2 item(s)

$79.00

Izsoles rezultāti

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2017.gada 6. decembra domes sēdē apstiprināja 2017. gada 24. novembra izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību 14,44 ha, kadastra Nr. 8096 002 0133.  Pirkuma līguma slēgšanas tiesības ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūlija būmaņi”, reģistrācijas nr. 40203072304, adrese : Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads par augstāko nosolīto summu EUR 2 205 000,00 (divi miljoni divi simti pieci tūkstoši euro un 00 centi). 

Stopiņu novada domes Izsoles komisija

(07.12.2017.)

 

Zemesgabala daļu “Jaunais karjers” , Saurieši, Stopiņu  novads, nomas tiesību izsoles rezultāti

Atklātas mutiskas pirmreizējas izsoles rezultātā zemesgabala daļas ar platību 453600 m2, (kadastra apzīmējums 8096 008 0282) un zemes gabala ar platību 76400 m2 (kadastra apzīmējums 8096 008 0436) JAUNAIS KARJERS, Sauriešos, zemes nomas tiesības ieguva biedrība “MX Stopiņu”, reģistrācijas numurs 40008229472, par summu 2400,00 EUR gadā.

Stopiņu novada domes Izsoles komisija

(09.02.2017.)

Atpakaļ