Navigācija

Katrs sapratējs rakstniekam ir dārgs

 

Literāri tematiska izstāde “Katrs sapratējs rakstniekam ir dārgs...”

Rakstniecei, īso prozu autorei Zentai Mauriņai  - 120
15.12.1897 – 25.04.1978

 

1. Mauriņa, Zenta, 1897-1978.  Dzīves vilcienā : romāns trijās daļās / Zenta Mauriņa ; aut. priekšv. - Rīga : Liesma, 1992. - 443, [2] lpp.
ISBN 5410009878.
Latviešu literatūra.

2. Mauriņa, Zenta, 1897-1978.  Esejas : [izlase] / Zenta Mauriņa ; sakārt., red. un iev. aut. Inese Auziņa ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006] (Poligrāfists). - 118, [2] lpp. ; 21 cm. - Latviešu literatūrā Z. Mauriņas (1897-1978) vārds pirmām kārtām saistāms ar esejas žanru. Rakstniecei piemīt spēja par visu runāt viegli, eleganti, rotaļīgi un saprotami. Viņa saskata dažādu tautu kultūrās vienreizējo, īpatno un meklē līdzīgo. Esejas apliecina dzīves skaistumu un augstus ētiskos ideālus, kā arī ļauj ielūkoties dažādu pasaules dižgaru dzīves un mākslas interpretācijās.
Saturs: Liepu lapu laipa ; Pavasara dvēsele ; Klusuma burvis - Kārlis Skalbe ; Latviešu ikdienība un humors - Jānis Jaunsudrabiņš ; Montēņs - esejas dižmeistars un līdzsvarotās dzīves piepildītājs ; Renesanse un mēs ; Fragmenti no grāmatas "Dante tagadnes cilvēka skatījumā" ; Gēte un fon Šteina kundze ; Pērs Gints un Solveiga ; Bezgalības alcējs : [Šarls Bodlērs].
ISBN 9984377237.
Latviešu esejas.

3. Mauriņa, Zenta.  Frančeska : Bērza tāss : romāns / Zenta Mauriņa ; māksl. Z.Zuze. - Rīga : Kontinents, 1993. - 379, [2] lpp. - (Vakara romāns).
ISBN 5862960104.
Latviešu literatūra.

4. Mauriņa, Zenta, 1897-1978.  Septiņi viesi : vienas nedēļas stāsts / Zenta Mauriņa ; red. Indra Ozoliņa ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Daugava, 2006. - 189, [3] lpp. ; 20 cm. - Z. Mauriņa (1897-1978) esejās dāvā lasītājam niecīgu sauju no tām dienām, kas viņai bijušas lemtas, dalās dažu cilvēku likteņa gaitās, pārdomā neatminamās zīmes, kas atmirdz te gaišākās, te tumšākās krāsās, ielūkojas aizejošo notikumu sakarībās un ačgārnībās. Grāmatā rakstniece apstājas pie tiem cilvēkiem, kuri vienas nedēļas laikā virinājuši viņas durvis. Par viņu likteni, lai spriež lasītājs.
Saturs: Tēva acis ; Divas māsas ; Kukažiņa nemirst ; Melnās sievietes stāsts ; Noziedzniece ; Novītusi orhideja ; Pāters Benedikts.
ISBN 9984741893.
Latviešu literatūra. Latviešu esejas.

5. Mauriņa, Zenta, 1897-1978.  Trīs brāļi : [romāns] / Zenta Mauriņa. - [Rīga] : Apgāds Daugava SIA, [2011] (Latgales druka). - 335 lpp.
ISBN 9789984410500.
Latviešu literatūra. Latviešu romāni.

6. Mauriņa, Zenta, 1897-1978.  Uzdrīkstēšanās : izlase, 1929-1944 / Zenta Mauriņa ; sast. un priekšv. aut. Ingrīda Sokolova ; koment. aut. Edgars Mucenieks. - Rīga : Liesma, 1990. - 333, [2] lpp., [4] lp. fotoil., [1] lp. ģīm. - Bibliogr.: 321.lpp. . - Pers. rād.: 322.-[334.] lpp.
ISBN 5410000099.
Latviešu literatūra.

