrošina projekta rezultatīvos rādītājus – jaunas darba vietas un privāto investīciju ieguldījumus vismaz 4 326 000 EUR apjomā.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

Ceļa pārbūve

Stopiņu novada pašvaldība piedalās Lauku attīstības programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Lai apgūtu piešķirto summu 390 000 EUR, pašvaldība ir noteikusi novada ceļu vērtēšanas kritērijus un organizējusi apspriedi ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par novada ceļu attīstības jautājumiem. Ceļu un ceļu posmu prioritāro secību nosaka atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā. 

Pēc iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem par prioritāru izvirzīts ceļš Lielkājas – Kalves un ceļa posms C21 – Grīvas, par ko viedokli izteica lielākais skaits novada iedzīvotāji un uzņēmēji.  

Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts “Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 – Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve”, ko vērtē būvvalde. 

Plānots ceļa pārbūves darbus veikt 2017.gadā.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī.)

 

 

Atpakaļ