• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

 

Pakalpojuma nosaukums:

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Pakalpojuma apraksts:

Ja esat krīzes situācijā nonākusi ģimene (persona), Jūs varat saņemt materiālu atbalstu. Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

Saņēmēji:

Fiziskas personas

Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai novērtēta materiālā situācija (ienākumi un īpašumu) un kura atzīta par trūcīgu.

Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

Pabalstu var samazināt vai neizmaksāt, ja persona nepilda līdzdarbības pienākumus, par kuriem panākta vienošanās ar sociālā darba speciālistu.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana:

Klātiene: Stopiņu novada Sociālais dienests,  Institūta ielā 1a, Ulbroka

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

 

Personu apliecinošs dokuments

Iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam

Pakalpojuma maksa:

Nav

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

30 darba dienas

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne retāk kā ik pēc trim mēnešiem sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar personu un viņas pilngadīgajiem ģimenes locekļiem novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas un pieņem lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

Administratīvais process:

Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par GMI pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta:

Stopiņu novada domes Sociālais dienests

Tālr. 67910792
e-pasts:  sociala.nodala@stopini.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdiena   11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena   9:00-13:00 / 14:00-18:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību

Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni

Stopiņu novada domes saistošie noteikumi „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Stopiņu novadā”

Atpakaļ