2 item(s)

$79.00

Iesniegumu iesniegšana Stopiņu novada domē

 

Par pakalpojumu

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana Stopiņu novada domē.

Pakalpojuma saņemšana

klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

e-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)

elektroniski - https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3449.s2243.t547/ProcesaApraksts

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas.

Juridiskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Fiziskām personām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Juridiskām personām - pilnvara un personu apliecinošs dokuments.

Veidlapa: Iesniegums pašvaldībai.

Pielikumā pievieno iesniegumā norādīto prasību pamatojuma dokumentus, ja tādi nepieciešami.

Maksa

Nav.

Normatīvie akti

Iesniegumu likums http://likumi.lv/doc.php?id=164501

Fizisko personu datu aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042

Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601

Personu apliecinošu dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484

Elektronisko dokumentu likums http://likumi.lv/ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-likums

28.06.2005. MK noteikumi nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” http://likumi.lv/doc.php?id=111613

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

15 dienu laikā, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde.

30 dienu laikā, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada domes sekretariāts, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 67910518, e-pasts: novada.dome@stopini.lv

Atpakaļ