Maznodrošinātas ģimenes (persona) statusa piešķiršana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Maznodrošinātas ģimenes (persona) statusa piešķiršana

Pakalpojuma apraksts:

Jums ir iespēja iesniegt pieteikumu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Maznodrošinātā statuss dod tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, t.sk. dzīvokļa pabalstu, kā arī valsts un pašvaldības noteiktos sociālos pakalpojumus un  atvieglojumus.

Saņēmēji:

Fiziskas personas

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto ienākumu līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgā ienākumu līmeni (128,06 euro).

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana:

Klātiene: Stopiņu novada Sociālais dienests,  Institūta ielā 1a, Ulbroka

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

 

Personu apliecinošs dokuments

Iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam

Pakalpojuma maksa:

Nav

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

30 darba dienas

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

Administratīvais process:

Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas (ģimenes) personas statusam var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta:

Stopiņu novada domes Sociālais dienests

Tālr. 67910792
e-pasts:  sociala.nodala@stopini.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdiena   11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena   9:00-13:00 / 14:00-18:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Stopiņu novada domes saistošie noteikumi “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Stopiņu novadā”

Atpakaļ