2 item(s)

$79.00

Par Stopiņu novada Kultūras centra būvniecību

15/05/2017

Stopiņu novada pašvaldībā ir saņemti vairāku iedzīvotāju jautājumi par Stopiņu novada kultūras centra būvniecības procesa virzību, ņemot vērā apstākli, ka būvlaukumā darbi netiek veikti. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem ieskatu Kultūras centra būvdarbu veikšanā un ar to saistīto jautājumu risināšanā, sniedzam šādu informāciju:

Stopiņu novada pašvaldība un SIA “Arčers” 2016.gada 31.maijā noslēdza līgumu par kultūras centra būvniecību Institūta ielā 3a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbus saskaņā ar noslēgto līgumu  SIA “Arčers” apņēmās veikt 36 (trīsdesmit sešu) kalendāro mēnešu laikā no būvvaldes atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, kas saņemta 2016.gada 19.jūlijā.

Uzsākot darbu izpildi un SIA “Arčers” veicot būvbedres rakšanas darbus, tika secināts, ka grunts nestspējas faktiskie rādītāji (ģeoloģijas dati) atšķiras no tiem, kas norādīti SIA “Arhitektu birojs Krasts” izstrādātajā būvprojektā. Būvprojekta izstrādātajam atkārtoti veicot ģeoloģisko izpēti, izraktajā būvbedrē iegūtie dati atbilda SIA “Arčers” sniegtajai informācijai. Pēc iegūto datu apkopošanas Būvprojekta izstrādātājs norādīja, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas izstrādātajā būvprojektā, jo pamatu risinājuma izstrāde ir veikta, ievērojot ģeoloģijas datus, kas atšķiras no faktiskās situācijas būvlaukumā.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 69.punktu, tika nolemts:
1) pārtraukt darbus būvbedrē;
2) nodrošināt būvprojekta pamatu risinājumu izmaiņu izstrādi, kā arī būvprojekta daļu, kurās izdarītas izmaiņas ekspertīzi;
3) būvdarbus būvbedrē atsākt tikai pēc būvprojekta izmaiņu saskaņošanas būvvaldē.

Tādējādi līdz minimumam tika samazināts nelietderīgi iztērēto naudas līdzekļu risks, kas varētu rasties, ja darbi tiktu turpināti.

SIA “Arhitektu birojs Krasts”, ņemot vērā radušos situāciju apņēmās veikt ēkas pamatu risinājuma izstrādi autoruzraudzības kārtībā līdz 2017.gada aprīlim, bez papildus atlīdzības pieprasīšanas. Savukārt, Stopiņu novada pašvaldība piesaistīja ģeoloģijas ekspertu atzinuma sniegšanai, lai saņemtu skaidrojumu par radušos situāciju un šādas problēmsituācijas visatbilstošāko risinājumu. No eksperta tika saņemts skaidrojums, ka nepieciešama izprojektētā pamatu risinājuma maiņa, kā vislabākais risinājums pie konstatētā grunts stāvokļa ieteikts – pāļu pamatu izbūve. 

Būvprojekta izstrādātājs uz šo brīdi ir izstrādājis izmaiņas ēkas pamatu risinājumā, kurā ņemti vērā faktiskie grunts nestspējas dati, kā arī ekspertu atzinumi, izstrādātais risinājums ir visatbilstošākais un pasūtītāja budžetu vismazāk apgrūtinošs. Izstrādātais risinājumis ir nosūtīts ekspertīzes veikšanai. Pēc pozitīva eksperta atzinuma par jaunizstrādāto pamatu risinājumu tas tiks  iesniegts Stopiņu novada būvvaldei saskaņošanai. 

Sarunās ar SIA “Arčers” ir panākta vienošanās, ka pēc juridisko formalitāšu sakārtošanas, būvdarbi būvbedrē tiks uzsākti 2017.gada maija beigās – jūnija sākumā. Papildus Stopiņu novada pašvaldība ir veikusi pārrunas ar būvuzņēmēju un būvuzņēmējs ir piekritis veikt visas nepieciešamās un objektīvi iespējamās darbības būvprojekta izmaiņu izstrādāšanai aizkavētā laika maksimālai atgūšanai būvdarbu izpildes procesā.

Līdz ar to uz šo brīdi ir veiktas visas nepieciešamās darbības, lai pēc būvdarbu pabeigšanas Stopiņu novada Kultūras centrs būtu moderna un droša vieta, kas varētu priecēt Stopiņu novada iedzīvotājus daudzu gadu garumā.

Stopiņu novada pašvaldība izsaka pateicību SIA “Arhitektu birojs Krasts”, SIA “Arčers”, SIA “CMB” (ekspertīzes veikšana un konsultāciju sniegšana situācijas ātrākai risināšanai), par ieguldīto darbu un profesionālo izpratni radušās nestandarta situācijas operatīvā risināšanā.

Stopiņu novada dome