2 item(s)

$79.00

Būvvaldes iesniegumu veidlapas

 

2014.gada 1.oktobrī stājās spējā jaunais Būvniecības likums, ar kuru tiek noteikts atšķirīgs būvniecības process:

· būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus.

· atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.

· būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

Atkarībā no būvniecības ieceres būvvalde pieņems lēmumu šādos termiņos:

1.1 mēneša laikā - būvatļaujas izdošana vai atteikums izdod būvatļauju;

2. 14 dienu laikā - būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi;

3.  7 dienu laikā - būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā vai atteikums izdarīt atzīmi.

Likums paredz, ka būvvalde atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi veiks 15 darba dienu laikā, savukārt par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – 5 darba dienu laikā.

Sīkāka informācija un dokumenti pieejami: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/jaunais_buvniecibas_likums/  

 

Veidlapas:

02.09.2014. MK Noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" veidlapas:

Būvniecības iesniegums 

Paskaidrojuma raksts 1.grupas ēku būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei 1.daļa 

Paskaidrojuma raksts 1.grupas ēku būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei 2.daļa 

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai 1.daļa 

Paskaidrojums raksts ēkas nojaukšanai 2.daļa

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves 

Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu) 1.daļa 

Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu) 2.daļa 

Ēkas fasādes apliecinājuma karte 1.daļa 

Ēkas fasādes apliecinājuma karte 2.daļa 

Iesniegums par atzīmes veikšanu 

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai 

Apliecinājumam par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai pievienojamo dokumentu saraksts, ja būvniecību veikusi JURIDISKA PERSONA (būvfirma).

Apliecinājumam par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai pievienojamo dokumentu saraksts, ja būvniecība veikta saviem spēkiem

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai 1.daļa 

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai 2.daļa 

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu 

 

MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" veidlapas:

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums 

Iesniegums par atzīmes veikšanu 

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai 

 

MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" veidlapas:

Būvniecības iesniegums 

Paskaidrojuma raksts (būves konservācijai) 1.daļa 

Paskaidrojuma raksts (būves konservācijai) 2.daļa 

Paskaidrojuma raksts (1.grupas būvei) 1.daļa 

Paskaidrojuma raksts (1.grupas būvei) 2.daļa 

Iesniegums par atzīmes veikšanu 

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu 

 

MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” veidlapas: 

Apliecinājuma karte 1. daļa

Apliecinājuma karte 2. daļa

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Būvniecības iesniegums

Paskaidrojuma raksts 1. daļa

Paskaidrojuma raksts 2. daļa

Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai 1. daļa

Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai 2. daļa

Iesniegums par atzīmes veikšanu

 

MK noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" veidlapas:

Apliecinājuma karte 1.daļa 

Apliecinājuma karte 2.daļa 

Būvniecības ieceres iesniegums 

Paskaidrojuma raksts 1.daļa 

Paskaidrojuma raksts 2.daļa 

Iesniegums par atzīmes veikšanu 

Paziņojums par būvniecību 

 

MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” veidlapas:

Būvniecības iesniegums 

Paskaidrojuma raksts 1.daļa 

Paskaidrojuma raksts 2.daļa 

Apliecinājuma karte 

Apliecinājums par būves vai tās daļu gatavību ekspluatācijai 

Iesniegums par atzīmes veikšanu 

 

Citi:

Iesniegums būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai

Iesniegums par jaunbūvi

Iesniegums par būves neesību

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes gabala sadalīšanai

Iesniegums detālplānojuma izstrādei

Iesniegums koku ciršanai ārpus meža 

Iesniegums par reklāmas vai izkārtnes izvietošanu 

Informācija vizuālās informācijas pasei 

Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu 

Iesniegums izmaiņu projekta saskaņošanai 

Iesniegums par kopiju izsniegšanu no Būvvaldes arhīva 

Iesniegums par meža zemes atmežošanu būvniecības veikšanai

Iesniegums būvvaldei brīvā formā

 

Atpakaļ