2 item(s)

$79.00

Pašvaldības pakalpojumi

 

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

IESNIEGUMU VEIDLAPAS PAŠVALDĪBAI

PAKALPOJUMI:

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana Stopiņu novada domē

Konsultāciju un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Bērna piedzimšanas pabalsts

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Apbedīšanas pabalsta pieprasīšana

Atļauju un licenču izsniegšana

Izglītības jautājumi

Pašvaldības atbalsta saņemšana mūzikā, mākslā, zinātnē un citās jomās

Pašvaldības atbalsta saņemšana sportā

Nekustamā īpašuma nodoklis, atvieglojumu piešķiršana 

Zemes ierīcība, izmantošana, noma

Dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana

Arhīva informācijas izsniegšana

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI

Dzīvesvietas deklarēšana

Izziņas saņemšana par aktuālo deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu

Miršanas fakta reģistrācija

 

SOCIĀLĀ DIENESTA PAKALPOJUMI

Maznodrošinātas ģimenes (persona) statusa piešķiršana

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Dzīvokļa pabalsts

Pārējie sociālie pakalpojumi un sociālās palīdzības saņemšana

 

BŪVVALDES PAKALPOJUMI

IESNIEGUMU VEIDLAPAS BŪVVALDEI

Ēku būvniecības process.  Būvniecības ieceres akcepts vai būvatļaujas izsniegšana

Reklāmas saskaņošana

Izziņa jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā

Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

 

BIBLIOTĒKU pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās)

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās) /VIEGLI LASĀMS!/

 

PA "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi

PA "Stopiņu ambulance" sniegtie pakalpojumi

 

Atpakaļ