2 item(s)

$79.00

Izsoles

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atkārtotā atklātā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Getliņi-2”', reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas, par piederošās kustamās mantas vērtību ‘47776,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Reģistrācijas maksa 30,00 EUR, nodrošinājuma maksa 10 % no nosacītās cenas.

Izsole notiks 2017.gada 21. aprīlī plkst. 11:00 Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski - IZSOLES NOTEIKUMI, vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095, 29128420.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes (reģistrācijas Nr.90000067986, AS “Seb banka” kontā LV79UNLA0033300130908).

(27.03.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktām cenām - 32 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) = 312,00 EUR, kas atrodas Institūta ielā, Ulbrokā, pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro.

Izsole notiks 2017. gada 21. martā plkst. 11:00 Stopiņu novada  domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

Pirkšanas piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē saskaņā ar Izsoles noteikumiem. 

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095 vai 29128420.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562

(03.03.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktām cenām - 32 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) x 15,00 EUR= 480,00 EUR, kas atrodas Institūta ielā, Ulbrokā.

Pirkšanas piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē saskaņā ar Izsoles noteikumiem. 

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru 67910095 pa tālruni 29128420.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: IZSOLES NOTEIKUMI vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 
Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562

Izsole notiks 2017.gada 22. februārī plkst. 11:00 Stopiņu novada  domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

(02.02.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Getliņi-2”', reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas, par piederošās kustamās mantas vērtību 59720,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iemaksā Stopiņu novada domei nodrošinājumu 10 % no nosacītās cenas.
Izsole notiks 2017.gada 1. martā plkst. 11.00 Stopiņu novada domē, pēc adreses Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095 vai 29128420.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopini.lv vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 
Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000067986, AS “Seb banka” konta nr. LV79UNLA0033300130908.

Izsoles noteikumi.

Vērtējums.

(31.01.2017.)

 

Stopiņu novada dome rīko daļas no zemesgabala - JAUNAIS KARJERS, Sauriešos, nomas tiesību izsoli

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Stopiņu novada Domes Izsoles komisija.

Nomas tiesību izsoles veids

Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli.

Nomas objekts

“Jaunais karjers” , Saurieši, Stopiņu  novads, LV- 2118, kadastra Nr. 8096 008 0282 .

Zemesgabala daļa ar platību 453600 m2, (kadastra apzīmējums 8096 008 0282) un zemes gabals ar platību 76400 m2 (kadastra apzīmējums 8096 008 0436) izmantošanas mērķis- teritorijas sakārtošana un multifunkcionālas atpūtas zonas ierīkošana, kas atbilst Stopiņu  novada teritorijas plānojumā noteiktajā atļautajai izmantošanai, kas atbilst Stopiņu  novada teritorijas plānojumā noteiktajā atļautajai izmantošanai.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

12 (divpadsmit) gadi.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

2350,00 euro gadā.

Izsoles solis 50,00 euro

Zemes nomas maksa

Papildus objekta nomas maksai, maksājams pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un nekustamā īpašuma nodoklis.

Īpašie nosacījumi

Nomniekam līdz 2018. gada 1. martam ir jāsaskaņo un jāapstiprina piebraucamā ceļa tehniskais projekts

saskaņā ar izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā.

Nomniekam līdz 2019.gada 1. decembrim ir jāuzbūvē piebraucamais ceļš saskaņā ar tehnisko projektu.

Izsoles norises vieta un laiks

2017. gada 2. februārī plkst.11.00,  Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu  novadā.

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Pēc informācijas publicēšanas dienas Stopiņu  novada pašvaldības mājas lapā www. stopini.lv līdz 01. 02.2017., saskaņojot to ar Vitu Paulāni pa tālruni 67910771.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Stopiņu novada domes Juridiskajā daļā, Institūta iela 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā, līdz 01.02.2017. plkst.16.00.

Dalības maksa

Dalības maksa par piedalīšanos izsolē 15,00   euro un PVN 21% .

Izsoles noteikumi

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

Pieteikums izsolei.

(29.12.2016.)

**************************************************

2017. gada 2. februārī plkst. 11:30 Stopiņu novada dome, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus, starpgabalus:

- Zemes starpgabals 301 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8096 002 1430, “Starpgabals pie Jasmīnu ielas 11”, Dreiliņos, izsoles sākumcena - EUR 1400,00. Ja mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka, kura īpašumā esošais nekustamais īpašums pieguļ zemes starpgabalam ”Starpgabals pie Jasmīnu ielas 11”, izsole netiks rīkota, un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai par nosacīto cenu, vairāku pretendentu gadījumā tiks rīkota izsole starp šīm personām. Izsoles noteikumi.

- Zemes starpgabals 5599 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8096 007 035, “Starpgabals pie Granīta ielas 19A”, Rumbulā, izsoles sākumcena - EUR 32800,00. Ja mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka, kura īpašumā esošais nekustamais īpašums pieguļ zemes starpgabalam ”Starpgabals pie Granīta ielas 19a”, izsole netiks rīkota, un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai par nosacīto cenu, vairāku pretendentu gadījumā tiks rīkota izsole starp šīm personām. Izsoles noteikumi.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei Stopiņu novada domes 4.kabinetā darba laikā no paziņojuma publicēšanas līdz 2017. gada 1. februārim plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes (reģistrācijas Nr.90000067986, AS “SEB banka” kontā LV79UNLA0033300130908).

Tālr. uzziņām par objekta apskati - 67910546; par dokumentāciju - 67910562.

(09.12.2016.)

 

Atpakaļ