2 item(s)

$79.00

Aptauja par SKEITPARKA PIE ULBROKAS EZERA būvniecības vīziju

30/03/2017

Stopiņu novada dome veic iedzīvotāju un sabiedrības viedokļa noskaidrošanu par skeitparka pie Ulbrokas ezera būvniecības vīziju, lai sabiedrībai būtu iespēja izteikt savu viedokli, Stopiņu novada mājaslapā un informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” 2017. gada aprīļa numurā publicēta informācija par projektu.

PROJEKTA MĒRĶIS - pilnveidot Stopiņu novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS - 2017. gada vasara.
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA – skatīt kartē.

SKEITPARKU iecerēts izveidot no monolīta dzelzsbetona, pielāgotu esošajam reljefam un labiekārtojumam, ievērojot drošu attālumu (40 m) no tuvumā esošās dzīvojamās mājas un atstājot plašu zaļo zonu sabiedrisku pasākumu organizēšanai.

Galvenās prasības skeitparka projektēšanai:
•    Skeitparka novietojumam organiski jāiekļaujas apkārtējā vidē un plānojumā, maksimāli izmantojot esošo reljefu un konfigurāciju.
•    Minimālais skeitparka laukums 360m2.
•    Nodrošināt plašu un dinamisku skeitparka plānojumu, paredzot attālumu starp konstrukcijām ne mazāku kā 4 m vienas trajektorijas ietvaros.
•    Projektējot paredzēt visu prasmju līmeņu (iesācēji/amatieri/experti) atbilstošus  un dažādus elementus ar dalījumu 30%/50%/20%, ņemot vērā potenciālo lietotāju vēlmes
•    Konstrukcijas, kas pārsniedz 1m augstumu, veidot ne šaurākas kā 3m

Galvenās prasības skeitparka konstrukcijai:
•    Skeitparku veidot no armēta monolītā betona.
•    Liektām konstrukcijām izmantot stiklšķiedras armatūru ar bazalta pinumu.
•    Liektās konstrukcijas veidot ar vadulu palīdzību bez veidņošanas. un pulētas ar magnezīta instrumentiem.
•    Horizontālās virsma tiek apstrādāta ar betona slīpmašīnu, pārējās virsmas ar rīvdēļiem un magnezīta rokas instrumentiem, līdz sasniedz vajadzīgo virsmas gludumu
•    Skeitparka grīdas segumā paredzēt deformācijas šuves.

SKEITPARKA būvniecības rezultātā būvētais objekts atbildīs 2014.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”

Aicinām iepazīties ar SKEITPARKA būvniecības MAKETA VIZUALIZĀCIJU, dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aizpildīt APTAUJAS LAPU.

APTAUJAS LAPAS pieejamas arī Stopiņu novada domē pie projektu vadītājas (Institūta iela 14, 2. stāvā), informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” aprīļa numurā.  Aptaujas lapas gaidīsim līdz 2017. gada 29. aprīlim, tās jāiesniedz Stopiņu novadā domē - projektu vadītājai vai sekretārei.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja, 27757387,  ilze.klavina@stopini.lv

Atbilstoši 2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumu  Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” un Vides un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto metodisko materiālu „Pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju interešu saskaņošana – sabiedriskā apspriešana kā instruments” (2011)