2 item(s)

$79.00

 • Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Projekti
 • /
 • Biedrība - STOPIŅU SALASPILS PARTNERĪBA izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

Biedrība - STOPIŅU SALASPILS PARTNERĪBA izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

10/03/2017

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017. gada 10.aprīlis - 2017. gada 10. maijs

Sludinājuma kopsumma

257 157.86  EUR

Rīcība 1.1. – 91 472.15 EUR

Rīcība 1.2. - 10 000.00 EUR

Rīcība 1.3. - 50 000.00 EUR

Rīcība 1.4. - 2 000.00 EUR

Rīcība 2.1. - 83 685.71 EUR

Rīcība 2.2. - 20 000.00 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas-divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Rīcība 1.1.

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

1.1.- Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

Atbalsta apmērs

91 472.15 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 30 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. - Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu.

Piemēri:

 • Dažādi jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kas atrisina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu;
 • Ražošanas attīstība, it īpaši tādu, kas izmanto vietējos resursus;
 • Produkti, kas saglabā un popularizē vietējā teritorijā raksturīgās vērtības, tradīcijas, kultūras mantojumu;
 • Uzņēmējdarbības vidi veicinoši produkti un pakalpojumi, piemēram, finanšu pakalpojumi, konsultāciju centri, biznesa inkubatori u.tml.;
 • Sociālā uzņēmējdarbība;
 • Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas veicināšana un popularizēšana;
 • Tūrisma produkti un pakalpojumi, tajā skaitā naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu attīstība, gidi, u.tml.

 

Rīcība 1.2.

 

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

1.2. - Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

Apbalsta apmērs

10 000.00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 5 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.2. - lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādējādi sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu VRG darbības teritorijā.

Piemēri:

 • Attīstīti mazi vietējās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi, kas veicina pašpietiekamu teritoriju, un pastāv arī eksporta potenciāls;
 • Bioloģiskā lauksaimniecība un produktu pārstrāde;
 • Mājražošana, amatnieku tirdziņi.

 

Rīcība 1.3.

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

1.3. - Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana

Apbalsta apmērs

50 000.00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 25 000.00 EUR
 • 30 000 EUR (ierobežojums: uzņēmējdarbības infrastruktūrai līdz 70% no attiecināmo izmaksu summas)

Atbalsta intensitāte

70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.2. - lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3. - tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts vecināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību VRG teritorijā.

Piemēri:

 • Mājražotāju, amatnieku centri;
 • Degustāciju saimniecības un produktu tūrisms;
 • Vietējo ražotāju veikals vai tirgus, bioloģisku produktu plašāka pieejamība;
 • Sakārtoti tirgus laukumi un to aprīkojums, kas ir aktīvi un reāli strādā ikdienā;
 • Atbalsts vienotai koordinējošai institūcijai, kas veicinātu VRG teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp ārpus VRG teritorijas un eksportu;
 • Tūrisma maršrutu attīstīšana, kas nodrošinātu vietējās produkcijas patēriņu.

 

 

Rīcība 1.4.

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

1.4. - Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.

Apbalsta apmērs

2 000.00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 2 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.4. - darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, tādējādi sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.

Piemēri:

 • Darbinieku apmācības un sagatavošana darbam ar jaunām iekārtām, tehnoloģijām;
 • Uzņēmumu vadītāju prasmju un zināšanu veicināšana;
 • Jaunas darbinieku prasmes, kas veicina jaunu produktu izstrādi, attīstīšanu, pārdošanu, eksportu;
 • Darbinieku pārkvalifikācija.

 

Rīcība 2.1.

M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas:

2.1. - atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Apbalsta apmērs

83 685.71 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 30 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

90% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. - vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamību;

5.2.2. - sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu VRG teritorijā.

Piemēri:

 • Sakārtota un izveidota publiskā infrastruktūra (novada muzeju labiekārtošana, takas,  veloceļi, tilti, torņi, atpūtas zonas, instalācijas, slēpošanas trases utt.);
 • Ūdenstilpņu sakārtošana (Mazās Juglas pieejamība, Sauriešu ezers), ūdens ceļš Rīga – Doles sala;
 • Uzstādītas informatīvās zīmes, norādes, tūrisma maršruti, ūdenstūrisma maršruti;
 • Atjaunoti un izveidoti kultūras objekti, piešķirot jaunu pievienoto vērtību un jaunas izmantošanas iespējas (nogrimušo/zudušo māju Rīgas HES ietekmē “stounhange”);
 • Atjaunoti dabas un tūrisma objekti;
 • Jaunu rekreācijas vietu attīstība (brīvdabas estrāde).

 

Rīcība 2.2.

