2 item(s)

$79.00

  • Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Vispārīgās informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Vispārīgās informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

 

Par pakalpojumu

Vispārīgās informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

E-pasts: novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas.

Juridiskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Veidlapa: Iesniegums pašvaldībai.

Maksa

Nav.

Normatīvie akti

Fizisko personu datu aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042

Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601

Personu apliecinošu dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484

28.06.2005. MK noteikumi nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” http://likumi.lv/doc.php?id=111613

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 diena

10 dienas - ja informācijas pieprasījums saņemts elektroniski

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada domes sekretariāts, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 67910518, e-pasts: novada.dome@stopini.lv

Atpakaļ