7. Mauriņa, Zenta, 1897-1978.  Zemes dziesma : esejas / Zenta Mauriņa ; māksl. Vilis Didrihsons. - Rīga : Preses nams, 1994. - 179, [4] lpp.
ISBN 9984000389.
Latviešu esejas. Latviešu literatūra.

8. Mīlas pāri Zentas Mauriņas redzējumā / sakārt. un apceres aut. Ingrīda Sokolova. - Rīga : Avots, 1992. - 206, [2] lpp. - Īsas biogr. uzziņas: 206.-[207.] lpp.
ISBN 5401007914.
Latviešu literatūra. Esejas.

*****

9. Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā / [sastādītājas Ausma Cimdiņa, Laura Kalinka]. - Rīga : Drukātava, 2007. - 345 lpp. : portr. ; 20 cm. - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu, angļu un vācu val.
ISBN 9789984798387.
Latviešu trimdas literatūra - Ārvalstis. Rakstnieces. Kultūras sakari.
Valsts Kultūrkapitāla fonds 2008.

10. Zenta Mauriņa un viņas mīļie, tuvie... / Biogrāfija fotogrāfijās ; sast. un koment. Ingrīda Sokolova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 111 lpp. : il., krās. il.
ISBN 998404887X.
Rakstnieces. Biogrāfijas.

11. Zenta Mauriņa vēstulēs un atmiņās / sast., iev. un koment. rakst. Ingrīda Sokolova. - Rīga : Preses nams, 1997. - 289, [4] lpp.
ISBN 9984001822.
Literatūrzinātne, latviešu - Pētniecība. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

*****

12. Cimdiņa, Ausma.  Gēte un Rainis Zentas Mauriņas ceļā uz pasaules literatūru / Ausma Cimdiņa //  Cimdiņa, Ausma, 1950-.  Dzīve tekstā : raksti par literatūru / Ausma Cimdiņa ; red. Antra Lezdiņa ; māksl. Ilgonis Riņķis. - Rīga : Atēna, 2006 (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 214, [1] lpp. ; 23 cm. - Rād.: 208.-[215.] lpp.
ISBN 9984341895.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Literatūrzinātne, latviešu - Pētniecība.
43.-[52.] lpp.

13. Cimdiņa, Ausma. Pirmie spilgtākie esejisti / Ausma Cimdiņa // Cimdiņa, Ausma, 1950-.  Teksts un klātbūtne / Ausma Cimdiņa ; māksl. M.Krūklis ; aut. priekšv. - Rīga : Jumava, 2000. - 343, [1] lpp. : il. - Pers. rād.: 338.-[344.] lpp. - Kopsav. angļu val.
ISBN 9984052680.
Latviešu literatūra. Literatūrzinātne, latviešu - Pētniecība.
26.-[61.] lpp.

14. Gaižūns, Silvestrs. Ceļa metafora Zentas Mauriņas autobiogrāfiskajā triloģijā. Dažas paralēles ar baltu rakstnieču autobiogrāfijām / Silvestrs Gaižūns // Dzimums, literārā konvencija un jaunrade : no baroka līdz postmodernismam : rakstu krājums = Gender, literary convention, creativity : from baroque to postmodernism : proceedings / sastādītāja, galvenā redaktore un ievada autore Ausma Cimdiņa ; redakcijas kolēģija: Ausma Cimdiņa, Māra Grudule, Silvestrs Gaižūns, Ann Katherine Isaacs, Benedikts Kalnačs, Ieva Kalniņa, Maija Kūle, Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Pāvels Štols ; zinātniskie recenzenti: Zaiga Ikere, Janīna Kursīte ; latviešu valodas tekstu redaktores: Sandra Liniņa, Ieva Zarāne ; ievadu tulkojusi Sarmīte Lietuviete ; vāka dizainu veidojusi  Ieva Tiltiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 346 lpp. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā ; saturs un ievads paralēli latviešu un angļu valodā ; rakstu kopsavilkumi angļu un latviešu valodā.
ISBN 9789934181108.
Autores. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Autores. Feminisms. Feministiskā teorija. Literatūra, jauno laiku - Vēsture un kritika - 20 gs. Sievietes - Dzīves veidošana.
155. – 159.lpp.

