2 item(s)

$79.00

11. jūlijā Stopiņu novada domē notiks trīs izsoles

10/07/2017

Atgādinām, ka 2017. gada 11. jūlijā Stopiņu novada domē (Institūta ielā 1a, Ulbrokā) notiks vairākas izsoles:

11. jūlijā plkst. 10:30. Stopiņu  novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 071 0076, kas sastāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 

11. jūlijā plkst. 11:00. Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai trešajā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Getliņi-2”', reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas, par piederošās kustamās mantas vērtību 24500,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Izsoles solis 500,00 EUR reģistrācijas maksa 30,00 EUR. 

11. jūlijā plkst. 11:30. Stopiņu  novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo matu – automašīnu FORD TRANSIT CONNECT, valsts reģistrācijas Nr. HD7159. Nosacītā cena ir 700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 70,00 EUR, kas jāieskaita Stopiņu novada domes kontā.

Paziņojumi par izsolēm, izsoles noteikumi, informācija par izsoles objektiem, pieteikums izsolēm pieejams: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/izsoles