2 item(s)

$79.00

Dzīvesvietas deklarēšana

 

Par pakalpojumu

Pašvaldība reģistrē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu attiecīgajā administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas dzīvesvietu un izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Pakalpojuma saņemšana

 • klātienē – Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 14, 2.stāvā, Ulbrokā;
 • e-pakalpojums portālā latvija.lv  - bez maksas pieejams portālā www.latvija.lv, pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts 

Norādītajos datumos, laulību ceremoniju plānotajā laikā Dzimtsarakstu nodaļā netiek sniegti dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumi. Dzīvesvietas deklarēšanai aicinām izmantot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

 • Pase
  • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu. No valsts nodevas atbrīvotas: politiski represētās personas, reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu, invalīdi,  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, personas, kuras deklarē elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Veidlapas:

Dzīvesvietas deklarācija 

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Maksa

Maksas pakalpojums - veicot dzīvesvietas deklarēšanu klātienē - 4,27 eiro.

Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

 • politiski represētās personas
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdi
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā

Normatīvie akti

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

MK noteikumi Nr. 1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"

MK noteikumi Nr. 720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”

MK noteikumi Nr. 322 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"

Personu apliecinošu dokumentu likums

Iedzīvotāju reģistra likums

Fizisko personu datu aizsardzības likums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt tūlīt, tad 7 dienu laikā.

Kontaktinformācija:

Tālr.: 67910564, 27757381
e-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Pirmdiena   11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena   9:00-13:00 / 14:00-18:00 

Pārējā laikā saskaņot telefoniski pa tālruni 27757381.

Atpakaļ