15. Kārkliņš, Valdemārs. Spārnotā sirds / Valdemārs Kārkliņš // Kārkliņš, Valdemārs, 1906-1964.  Mājupceļš : sarunas ar rakstniekiem trimdā / Valdemārs Kārkliņš ; sast., priekšv. un komentāru aut. Jānis Zālītis ; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Apgāds "Daugava", [2003]. - 425, [2] lpp. : il. - Personu rād.: 410.-[426.] lpp.
ISBN 9984741222.
Latviešu trimdas literatūra - Ārvalstis. Rakstnieki, latviešu.
[63.-74.] lpp.

16. Mauriņa Zenta //  Latvijas enciklopēdija : 5 sēj. / galv. red. Sigita Hirša ; fotogr. Rūta Kazāka ; Ilzes Neilandes il. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2007 (Rīga). - 1023 lpp. : il., ģīm., faks., tab., k. - Hronoloģija: 1008. - 1023. lpp.
4. sēj. Latv-Roja.
ISBN 9789984948249.
Enciklopēdijas un vārdnīcas.
352.lpp.

17. Mellis, Irene.  Trīsdesmit divi gadi kopā ar Zentu Mauriņu : [atmiņas] / Irene Mellis ; māksl. Kristaps Rekmanis. - [Rīga] : Daugava, 1997. - 285, [2] lpp.
ISBN 9984531619.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Literatūrzinātne, latviešu - Pētniecība.

18. Salceviča, Ilona.  Zenta Mauriņa / Ilona Salceviča // Salceviča, Ilona, 1940-.  Saucējs : apcere par Jāni Klīdzēju / Ilona Salceviča ; redaktore Ligita Bībere ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, 2012 (Dardedze Hologrāfija). - 287 lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - (Personība un daiļrade). - Bibliogr.: [211.]-[279.] lpp. un norādes parindēs. . - Personu rād.: [280.]-285. lpp. - Kopsav. angļu val.
ISBN 9789984879215.
Autori, latviešu - Biogrāfijas.
185.-186.lpp.

19. Sokolova, Ingrīda.  Albatross : veltījums Konstantīna Raudives simtgadei : monogrāfiska apcere / Ingrīda Sokolova. - Rīga : Antēra, 2009. - 170, [4] lpp. : fotogr.
ISBN 9789984719597.
Literatūrzinātne, latviešu. Biogrāfijas. Rakstnieki, latviešu.

20. Sokolova, Ingrīda.  Zenta Mauriņa : dzīves un daiļrades lappuses / Ingrīda Sokolova. - Rīga : Liesma, 1991. - 203, [2] lpp., [6] lp. fotoil. - Bibliogr.: 198.-[205.] lpp., norādes tekstā un parindēs.
ISBN 5410007204.

21. Zanders, Ojārs.  Grāmatas – tilti pāri laikam un telpai  : [par Zentas Mauriņas daiļradi ] / Ojārs Zanders //  Zanders, Ojārs, 1931-.  Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos : 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts / Ojārs Zanders ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2015 (Dardedze Hologrāfija). - 373, [1] lpp., [64] lpp. ielīmes : faks., il., portr. ; 25 cm. - Personu rādītājs: 355.-[374.] lpp.
ISBN 9789984879956.
Grāmatas.
334.-[337.] lpp.