M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas:

2.2. - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Apbalsta apmērs

20 000.00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 10 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

90% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. - vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamību;

5.2.2. - sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei VRG teritorijā.

Piemēri:

 • Interešu izglītība dažādiem vecumiem – meistarklases (rokdarbi, tautiskie ēdieni, ainavas veidošana, kopšana), amatniecība, sports, mūzika, māksla u.c.;
 • Izveidota sportisko aktivitāšu infrastruktūra dažādām vecuma grupām;
 • Atbalsts biedrību un nodibinājumu darbībai, kas veicina aktīvās atpūtas un efektīvu brīvā laika pavadīšanu;
 • Pakalpojumu pieejamība sociāli mazaizsargātām personām.

Projekta vērtēšanas kritēriji

“Projektu atbilstība SVAA stratēģijai” un “Vispārīgie kritēriji” attiecas uz visām Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas Rīcībām 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un Vietas potenciāla attīstības iniciatīvasRīcībām 2.1., 2.2.

“Specifiskie kritēriji” izdalīti katrai rīcībai atsevišķi.

Nr.

p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

 1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts atbilsts SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG

darbības teritoriju

Atbilst

2

Projekta

iesniegums

kopumā

Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā

iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti)

0

 1. Vispārīgie kritēriji

2.1.

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

1

D1

Nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

0

2.2.

Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcība)

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcība)

1

Iesniegto projektu saraksts

Atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcība)

0

2.3.

Projekta sagatavotība un pamatojums

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

2

B5., B6.

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

1

Nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

0

2.4.

Projekta iesniedzēja kapacitāte

Projekta apraksts sniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāti) sasniegt projekta mērķi un rezultātus

1

B6.1.

Projekta apraksts nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāti) sasniegt projekta mērķi un rezultātus

0

2.5.

Skaidri definēta mērķauditorija un mērķis

Skaidri definēta mērķauditorija, tās lielums, un mērķis ir reāls, sasniedzams

2

B5., B6.

Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, nav identificēti tiešā labuma guvēji un neatbilst mērķis

0

2.6.

Projekta budžets

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

2

B5., B6., B8., B9, B10.

Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

2.7.

Projekts paredz sociāli

mazaizsargāto personu*  iesaisti

un/vai nodarbinātību

Projekts paredz sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību

1

B6., B15

Projektā nav paredzēta sociāli mazaizsargāto personu iesaiste un/vai nodarbinātība

0

2.8.

Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos

2

B13.

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

1

Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits:

14

 

* Sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, bezdarbnieki.

Rīcība 1.1. specifiskie kritēriji

Nr.

p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

 1. Specifiskie kritēriji

3.1.

Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu

Projekts paredz radīt jaunu produktu vai pakalpojumu

2

B5.

Projekts paredz attīstīt esošu produktu vai pakalpojumu

1

3.2.

Projekta darbības virziens

Projekts balstīts uz ražošanas attīstību

2

B5., B6., A.1.

Projekts balstīts uz pakalpojumu sniegšanu

1

3.3.

Vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

Projekta rezultātā tiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

1

B6., B15.

Projekta rezultātā netiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

0

3.4.

Projekta idejas novitāte

(jauninājums) VRG darbības teritorijā

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla

2

B3.

Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla

1

Projekta ideja nav oriģināla

0

3.5.

Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu

2

B2.

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību

1

Projektā nav paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu vai energoresursu taupību

0

3.6.

Projektā paredzēts radīt jaunas darbavietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam)

Radīs vismaz 2 jaunas darbavietas

3

B4., B6.1.

Radīs vismaz 1 jaunu darbavietu

2

Saglabās esošās darbavietas

1

Samazinās esošās darbavietas vai neradīs darbavietu, kas kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam

0

3.7.

Plānots kopprojekts

Projekts atbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)

1

A2.

Projekts neatbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits visiem kritērijiem (1+2+3) kopā

27

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

13

 

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu specifiskajos kritērijos. Labāk novērtētais projekts papildus kopvērtējumam iegūs 0.1 punktu.

Rīcības 1.2.specifiskie kritēriji

Nr.

p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

3.Specifiskie kritēriji

3.1.

Projekta aktivitātes paredz

Projekts paredz radīt jaunu produktu

2

B5., B6.

Projekts paredz attīstīt esošu produktu

1

3.2.

Pārstrādē izmantoti (vai tiek plānoti) pašaudzēti vai VRG darbības teritorijā iegūti produkti

un izejvielas

Vairāk par 50% no izejvielu apjoma

2

B14., B15.

10-50% no izejvielu apjoma

1

Mazāk par 10% (neieskaitot)

0

3.3.

Vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

Projekta rezultātā tiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

1

B6., B15.

Projekta rezultātā netiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

0

3.4.

Projekta idejas novitāte

(jauninājums) VRG darbības teritorijā

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla

2

B3.

Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla

1

Projekta ideja nav oriģināla

0

3.5.

Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu

2

B2.

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību

1

Projektā nav paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu vai energoresursu taupību

0

3.6.

Projektā paredzēts radīt jaunas darbavietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam)

Radīs vismaz 2 jaunas darbavietas

3

B4., B6.1.

Radīs vismaz 1 jaunu darbavietu

2

Saglabās esošās darbavietas

1

Samazinās esošās darbavietas vai neradīs darbavietu, kas kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam

0

3.7.

Plānots kopprojekts

Projekts atbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)

1

A2.

Projekts neatbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits visiem kritērijiem (1+2+3) kopā:

27

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

13

 

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu specifiskajos kritērijos. Labāk novērtētais projekts papildus kopvērtējumam iegūs 0.1 punktu.

Rīcības 1.3.specifiskie kritēriji

Nr.

p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

3.Specifiskie kritēriji

3.1.

Projekta aktivitātes paredz

Projekts paredz jauna vai esoša tirgus laukuma radīšanu vai labiekārtošanu, kurā realizēt vietējo produkciju, kā arī projektā plānoti tirgus laukuma iedzīvināšanas pasākumi

2

B5., B6.

Projekts paredz cita veida vietējā produkcijas realizācijas veidus

1

3.2.

Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu

2

B2.

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību

1

Projektā nav paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu vai energoresursu taupību

0

3.3.

Projekta idejas novitāte

(jauninājums) VRG darbības teritorijā

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla

2

B3.

Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla

1

Projekta ideja nav oriģināla

0

3.4.

Projektā paredzēts radīt jaunas darbavietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam)

Radīs vismaz 2 jaunas darbavietas

3

B4., B6.1.

Radīs vismaz 1 jaunu darbavietu

2

Saglabās esošās darbavietas

1

Samazinās esošās darbavietas vai neradīs darbavietu, kas kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam

0

3.5.

Plānots kopprojekts

Projekts atbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)

1

A2.

Projekts neatbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits visiem kritērijiem (1+2+3) kopā:

24

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

12

 

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu specifiskajos kritērijos. Labāk novērtētais projekts papildus kopvērtējumam iegūs 0.1 punktu.

Rīcības 1.4.specifiskie kritēriji

Nr.

p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

 1. Specifiskie kritēriji

3.1.

Apmācāmo darbinieku skaits

3 un vairāk darbinieki

3

B6.

2 darbinieki

2

1 darbinieks

1

3.2.

Mācību norises vieta

Projektu īsteno VRG darbības teritorijā

2

B6., B7.

Projektu īsteno ārpus VRG darbības teritorijas

1

Maksimāli iespējamais punktu skaits visiem kritērijiem (1+2+3) kopā:

19

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

10

 

 

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu specifiskajos kritērijos. Labāk novērtētais projekts papildus kopvērtējumam iegūs 0.1 punktu.

Rīcības 2.1. un 2.2. specifiskie kritēriji

3. Specifiskie kritēriji

3.1.

Projekta aktivitātes paredz

Projekts paredz radīt jaunu publiski pieejamu pakalpojumu un/vai sabiedrisku aktivitāti

2

B3.

Projekts paredz attīstīt esošu publiski pieejamu pakalpojumu un/vai sabiedrisku aktivitāti

1

3.2.

Pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas parāda

iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti

Aktivitātes ir notikušas un projekta iesniegumā sniegts to detalizēts skaidrojums

1

B6., B13.

Aktivitātes nav notikušas vai projekta iesniegumā nav sniegts to detalizēts skaidrojums

0

3.3.

Projekta rezultātu pieejamība

Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti)

2

B13.

Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti)

1

3.4.

Projekta idejas novitāte

(jauninājums) VRG darbības teritorijā

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla

2

B3.

Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla

1

Projekta ideja nav oriģināla

0

3.5.

Projekta rezultāti ir pielietojami, izmantojami citām sabiedrības grupām, nozarēm, organizācijām, ģeogrāfiskām teritorijām utml. (multiplikatīvais efekts)

 Jā

1

B6.1.

 Nē

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits:

22

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

11

 

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu specifiskajos kritērijos. Labāk novērtētais projekts papildus kopvērtējumam iegūs 0.1 punktu.

* Sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, bezdarbnieki.

Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumu papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju ir jāiesniedz biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login, vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Ar biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam var iepazīties biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" mājaslapā www.stopini-salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese
Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Kontaktinformācija
Agnese Bērziņa, tālruņa nr. 29361190, e-pasts: agnese.berzina@salaspils.lv
Santa Podgaiska, tālruņa nr. 26330025, e-pasts: santa.podgaiska@gmail.com