22. Zeile, Pēteris. Balsts esībai un radīšanai / Pēteris Zeile //  Zeile, Pēteris, 1928-.  Konstantīns Raudive : monogrāfija / Pēteris Zeile ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Sandra Krēķe ; māksl. noform. Inese Siliniece. - Rīga : Jumava, 2009. - 223, [1] lpp., [16] lpp. il., ģīm. ; 25 cm. - Bibliogrāfija : 221.- 223. lpp. un rakstu beigās. - Grāmata ir P. Zeiles kultūrvēsturisks pētījums par rakstnieku, filozofu un parapsihologu K. Raudivi (1909-1974). Autors, aplūkojot K. Raudives mantojumu, galveno vērību velta filozofa un rakstnieka līdz šim mazāk analizētajiem agrīnajiem darbiem, kā arī pašiem būtiskākajiem jautājumiem viņa dzīvē un darbībā. Grāmatā ieraudzīsit pretrunīgo K. Raudives personību un atstāto mantojumu, kas apliecina viņa savdabo, visai kolorīto vietu latviešu kultūrvēstures ainavā.
ISBN 9789984387154.
Rakstnieki, latviešu - Biogrāfijas. Filozofi - Latvija - Biogrāfijas.
171.-186.lpp.

23. Zenta Mauriņa //  100 Latvijas personību / tekstu aut. un sast. Pēteris Apinis ; priekšv. aut. Viesturs Serdāns, Zane Kārkliņa ; zin. red. un iev. aut. Jānis Stradiņš ; red.: Valdis Veilands, Andrejs Senkāns, Ginta Poriete, Jānis Loja ; fotogr.: Pēteris Apinis, Roberts Auziņš, Gunārs Binde, Alfreds Amtmanis-Briedītis, Voldemārs Caune, Jānis Deinats, Lauris Filics, Eiženija Freimane, Atis Ieviņš, Gunārs Janaitis, Ferdinands Kajanders, E. Kamoliņš, Roberts Kaniņš, Zane Kārkliņa, Egons Kera, Boriss Koļesņikovs, Rihards Eduards Kraucs, Anda Krauze, Lūcija Kreicberga, Andris Krieviņš, Juris Krieviņš, Juris Krūmiņš, Osvalds Lange, Mārtiņš Lapiņš, Aivars Liepiņš, Intis Lūsis, A. Makarovs, Gints Mālderis, Ingmars Marics, Ojārs Martinsons, I. Mešlauks, Uldis Muzikants, J. Ore, J. Pilskalns, Imants Puriņš, Vilis Rīdzenieks, Jānis Rieksts, Indriķis Stūrmanis, Kārlis Šulcs, Anita Tukiša, Aivars Vegners, Jānis Vinters ; māksl. Guntars Sietiņš. - Rīga : Nacionālais apgāds ; a/s "Lauku Avīze", 2006 (a/s "Preses nams"). - 227 lpp. : il., ģīm., faks. ; 33 cm. - Bibliogr.: 214.-220. lpp. . - Personu rād.: 221.-227. lpp. - Grāmatā latviešu tautas un Latvijas vēstures gaita un sasniegumi 150 gadu garumā raksturoti nevis tradicionālā vēstures faktu izklāstā, bet gan caur spilgtākajām personībām, kuras pašreizējā Latvijas, latviešu sabiedrība (~ 7000 respondentu) ir atzinusi par autoritātēm dažādās sabiedriskās, kultūras, sporta un zinātnes jomās.
ISBN 9984262693.
Slavenības. Biogrāfijas.

*****

24. Berelis, Guntis. Zenta Mauriņa savām un citu acīm. Diena (12.01.1999). – (Kultūra) [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [Rīga] : Lursoft, Lursoft IT, 1997 – 2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://news.lv/Diena/1999/01/12/zenta-maurina-savam-un-citu-acim/print
Resurss skatīts 2017.gada 23.novembrī

25. Mauriņa Zenta // Letonika.lv [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos no tīmekļa lappuses. –  [Rīga] : Tilde, 2017. – Pieejas  veids: tīmeklis WWW.URL: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=1&q=Zenta Mauri%C5%86a&id=949942&&g=1
Resurss skatīts 2017.gada 23.novembrī

26. Mauriņa, Zenta. Vēstule draugiem tālumā. Latvija Amerikā. – Nr.54 (12.07.1952) / Zenta Mauriņa // Periodika.lv [Elektroniskais resurss] . – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Rīga “Latvijas Nacionālā bibliotēka, [b.g.]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pa|issue:/p_001_xlam1952n054|article:DIVL462|query:Zenta Mauriņa|issueType:P
Resurss skatīts 2017.gada 23.novembrī

 

Atpakaļ